85642-2020: България-Хасково: Строителен надзор по време на строителството

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: Кмет на община Хасково
Национален регистрационен номер: 000903946
Пощенски адрес: пл. „Общински“ № 1
Град: Хасково
код NUTS: BG422
Пощенски код: 6300
Държава: България
Лице за контакт: инж. Красимир Герджиков
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 38603462
Факс: +359 38664110

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.haskovo.bg

Адрес на профила на купувача: http://profil.haskovo.bg:1111/d/9766ea33d50bc02f9681572f3e9b6ff8

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5)Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на строеж „Доизграждане на канализационна мрежа на кв. „Болярово“, община Хасково

II.1.2)Основен CPV код

71521000

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата поръчка е избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на строеж „Доизграждане на канализационна мрежа на кв. „Болярово“, община Хасково“.

По характеристика, значимост, сложност и рискове при експлоатацията, посочени в чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „б“ от Закона за устройство на територията, строежът е втора категория съгласно чл. 4, ал. 1, т. 3 от Наредба № 1/30.7.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

СМР обхващат доизграждане на уличната канализационна мрежа на кв. „Болярово“ и съоръженията към нея — ревизионни шахти, улични оттоци, сградни канализационни отклонения, дъждопреливници, модулна канализационна помпена станция, напорен тръбопровод.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 34 500.00 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

71521000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG422

Основно място на изпълнение:

На територията на град Хасково, кв. „Болярово“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата поръчка е избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на строеж „Доизграждане на канализационна мрежа на кв. „Болярово“, община Хасково“.

По характеристика, значимост, сложност и рискове при експлоатацията, посочени в чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „б“ от Закона за устройство на територията, строежът е втора категория съгласно чл. 4, ал. 1, т. 3 от Наредба № 1/30.7.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

II.2.5)Критерии за възлагане

Критерий за качество – Име: Начин на изпълнение и организация на експертите, на които е възложено изпълнението на поръчката / Тежест: 50

Цена – Тежест: 50

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 039

Наименование:

Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на строеж „Доизграждане на канализационна мрежа на кв. „Болярово“, община Хасково“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

07/02/2020

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 3

Брой на офертите, постъпили от МСП: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: ДЗЗД „Топ Айди Хасково“
Национален регистрационен номер: 177422862
Пощенски адрес: р-н „Триадица“, ул. „Цар Асен“ № 22А, ет. 1
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1233
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 29802227
Факс: +359 29802227

Изпълнителят е МСП: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „Айди Строй“ ООД
Национален регистрационен номер: 205134005
Пощенски адрес: район „Триадица“, ж.к. „Гоце Делчев“, ул. „Червена роза“ № 50
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1404
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 885078910
Факс: +359 885078910

Изпълнителят е МСП: да

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „Топ Надзор Консулт“ ООД
Национален регистрационен номер: 200935860
Пощенски адрес: район „Възраждане“, квартал „Зона Б5-3“, ул. „Странджа“ № 4, ет. 3, ап. 4
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1303
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 29802227
Факс: +359 29802227

Изпълнителят е МСП: да

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „Стройнорм“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 200285252
Пощенски адрес: район „Триадица“, ул. „Доспат“ № 54, ап. 3
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1463
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 898572922
Факс: +359 898572922

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 36 000.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 34 500.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

18/02/2020

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of