84206-2020: България-Чепеларе: Строителни и монтажни работи

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да разполага минимум със следния технически персонал за изпълнение на поръчката:

а) Технически ръководител: квалификация „строителен инженер“ или „инженер“, или „архитект“ или със средно образование с 4-годишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ или „Техника“ или еквивалентно по реда на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ, с професионален опит по специалността мин. 2 год.

б) Специалист „Контрол на качеството“: лице, притежаващо удостоверение/сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно.

Забележка: Посочените от участника технически лица могат да съчетават повече от една позиция в предложения екип, ако отговарят на поставените от възложителя минимални изисквания и притежават необходимата квалификация, удостоверения/сертификати.

Важно: При участие за 1 или повече обособени позиции участниците могат да предложат за всяка обособена позиция едни и същи лица.

Удостоверяване:

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне в еЕЕДОП в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП (посочва се професионалната компетентност на лицата, в това число:

— трите имена и позиция,

— образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение, за лицата за които се изисква такова),

— професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател за лицата за които се изисква),

— професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции за лицата за които се изисква да имат опит).

Доказване:

При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата, удостоверяващ декларираната информация за персонала в еЕЕДОП.

Участникът следва да разполага минимум със следния технически персонал за изпълнение на поръчката:

а) Технически ръководител: квалификация „строителен инженер“ или „инженер“, или „архитект“ или със средно образование с 4-годишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ или „Техника“ или еквивалентно по реда на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ, с професионален опит по специалността мин. 2 год.

б) Специалист „Контрол на качеството“: лице, притежаващо удостоверение/сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно.

Забележка: Посочените от участника технически лица могат да съчетават повече от една позиция в предложения екип, ако отговарят на поставените от възложителя минимални изисквания и притежават необходимата квалификация, удостоверения/сертификати.

Важно: При участие за 1 или повече обособени позиции участниците могат да предложат за всяка обособена позиция едни и същи лица.

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of