85400-2020: България-Несебър: Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Списък и кратко описание на условията:

Лицата, извършващи дейности по дезинсекция, дератизация и дезакаризация, следва да притежават удостоверения за придобита квалификация за ръководител и/или изпълнител на дейности по дезинсекция, дератизация и дезакаризация. Всички лица, участващи в процеса на изпълнение на предмета на поръчката, следва да са вписани в публична база данни в министерство на здравеопазването съгласно чл. 13 от Наредба № 1/5.1.2018 г.

За доказване участникът предоставя (декларира) в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информацията.

Преди сключване на договор избраният изпълнител доказва изпълнението на изискването чрез представяне на заверено копие на документите.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания, свързани с икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците да са извършвали услуги, които са идентични с предмета на обществената поръчка, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.

Участникът да разполага със специфично оборудване.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.

Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал, притежаващ необходимия опит за изпълнение на поръчката.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.

Участникът трябва да притежава сертификати: сертификация по ISO 9001:2008 с обхват дезинсекция, дезакаризация и дератизация или „еквивалент“ — система за управление на качеството; ISO 14001:2004 с обхват дезинсекция, дезакаризация и дератизация или „еквивалент“ — система за управление на околната среда.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от орган/и, установен/и в друга/и държава/и членка/и, както и други доказателства за еквивалентни мерки за внедрена система за управление на качеството и управление на околната среда с обхват, сходен на предмета на поръчката или еквивалентни.

За удостоверяване на съответствие с поставените изисквания към техническите и професионални способности в офертата си участниците само декларират информацията в ЕЕДОП, а документите, с които се доказват декларираните обстоятелства, се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ал. 2, т 2 от ЗОП и от участника, определен за изпълнител.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да разполага със следното оборудване:

— моторни пръскачки за наземна дезинфекция и дезинсекция — минимум — 5 бр.,

— ръчни пръскачки — минимум — 4 бр.,

— генератор за топъл аерозол за наземна дезинсекция — минимум — 3 бр.,

— МПС — специализирани автомобили (собствени или наети), за извършване на дезинсекционни и дератизационни услуги за срока на договора — минимум — 3 бр., с приложен снимков материал,

— електрически ULV пръскачка за студен аерозол — минимум — 2 бр.

Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал, притежаващ необходимия опит за изпълнение на поръчката при спазване разпоредбите на Наредба № 1/5.1.2018 г. Съставът на този персонал следва да се състои от лица, които притежават съответно удостоверения за правоспособност за ръководител и удостоверения за правоспособност за изпълнители съгласно чл. 6, ал. 1 от посочената Наредба № 1/5.1.2018 г.:

— ръководители — минимум — 2 бр., които да притежават удостоверение за правоспособност за ръководител на ДДД дейности, издадено от НЦЗПБ, съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба № 1/5.1.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация или да притежава еквивалентен документ,

— дезинфектори — минимум 8 бр., за изпълнение на ДДД дейности, всеки от които притежава удостоверение за правоспособност за изпълнител на ДДД дейности, издадено от РЗИ, съгласно л. 7, ал. 2 от Наредба № 1/5.1.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация или да притежава еквивалентен документ,

— минимум 1 лице с професионална квалификация „биолог“,

— мимум 1 лице с професионална квалификация „еколог“.

III.2.1)Информация относно определена професия

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of