69897-2020: България-София: Топографо-геодезични измервания и заснемания

Обявление за предварителна информация

Настоящото обявление е само за предварителна информация

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: Албена Мечкарова
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 29322915
Факс: +359 29310663

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3)Комуникация

Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:

Официално наименование: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Град: София
код NUTS: BG412
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: инж. Мария Генова
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 29326048
Факс: +359 29310663

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.4)Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5)Основна дейност

Друга дейност: поддържане на жп инфраструктура

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Изв. на геодез. усл. и д-ти по кадастъра за нужд. на пр. „Рехаб. на жп л-я Пд—Бс, фаза 2“ и „Разв. на жп възел Пд“ по 2 об. поз., об. поз. № 2 „Изв. на д-ти по кад. и геодез. усл. за нужд. на пр. „Раз. на жп възел Пд“

II.1.2)Основен CPV код

71353000

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

Дейности по поръчка с предмет „Извършване на геодезически услуги и дейности по кадастъра за нуждите на проектите „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив—Бургас, фаза 2“ и „Развитие на железопътен възел Пловдив“ по 2 обособени позиции, обособена позиция № 2 „Извършване на дейности по кадастъра и геодезически услуги за нуждите на проекта „Развитие на железопътен възел Пловдив“:

— извършване на геодезическо заснемане,

— изготвяне на проект за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри, картата на възстановената собственост, кадастрален план,

— изработване на скица — предложение за допускане изработването на ПУП — ПР и ПУП — ПП и изготвяне на ПУП — ПР и ПУП — ПП.

II.1.5)Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 69 900.00 BGN

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG421

Основно място на изпълнение:

Железопътен възел Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дейности по поръчка с предмет „Извършване на геодезически услуги и дейности по кадастъра за нуждите на проектите „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив—Бургас, фаза 2“ и „Развитие на железопътен възел Пловдив“ по 2 обособени позиции, обособена позиция № 2 „Извършване на дейности по кадастъра и геодезически услуги за нуждите на проекта „Развитие на железопътен възел Пловдив“:

— извършване на геодезическо заснемане,

— изготвяне на проект за изменение на: кадастрална карта и кадастрални регистри, картата на възстановената собственост, кадастрален план,

— изработване на скица — предложение за допускане изработването на ПУП — ПР и ПУП — ПП и изготвяне на ПУП — ПР и ПУП — ПП.

II.2.14)Допълнителна информация

Финансиране по МСЕ

II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:

20/05/2020

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

07/02/2020

източник: TED
Препратка към обявлението

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments