68982-2020: България-София: Строителни и монтажни работи на релсови пътища

Обявление за предварителна информация

Настоящото обявление е само за предварителна информация

Строителство

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: инж. Цветелина Николова
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 2932913
Факс: +359 29310663

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: www.rail-infra.bg/профил-на-купувача

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3)Комуникация

Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:

Официално наименование: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: Мария Генова
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 29326048
Факс: +359 29310663

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: www.rail-infra.bg/профил-на-купувача

I.4)Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5)Основна дейност

Друга дейност: поддържане на жп инфраструктура

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Модернизация на железопътен участък Ямбол—Зимница при гара Завой

II.1.2)Основен CPV код

45234100

II.1.3)Вид на поръчка

Строителство

II.1.4)Кратко описание:

Извършване на строителни дейности за модернизация на железния път в участъка:

— изграждане на железен път,

— реконструкция на г. Завой с подмяна на горното строене на гаровите коловози с тип 60Е1,

— подмяна на 4 бр. жп стрелки с нови тип 60Е1,

— изграждане на нов мост над р. Тунджа.

II.1.5)Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 16 626 675.29 BGN

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

45234100

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG343

Основно място на изпълнение:

Жп участък Ямбол—Зимница при гара Завой

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

С реализацията на инвестиционния проект ще се постигне модернизация на съществуващата инфраструктура съгласно стандартите на ЕС и европейските транспортни политики; увеличаване капацитета на железопътната линия за осигуряване на възможностите за поемане на прогнозирания трафик; постигане на европейските изисквания за оперативна съвместимост; подобряване на безопасността при експлоатация на железопътната инфраструктура; железопътната инфраструктура в участъка да бъде в пълно съответствие с Европейските стандарти и политики в областта на железопътния транспорт и опазване на околната среда и осигуряване на равнопоставен достъп на хората с увреждания.

II.2.14)Допълнителна информация

Финансирането е осигурено със средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014—2020 г.

II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:

10/04/2020

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

10/02/2020

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of