68247-2019: България-София: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни и разпределителни електропроводи

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. В случай че участникът е чуждестранно лице, се посочват еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която той е установен. Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП за доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства за всяка обособена позиция се представя списък, в който първо се посочват лицата от ръководния инженерно-технически състав, образованието им (средно или висше, както и специалността), квалификационната им група по безопасност при работа, дата на издаване на документа, с който е придобита квалификационната група по безопасност при работа, и срокът му на валидност. След това се посочват лицата от изпълнителския персонал, квалификационната им група по безопасност при работа, дата на издаване на документа, с който е придобита квалификационната група по безопасност при работа, и срокът му на валидност. Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

2. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката. Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП за доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства се представя декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, като информацията се представя по следния начин: за всяка обособена позиция се посочват последователно наименованието, регистрационен или друг идентификационен номер на инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

3. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт ЕN ISO 9001 или еквивалент, с обхват (сфера на дейност), относим към предмета на поръчката.

За доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП се представя нотариално заверено копие на валиден сертификат, удостоверяващ съответствието на участника със стандарт за система за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалент с обхват (сфера на дейност), относим към предмета на поръчката, издаден от акредитирано лице.

1. Минимално изискване за обособени позиции 1 и 2:

Участникът следва да разполага с минимум 7 (седем) лица, от които:

— минимум 2 (две) лица ръководен инженерно – технически персонал, притежаващи средно или висше електротехническо образование с четвърта или по-висока квалификационна група по безопасност при работа съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ) или Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ПБЗРЕН),

— минимум 5 (пет) лица изпълнителски персонал с трета или по-висока квалификационна група по безопасност при работа съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ или ПБЗРЕН.

Минимално изискване за обособени позиции 3 и 4:

Участникът следва да разполага с минимум 6 (шест) лица, от които:

— минимум 2 (две) лица ръководен инженерно – технически персонал, притежаващи средно или висше електротехническо образование с четвърта или по-висока квалификационна група по безопасност при работа съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ или ПБЗРЕН,

— минимум 4 (четири) лица изпълнителски персонал с трета или по-висока квалификационна група по безопасност при работа съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ или ПБЗРЕН.

В случай че участникът участва за повече от една обособена позиция, то той следва да докаже, че покрива посоченото минимално изискване за всяка една от тях поотделно – т.е. броят на лицата- ръководен инженерно-технически персонал и броят на лицата – изпълнителски персонал, с които трябва да разполага, се получава като сбор (сума) от съответният необходим минимален брой за всяка една обособена позиция, за които участникът е заявил, че желае да участва.

Не се допуска едни и същи лица да се използват за покриване на минималното изискване на Възложителя в повече от една обособена позиция. В случай че участникът не се съобрази с това изискване, то лицата, които се повтарят, ще бъдат признати само за обособената позиция с най-малък номер, за която участва участникът.

2. Минимално изискване за една обособена позиция:

Участникът трябва да разполага минимум с: 1 (един) брой автовишка, 1 (един) брой автокран; 1 (един) брой автобагер, 1 (един) брой камион.

В случай че участникът участва за повече от една обособена позиция, то той следва да докаже, че покрива посоченото минимално изискване за всяка една от тях поотделно – т.е. броят на инструментите, съоръженията и техническото оборудване, с които трябва да разполага, се получава, като се умножи съответният необходим минимален брой за една обособена позиция по броя на обособените позиции, за които участникът е заявил, че желае да участва.

Не се допуска едни и същи инструменти, съоръжения и техническо оборудване да се използват за покриване на минималното изискване на Възложителя в повече от една обособена позиция. В случай че участникът не се съобрази с това изискване, то инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които се повтарят, ще бъдат признати само за обособената позиция с най-малък номер, за която участва участникът.

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of