69767-2020: България-София: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: Детска градина № 78 „Детски свят“
Национален регистрационен номер: 000676523
Пощенски адрес: жк „Дървеница“, ул. „Айдемир“ № 4
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1756
Държава: България
Лице за контакт: Светла Петрова Кенанова
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 884801654
Факс: +359 884801654

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://odz_78.com

Адрес на профила на купувача: http://odz_78.com

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5)Основна дейност

Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 78 „Детски свят“

Референтен номер: 2

II.1.2)Основен CPV код

15000000

II.1.3)Вид на поръчка

Доставки

II.1.4)Кратко описание:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 78 „Детски свят“

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 201 000.00 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

15000000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:

Франко склада на ДГ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата процедура е определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 78 „Детски свят“. Изпълнението ще бъде периодично по заявка на възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 327/ 28.01.2020

Наименование:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 78 „Детски свят“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

28/01/2020

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 1

Брой на офертите, постъпили от МСП: 1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „Макрон“ ООД
Национален регистрационен номер: 121373911
Пощенски адрес: Дианабад, бл. 3а
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 878939644
Факс: +359 878939644

Интернет адрес: http://makron.org

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 201 000.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 201 000.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: КЗК
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

10/02/2020

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of