70857-2020: България-София: Услуги, свързани със строителството

Участникът следва да е вписан в публичния регистър при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и да притежава валидно към дата на подаване на офертата удостоверение от ДНСК за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

В случай че участникът е чуждестранно лице, той следва да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен, и да притежава валиден към датата на подаване на офертата документ, удостоверяващ правото му да извършва дейностите оценяване на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор при изпълнението на строежите съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

Информацията по този критерий за подбор се попълва в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“, т. 1) и т. 2).

За доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства се представя заверено от участника копие на валидно удостоверение от ДНСК за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ ведно със списъка на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, неразделна част от удостоверението.

Когато участникът е чуждестранно лице, за доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства той следва да представи:

— в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП — копие на валиден документ, удостоверяващ правото му да извършва дейностите оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор при изпълнението на строежите, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен,

— в случаите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП при подписване на договор с чуждестранно лице се представя копие на валидно удостоверение от ДНСК за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ ведно със списъка на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, неразделна част от удостоверението.

Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of