70348-2020: България-София: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: Столична община
Национален регистрационен номер: 000696327
Пощенски адрес: ул. „Московска“ № 33
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Станислава Николаева Цветкова
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 29377530
Факс: +359 29377561

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.sofia.bg/

Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1240

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5)Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Обявление за възложена поръчка по договор № СОА20-ДГ55-26/14.1.2020 г.

II.1.2)Основен CPV код

71000000

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

Актуализация на технически паспорт, обследване за установяване на техническите характеристики и изготвяне на енергийно обследване на 38 ОУ „Васил Априлов“, район „Средец“

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 8 397.05 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:

гр. София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Актуализация на технически паспорт, обследване за установяване на техническите характеристики и изготвяне на енергийно обследване на 38 ОУ „Васил Априлов“, район „Средец“.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу

  • Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата

Обяснение:

Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата, като се възлага на основание чл. 14, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

Възложител: заместник-кмет на Столична община инж. Цветан Божинов

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: СОА20-ДГ55-26

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

14/01/2020

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 1

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „Софинвест“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 121359317
Пощенски адрес: район „Оборище“, ул. „Париж“ № 3 и адрес за кореспонденция: гр. София, район „Възраждане“, жк. „Зона Б 19“, бл. 15—16, вх. Б
Град: София
код NUTS: BG41
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 29882873
Факс: +359 29884427

Интернет адрес: https://sofinvest.org/

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 8 397.05 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

10/02/2020

източник: TED
Препратка към обявлението

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments