85637-2020: България-Каварна: Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5)Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици в община Каварна

II.1.2)Основен CPV код

90600000

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

Предмет на поръчката е извършване на зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици в община Каварна за експлоатационен сезон 2019/2020 г. и 2020/2021 г.

Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение. Видът и обхватът на работите за зимно поддържане на пътищата се определят в зависимост от приетото за определен път ниво на зимно поддържане.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 387 738.33 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Каварна и улици в селата

Обособена позиция №: 1

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

90600000

90620000

90630000

90700000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG332

Основно място на изпълнение:

Място на изпълнение на поръчката е на територията на община Каварна.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дейностите на ОП № 1 се характеризират със снегопочистване на общински пътища, разчистване на преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени или разтопени снежни пластове, обезопасяване на пътищата против хлъзгане — опесъчаване, почистване на крайпътни отводнителни и предпазни окопи (канавки), кастрене на храсти и окосяване на дребна растителност в обхвата на пътя, затрудняващи нормалната пропускливост на движението на МПС, поддържане проводимостта на водостоци и водоотвеждащи улеи, разположени напречно на пътя.

Неразделна част от описанието на ОП 1 представлява списък на общинските пътища на територията на община Каварна.

За обособена позиция № 1 (ОП 1) — включва и улиците в селата на територията на община Каварна, както следва: с. Топола, с. Божурец, с. Селце, с. Могилище,с. Вранино, с. Челопечене, с. Белгун, с. Септемврийци, с. Нейково, с. Било, с. Травник, с. Крупен, с. Иречек, с. Видно, с. Раковски, с. Х. Димитър, с. П. Чунчево, с. Българево, с. Св. Никола, с. Камен бряг.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Зимно поддържане и снегопочистване на улици в гр. Каварна

Обособена позиция №: 2

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

90600000

90620000

90630000

90700000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG332

Основно място на изпълнение:

Място на изпълнение на поръчката е на територията на община Каварна.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дейностите на обособена позиция № 2 се характеризират със снегопочистване на улиците в община Каварна от снежна покривка, опесъчаване по приоритет съгласно разпореждане на възложителя; снегоизвозване — извозване на натрупания сняг от улици в гр. Каварна само след изрична заявка от възложителя или упълномощено от него лице за всеки конкретен случай с упоменато местоположение, количество и дестинация на извозването; поддържане проводимостта на дъждоприемните шахти, разположени по уличните платна, водоотвеждащи улеи, разположени напречно на пътя.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 125/03.02.2020.

Обособена позиция №: 1

Наименование:

Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Каварна и улици в селата

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

03/01/2020

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 2

Брой на офертите, постъпили от МСП: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „Пътно строителство“ АД
Национален регистрационен номер: 124000579
Пощенски адрес: „Полковник Дрангов“
Град: Добрич
код NUTS: BG332
Пощенски код: 9300
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 58601441
Факс: +359 58601771

Интернет адрес: http://www.roadco-bg.com/

Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 354 405.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 354 405.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 126/03.02.2020г.

Обособена позиция №: 2

Наименование:

Зимно поддържане и снегопочистване на улици в гр. Каварна

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

03/01/2020

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 2

Брой на офертите, постъпили от МСП: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „Пътно строителство“ АД
Национален регистрационен номер: 124000579
Пощенски адрес: „Полковник Дрангов“ № 9
Град: Добрич
код NUTS: BG332
Пощенски код: 9300
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 58601441
Факс: +359 58601771

Интернет адрес: http://www.roadco-bg.com/

Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 33 333.33 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 33 333.33 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

18/02/2020

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of