84204-2020: България-Велико Търново: Строителни и монтажни работи

1. В процедурата могат да подават оферти всички бълг. или чужд. физ-и или ЮЛ, включително техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите предмет на поръчката съгл. законодателството на държавата, в която то е установено. Клон на чужде. лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане на общ. поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгл. законодателството на държавата, в която е установен. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, като възложителят няма да прилага възможността по чл. 55, ал. 4 от ЗОП. Освен на основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата:

1) участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за общ. поръчка или в документацията;

2) участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП;

3) участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП;

4) участници, които са свързани лица;

5) участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок;

6) участници, за които са налице пречки за участие в процедура по ЗОП, съгл. ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; в други случаи, посочени в документацията за участие.

Няма право да участва или да представлява физическо или юридическо лице в процедурата лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ. При подаване на офертата за участие участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на eЕЕДОП (съгл. изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП). В случай че участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен eЕЕДОП, съдържащ информацията по чл. 67, ал. 1 от ЗОП;

2. При участие на обединения, които не са ЮЛ, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгл. изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението (чл. 59, ал. 6 от ЗОП). Гаранцията за изпълнение е в размер на 4, 5 % от прогнозната ст-ст на позицията без ДДС съгл. офертата и се предоставя в една от следните форми:

1) парична сума;

2) банкова гаранция;

3) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Условията за задържане и освобождаване на гар-та за изпъл-е са указани в договора за изпълнение на общ. поръчка м/у възложителя и изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банк. гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Прод. от р-л III.2.2):

В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на изпълнителя в 30 дн. срок след отстраняването им. Осигуреното финансиране към датата на откриване на процедурата е 701 104 BGN без ДДС, от които за ОП № 1 — 189 504 BGN, а за ОП № 2 — 511 600 BGN. Останалата част от прогнозната стойност е неосигурено финансиране. Необходимата ст-ст от частта на неосигуреното финансиране ще бъде възложена с възл. писмо след осигуряване на средствата за същата.

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of