68178-2019: България-Смолян: Услуги по почистване и хигиенизиране

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси

Национален осигурителен институт — Териториално поделение на НОИ — Смолян
1210825210208
бул. България № 12
Смолян
4700
България
Лице за контакт: Даниела Пеева, Атанаска Чапкънова
Телефон: +359 30160305 / 30160333
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 30160340
код NUTS: BG424

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.noi.bg

Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/smo

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

„Предоставяне на услуги по почистване на помещения, ползвани от ТП на НОИ — Смолян, включително прилежащи площи“

Референтен номер: 20-2016-1015-20-81

II.1.2)Основен CPV код

90900000

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

90911200

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG424

Основно място на изпълнение:

гр. Смолян, бул. „България“ № 12, III и IV етаж, зап. крило, гр. Мадан, ул. „Обединение“ № 16, гр. Девин, ул. „Васил Левски“ № 1, гр. Златоград, ул. „Ст. Стамболов“ № 1, гр. Доспат, ул. „Здравец“

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Предмет: „Предоставяне на услуги по почистване на помещения, ползвани от ТП на НОИ — Смолян, включително прилежащи площи“.

С цел извършване на качествено почистване и хигиенизиране на помещенията и прилежащите към тях площи, в които работят служители на ТП на НОИ — Смолян, се търси външен специализиран изпълнител на дейността. Изпълнителят следва да осигури услуги по комплексно почистване съгласно техническата спецификация на помещения, ползвани от ТП на НОИ — Смолян, за срок от 24 месеца. Изпълнителят извършва услугата със собствени персонал, машини, почистващи препарати и консумативи при спазване на условията, изискванията и обема, посочени в техническата спецификация към документацията на обществената поръчка.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия

Продължителност в месеци: 24

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 1005-20-1

Наименование:

„Предоставяне на услуги по почистване на помещения, ползвани от ТП на НОИ — Смолян, включително прилежащи площи“

V.2)Възлагане на поръчката/концесията

V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:

07/02/2017

V.2.2)Информация относно оферти

Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера

Райт Клийнинг ООД
200500255
обл. София, ул. Зокум № 8, местност Гарата
с. Волуяк
1346
България
Телефон: +359 28911762
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 24234206
код NUTS: BG412

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 15 984.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

07/02/2019

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1)Основен CPV код

90900000

VII.1.2)Допълнителни CPV кодове

90911200

VII.1.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG424

Основно място на изпълнение:

гр. Смолян, бул. „България“ № 12, III и IV етаж, зап. крило, гр. Мадан, ул. „Обединение“ № 16, гр. Девин, ул. „Васил Левски“ № 1, гр. Златоград. ул. Ст. Стамболов“ № 1, гр. Доспат, ул. „Здравец“

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет: „Предоставяне на услуги по почистване на помещения, ползвани от ТП на НОИ — Смолян, включително прилежащи площи“.

С цел извършване на качествено почистване и хигиенизиране на помещенията и прилежащите към тях площи, в които работят служители на ТП на НОИ — Смолян, се търси външен специализиран изпълнител на дейността. Изпълнителят следва да осигури услуги по комплексно почистване съгласно техническата спецификация на помещения, ползвани от ТП на НОИ — Смолян, за срок от 24 месеца. Изпълнителят извършва услугата със собствени персонал, машини, почистващи препарати и консумативи при спазване на условията, изискванията и обема, посочени в техническата спецификация към документацията на обществената поръчка.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия

Продължителност в месеци: 6

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 3 994.00 BGN

VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера

Райт Клийнинг ООД
200500255
Столична община, ул. Зокум № 8, местност Гарата
с. Волуяк
1346
България
Телефон: +359 28911762
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 24234206
код NUTS: BG412

Изпълнителят/концесионерът е МСП: не

VII.2)Информация относно изменения

VII.2.1)Описание на измененията

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Удължаване на срока на договора с 6 месеца

VII.2.2)Причини за изменение

Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и поради обстоятелство, което при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение на договор №1005-20-1/7.2.2017 г., което не води до промяна на предмета на договора. Срокът на договора е със срок на изпълнение 24 месеца, считано от 7.2.2017 г., като срокът му изтича на 6.2.2019 г. вкл. Възложителят е предприел необходимите действия, като с решение № 7/31.10.2018 г. е открита процедура „Предоставяне на услуги по почистване на помещения, ползвани от ТП на НОИ — Смолян, включително прилежащи площи“. Процедурата е с уникален номер в АОП 00145-2018-0189. С решение № 1040-20-1/10.1.2019 г. е обявено класиране, като за изпълнител е определен участника „Бориван“ ООД. Решението е влязло в сила на 25.1.2019 г. С писмо вх. №1030-20-113 от 5.2.2019 г. управителят ни уведомява, че се отказва от сключване на договор. Поръчката предпоставя задължително поддържане на нормална хигиенна обстановк

VII.2.3)Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)

Стойност, без да се включва ДДС: 15 984.00 BGN

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 19 978.00 BGN

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of