68058-2019: България-Иваново: Услуги по почистване на улици от сняг

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Община Иваново
000530536
ул. Олимпийска № 75
с. Иваново
7088
България
Лице за контакт: Марина Накова — мл. експерт в дирекция СА
Телефон: +359 81162253
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 81162870
код NUTS: BG323

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.ivanovo.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.ivanovo.bg/index.php?act=116

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5)Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Иваново по обособени позиции за зимен период 2018/2019 г.

Референтен номер: 00474-2018-0008

II.1.2)Основен CPV код

90620000

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Иваново по обособени позиции за зимен период 2018/2019 г.

Обхваща дейности по зимно поддържане и снегопочистване на 103,4 км общинска пътна мрежа на територията на община Иваново, област Русе. Поръчката е обособена в 19 самостоятелни позиции и включва снегопочистване и опесъчаване.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 39 583.13 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

RSE1101/ІІІ-202, Русе—Щръклево/—Красен/—ІІІ-501

Обособена позиция №: 2

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

90620000

90630000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG323

Основно място на изпълнение:

Общински път RSE1101/ІІІ—202, Русе—Щръклево/—Красен/—ІІІ-501

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обхваща дейности по зимно поддържане и снегопочистване на 103, 4 км общинска пътна мрежа на територията на община Иваново, област Русе. Поръчката е обособена в 19 самостоятелни позиции и включва снегопочистване и опесъчаване съгласно условията, описани в техническата спецификация и проектодоговора в настоящата документация. Изпълнението е съгласно Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, както и в рамките на одобрените и отпуснати средства на общината по ЗДБРБ за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през зимен оперативен сезон 2018/2019 г.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Количеството и обемът на обособената позиция е 8,8 км.

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

RSE2107/ІІ-52, Пиргово—Мечка/—Иваново/ІІІ-501/

Обособена позиция №: 11

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

90620000

90630000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG323

Основно място на изпълнение:

Общински път на община Иваново RSE2107/ІІ-52, Пиргово—Мечка/—Иваново/ІІІ-501/

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обхваща дейности по зимно поддържане и снегопочистване на 103, 4 км общинска пътна мрежа на територията на община Иваново, област Русе. Поръчката е обособена в 19 самостоятелни позиции и включва снегопочистване и опесъчаване съгласно условията, описани в техническата спецификация и проектодоговора в настоящата документация. Изпълнението е съгласно Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, както и в рамките на одобрените и отпуснати средства на общината по ЗДБРБ за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през зимен оперативен сезон 2018/2019 г.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Количеството и обемът на обособената позиция е 5,3 км.

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

RSE3113/ ІІ-52, Русе—Мечка/Пиргово—пристанище Пиргово

Обособена позиция №: 16

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

90620000

90630000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG323

Основно място на изпълнение:

Общински път на община Иваново RSE3113/ ІІ-52, Русе—Мечка/Пиргово—пристанище Пиргово

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обхваща дейности по зимно поддържане и снегопочистване на 103, 4 км общинска пътна мрежа на територията на община Иваново, област Русе. Поръчката е обособена в 19 самостоятелни позиции и включва снегопочистване и опесъчаване съгласно условията, описани в техническата спецификация и проектодоговора в настоящата документация. Изпълнението е съгласно Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, както и в рамките на одобрените и отпуснати средства на общината по ЗДБРБ за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през зимен оперативен сезон 2018/2019 г.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Количеството и обемът на обособената позиция е 2,0 км.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д-24-1/1

Обособена позиция №: 2

Наименование:

Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Иваново по обособени позиции за зимен период 2018/2019 г.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

14/01/2019

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 1

Брой на офертите, постъпили от МСП: 1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„Астон сервиз“ ООД
117591612
Община Столична, район „Надежда“, бул. „Рожен“ № 9
София
1220
България
Телефон: +359 829582405
Електронна поща: [email protected]
Факс: +000 0000000
код NUTS: BG412

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 21 635.50 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 21 635.50 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д-24-1/2

Обособена позиция №: 11

Наименование:

Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Иваново по обособени позиции за зимен период 2018/2019 г.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

14/01/2019

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 1

Брой на офертите, постъпили от МСП: 1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„Астон сервиз“ ООД
117591612
Община Столична, район „Надежда“, бул. „Рожен“ № 9
София
1220
България
Телефон: +359 829582405
Електронна поща: [email protected]
Факс: +000 0000000
код NUTS: BG412

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 13 030.47 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 13 030.47 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д-32

Обособена позиция №: 16

Наименование:

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Иваново по обособени позиции за зимен период 2018/2019 г.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

16/01/2019

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 1

Брой на офертите, постъпили от МСП: 1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„Бодуров и синове“ ООД
201408238
ул. „Трети март“ № 27
с. Пиргово
7090
България
Телефон: +359 899788677
Електронна поща: [email protected]
Факс: +000 0000000
код NUTS: BG323

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 4 917.16 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 4 917.16 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Посочената сума по т. II. 1.7) в настоящото обявление представлява общата стойност по обособени позиции № 2, 11, 16.

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

08/02/2019

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of