68981-2020: България-София: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на надлези

Обявление за предварителна информация

Настоящото обявление е само за предварителна информация

Строителство

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: инж. Цветелина Николова
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 2932913
Факс: +359 29310663

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: www.rail-infra.bg/профил-на-купувача

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3)Комуникация

Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:

Официално наименование: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: Мария Генова
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 29326048
Факс: +359 29310663

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: www.rail-infra.bg/профил-на-купувача

I.4)Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5)Основна дейност

Друга дейност: поддържане на жп инфраструктура

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Проектиране и изграждане на 7 бр. надлези на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив—Бургас, фаза 2“ по 4 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код

45233144

II.1.3)Вид на поръчка

Строителство

II.1.4)Кратко описание:

По всяка обособена позиция се предвижда изготвяне на технически проект и извършване на всички необходими дейности за издаване на разрешение за строеж, изготвяне на работен проект, както и изпълнение на строително-монтажни работи за реализиране на целите на съответния договор.

II.1.5)Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 23 558 234.47 BGN

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези

Обособена позиция №: 1

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

45233144

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG421

код NUTS: BG344

Основно място на изпълнение:

г. Хан Аспарух и жп участъци Скутаре—Оризово и Завой—Церковски

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изграждането на 2 нови пътни надлези трябва да се базира на изготвения от изпълнителя технически проект и заложените в него технически параметри и технологична последователност съгласно изискванията, описани в ТС на възл-я. Изпълнението на СМР включва дейности по изграждане на пътните съоръжения (надлези): изграждане на фундаменти за устои и колони и изграждане на устоите и колоните на съоръженията; изграждане на насипни тела; монтаж на лагерни устройства; монтаж на връхна конструкция; изграждане на пътни настилки и изграждане на обезопасителни съоръжения. Предвижда се извършване на дейности по контактната мрежа: изграждане на стълбове и фундаменти и реконструкция на контактна мрежа в зоната на надлезите и дейности по част „Сигнализация“: опазване и при необходимост изместване на тръбоканалната мрежа на ДП НКЖИ и кабелите за сигнализ., телекомуник., ел. снабдяване и управление на разединители и демонтаж на съоръженията на сигнализацията и ел. захранването на прелезите.

II.2.14)Допълнителна информация

Финансирането е осигурено със средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014—2020 г.

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези

Обособена позиция №: 2

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

45233144

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG344

код NUTS: BG421

Основно място на изпълнение:

г. Хан Аспарух и жп участъци Скутаре—Оризово и Завой—Церковски

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изграждането на 2 нови пътни надлези трябва да се базира на изготвения от изпълнителя технически проект и заложените в него технически параметри и технологична последователност съгласно изискванията, описани в техническата спецификация на възложителя. Изпълнението на строително-монтажните работи включва дейности по изграждане на пътните съоръжения (надлези): изграждане на фундаменти за устои и колони и изграждане на устоите и колоните на съоръженията; изграждане на насипни тела; монтаж на лагерни устройства; монтаж на връхна конструкция; изграждане на пътни настилки и изграждане на обезопасителни съоръжения. Предвижда се извършване на дейности по контактната мрежа: изграждане на стълбове и фундаменти и реконструкция на контактна мрежа в зоната на надлезите. Дейностите по част „Сигнализация“ и осветление включват: опазване и при необходимост изместване на тръбоканалната мрежа на ДП НКЖИ и кабелите за сигнализация, телекомуникации, ел. снабдяване и управление на разединители.

II.2.14)Допълнителна информация

Финансирането е осигурено със средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014—2020 г.

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Проектиране и изграждане на 1 нов пътeн надлез

Обособена позиция №: 3

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

45233144

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG344

код NUTS: BG421

Основно място на изпълнение:

г. Хан Аспарух и жп участъци Скутаре—Оризово и Завой—Церковски

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изграждането на 1 нов пътeн надлез трябва да се базира на изготвения от изпълнителя технически проект и заложените в него технически параметри и технологична последователност съгласно изискванията, описани в ТС на възл-я. Изпълнението на СМР включва дейности по изграждане на пътните съоръжения (надлези): изграждане на фундаменти за устои и колони и изграждане на устоите и колоните на съоръженията; изграждане на насипни тела; монтаж на лагерни устройства; монтаж на връхна конструкция; изграждане на пътни настилки и изграждане на обезопасителни съоръжения. Предвижда се извършване на дейности по контактната мрежа: изграждане на стълбове и фундаменти и реконструкция на контактна мрежа в зоната на надлезите и дейности по част „Сигнализация“: опазване и при необходимост изместване на тръбоканалната мрежа на ДП НКЖИ и кабелите за сигнализ., телекомуник., ел. снабдяване и управление на разединители и демонтаж на съоръженията на сигнализацията и ел. захранването на прелезите.

II.2.14)Допълнителна информация

Финансирането е осигурено със средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014—2020 г.

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези

Обособена позиция №: 4

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

45233144

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG344

код NUTS: BG421

Основно място на изпълнение:

г. Хан Аспарух и жп участъци Скутаре—Оризово и Завой—Церковски

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изграждането на 2 нови пътни надлези трябва да се базира на изготвения от изпълнителя технически проект и заложените в него технически параметри и технологична последователност съгласно изискванията, описани в ТС на възл-я. Изпълнението на СМР включва дейности по изграждане на пътните съоръжения (надлези): изграждане на фундаменти за устои и колони и изграждане на устоите и колоните на съоръженията; изграждане на насипни тела; монтаж на лагерни устройства; монтаж на връхна конструкция; изграждане на пътни настилки и изграждане на обезопасителни съоръжения. Предвижда се извършване на дейности по контактната мрежа: изграждане на стълбове и фундаменти и реконструкция на контактна мрежа в зоната на надлезите и дейности по част „Сигнализация“: опазване и при необходимост изместване на тръбоканалната мрежа на ДП НКЖИ и кабелите за сигнализ., телекомуник., ел. снабдяване и управление на разединители и демонтаж на съоръженията на сигнализацията и ел. захранването на прелезите.

II.2.14)Допълнителна информация

Финансирането е осигурено със средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014—2020 г.

II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:

10/07/2020

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

10/02/2020

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of