70328-2020: България-Ивайловград: Строителен надзор

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: Община Ивайловград
Национален регистрационен номер: 000235870
Пощенски адрес: ул. „България“ № 49
Град: Ивайловград
код NUTS: BG422
Пощенски код: 6570
Държава: България
Лице за контакт: Диана Овчарова — кмет
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 36616090
Факс: +359 36616022

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ivaylovgrad.bg/

Адрес на профила на купувача: http://e-obp.eu/bp/Document/%7BD953E039-A750-46C6-9069-EC0475A25629%7D

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5)Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Изготв. оц. на съотв. на инв. проекти и упражн. на стр. надзор при изпълн. на инж-инг по проект „Устойчиво развитие на арх. обект — антична вила „Армира“ край Ивайловград“

II.1.2)Основен CPV код

71520000

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

Описание на дейностите по настоящата обществена поръчка:

В предмета на поръчката са включени следните дейности:

— дейност 1 „Изготвяне на оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на инвестиционни проекти на обект „Устойчиво развитие на археологическия обект — антична вила „Армира“ край Ивайловград“, с изкл. на оценката за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ“,

— дейност 2 „Упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи на обект „Устойчиво развитие на археологическия обект — антична вила „Армира“ край Ивайловград“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 120 250.50 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

71520000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG422

Основно място на изпълнение:

Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, ще се извършват на територията на община Ивайловград.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Описание на дейностите по настоящата обществена поръчка:

В предмета на поръчката са включени следните дейности:

— дейност 1 „Изготвяне на оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на инвестиционни проекти на обект „Устойчиво развитие на археологическия обект — антична вила „Армира“ край Ивайловград“, с изкл. на оценката за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ“,

— дейност 2 „Упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи на обект „Устойчиво развитие на археологическия обект — антична вила „Армира“ край Ивайловград“.

II.2.5)Критерии за възлагане

Критерий за качество – Име: Техническо предложение за изпълнение на поръчката — Тп / Тежест: 50

Цена – Тежест: 50

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Идентификация на проекта:

Оперативна програма „Регионално развитие 2014-2020“

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д-18

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

05/02/2020

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 6

Брой на офертите, постъпили от МСП: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „Геодет“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 123523879
Пощенски адрес: ул. „Иван Мирчев“ № 4, ап. 12, ет. 3
Град: Стара Загора
код NUTS: BG344
Пощенски код: 6000
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 42602870
Факс: +359 42602870

Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 144 100.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 120 250.50 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

10/02/2020

източник: TED
Препратка към обявлението

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments