85457-2020: България-София: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: Столична община
Национален регистрационен номер: 000696327
Пощенски адрес: ул. „Московска“ № 33
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Станислава Николаева Цветкова
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 29377530
Факс: +359 29377561

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.sofia.bg/

Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1240

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5)Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Обявление за възложена поръчка по договор № САГ20-ДГ55-7/23.1.2020 г.

II.1.2)Основен CPV код

71000000

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

Изработване на мотивирано предложение за изменение на план за регулация (ПУП — ИПР) на м. „Дружба — разширение“ (улица „Обиколна“) с урегулиране на поземлен имот, собственост на „Монтажи“ ЕАД, и поземлен имот 2181 по реда на чл. 16 от ЗУТ, район „Искър“, Столична община

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 3 200.00 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изработване на мотивирано предложение за изменение на план за регулация (ПУП — ИПР) на м. „Дружба — разширение“ (улица „Обиколна“) с урегулиране на поземлен имот, собственост на „Монтажи“ ЕАД, и поземлен имот 2181 по реда на чл. 16 от ЗУТ, район „Искър“, Столична община

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу

  • Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата

Обяснение:

Договорът е сключен на основание чл. 14, ал. 1, т. 5 от Закона за обществени поръчки.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: САГ20-ДГ55-7

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

23/01/2020

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 1

Брой на офертите, постъпили от МСП: 1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „ГИС — София“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 000656403
Пощенски адрес: ул. „Сердика“ № 5
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1000
Държава: България

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 3 200.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Държава: България

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

17/02/2020

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of