70340-2020: България-София: Консултантски инженерни и строителни услуги

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“
Национален регистрационен номер: 000697179
Пощенски адрес: бул. „Брюксел“ № 1
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1540
Държава: България
Лице за контакт: Ралица Любенова
Електронна поща: ralitsa.lyubenova@bulatsa.com
Телефон: +359 2-9371780
Факс: +359 2-9803864

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bulatsa.com

Адрес на профила на купувача: https://www.bulatsa.com/profil-na-kupuvacha/proc_2057.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5)Основна дейност

Друга дейност: управление на въздушното движение

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Пр-не на консулт. у-и по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ при проектиране и изграждане на „Ново ел. захранване на ЛЦ за ОВД Горна Оряховица“

II.1.2)Основен CPV код

71310000

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

Предмет и основни дейности при изпълнение на поръчката:

1.1. Преглед на раб. проект и изготвяне на компл. доклад за оценка на съответствието на проекта с изискванията към строежите съгласно чл. 142 от ЗУТ и оказване на с-вие при съгласуване на проекта с компетентни органи и получаване на разреш. за строеж.

1.2. Упражняване на строит. надзор по време на строителството съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1—2 и чл. 168 от ЗУТ, вкл. съставяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството съгласно Наредба № 3 от 2003 г., както и упр-не функциите на координатор по безопасност и здраве, контрол на строит. продукти и координация на строителния п-с.

1.3. Изготвяне на оконч. доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ.

1.4. Изготвяне, комплектуване и оказване на съдействие при съгласуване с компетентните органи и подаване на предвидената в ЗУТ док-ция за издаването на разреш. за ползване съгл. чл. 177, ал. 2 от ЗУТ.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 2 669.60 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

71310000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG321

Основно място на изпълнение:

Летищен център за обслужване на въздушното движение, гр. Горна Оряховица (ЛЦ за ОВД Горна Оряховица)

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет и основни дейности:

1.1. Преглед на раб. проект и изготвяне на компл. доклад за оценка на съответствието на проекта с изискванията към строежите съгласно чл. 142 от ЗУТ и оказване на с-вие при съгласуване на проекта с компетентни органи и получаване на разреш. за строеж.

1.2. Упражняване на строит. надзор по време на строителството съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1—2 и чл. 168 от ЗУТ, вкл. съставяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството съгласно Наредба № 3 от 2003 г., както и упр-не функциите на координатор по безопасност и здраве, контрол на строит. продукти и координация на строителния п-с.

1.3. Изготвяне на оконч. доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ.

1.4. Изготвяне, комплектуване и оказване на съдействие при съгласуване с компетентните органи и подаване на предвидената в ЗУТ док-ция за издаването на разреш. за ползване съгл. чл. 177, ал. 2 от ЗУТ.

II.2.5)Критерии за възлагане

Критерий за качество – Име: Предложение за изпълнение на поръчката / Тежест: 40

Цена – Тежест: 60

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д-52

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

07/02/2020

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 1

Брой на офертите, постъпили от МСП: 1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „ТКС-Рубикон“ ДЗЗД
Национален регистрационен номер: 177311082
Пощенски адрес: бул. „Никола Й. Вапцаров“ № 53Б, Мандарин офис център, партер
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: office@tcs.bg
Телефон: +359 888-923422
Факс: +359 00-0000

Интернет адрес: www.neprilozhimo.com

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 16 000.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 669.60 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 2-9884070
Факс: +359 2-9807315

Интернет адрес: www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

10/02/2020

източник: TED
Препратка към обявлението

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments