66930-2019: България-София: Фотокопирни машини

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Народно събрание на Република БЪЛГАРИЯ
000695018
пл. Народно събрание № 2
София
1169
България
Лице за контакт: Хризантема Николова, Владимир Дойчинов
Телефон: +359 29392282 / +359 29393050
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29813131
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.parliament.bg

Адрес на профила на купувача: www.parliament.bg/bg/publicprocurement/ID/453

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5)Основна дейност

Друга дейност: законодателна дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

„Доставка, инсталиране, конфигуриране, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване на мултифункционални копирни устройства“

II.1.2)Основен CPV код

30121100

II.1.3)Вид на поръчка

Доставки

II.1.4)Кратко описание:

Доставка, инсталиране, конфигуриране, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване за срок от 48 месеца на мултифункционални копирни устройства — 3 (три) броя мултифункционални копирни устройства А3 със скорост минимум 35 копия в минута с финишър, 19 (деветнадесет) броя мултифункционални копирни устройства А4 със скорост минимум 40 копия в минута и 2 (два) броя цветни мултифункционални копирни устройства А3 със скорост минимум 25 копия в минута, и съответната им гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване за срок от 48 месеца.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 82 000.00 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

30121100

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:

Сградите на Народното събрание в София, пл. „Народно събрание“ № 2, пл. „Княз Александър I“ № 1 и ул. „Искър“ № 2 (гараж)

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката е доставка, инсталиране, конфигуриране, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване за срок от 48 месеца на общо 24 бр. мултифункционални копирни устройства. Техническите характеристики на мултифункционалните копирни устройства и условията на гаранционната поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване са подробно описани в раздел IБ, т. 1 от документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ОП-955-02-11

Наименование:

Доставка, инсталиране, конфигуриране, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване за срок от 48 месеца на 24 бр. мултифункционални копирни устройства

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

30/01/2019

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 9

Брой на офертите, постъпили от МСП: 8

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Атласком ООД
040974278
кв. Витоша, ул. Димитър Шишманов № 25
София
1700
България
Телефон: +359 28066565
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 28066560
код NUTS: BG411

Интернет адрес: www.atlascom.bg

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 82 000.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 82 000.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП настоящото обявление не е сред актовете, подлежащи на обжалване.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

08/02/2019

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of