85658-2020: България-Разград: Строителен надзор по време на строителството

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: Агенция „Пътна инфраструктура“, Областно пътно управление — Разград
Национален регистрационен номер: 000695089
Пощенски адрес: ул. „Княз Дондуков“ № 3
Град: Разград
код NUTS: BG324
Пощенски код: 7200
Държава: България
Лице за контакт: Диана Христова Йорданова
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 886153586
Факс: +359 084662696

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.api.government.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5)Основна дейност

Друга дейност: проектиране, ремонт и строителство на пътища и пътни съоръжения

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Извършване на консултантски услуги — строителен надзор при изпълнение на обект „Основен ремонт на път ІІІ-4904 (о.п. Разград—Кубрат)—жп гара Разград—(Разград—Дянково) от км 0+000 до км 4+60

II.1.2)Основен CPV код

71521000

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

Включва следните дейности по поръчката:

— дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа,

— дейност по упражняване на строителен надзор в пълен обем по смисъла на чл. 166 и сл. от ЗУТ и приложимите нормативните разпоредби по време на строителството,

— координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация,

— контрол на строителните продукти и на извършените СМР,

— извършване на геодезическо заснемане и осигуряване на удостоверение по чл. 54 от ЗКИР в това число.

Консултантът е длъжен да упражнява строителен надзор и да извършва координация при изпълнение на строителството на обекта чрез технически правоспособни лица съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 17 480.00 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

71521000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG324

Основно място на изпълнение:

Област Разград, гр. Разград

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Консултантът е длъжен да упражнява строителен надзор и да извършва координация при изпълнение на строителството на обекта чрез технически правоспособни лица съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Включва следните дейности по поръчката:

— дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа,

— дейност по упражняване на строителен надзор в пълен обем по смисъла на чл. 166 и сл. от ЗУТ и приложимите нормативните разпоредби по време на строителството,

— координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация,

— контрол на строителните продукти и на извършените СМР,

— извършване на геодезическо заснемане и осигуряване на удостоверение по чл. 54 от ЗКИР в това число.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: РД-34-1/17.02.2020

Наименование:

Извършване на консултантски услуги — строителен надзор в пълен обем при изпълнение на обект „Основен ремонт на път ІІІ-4904 (о.п. Разград—Кубрат)—жп гара Разград—(Разград—Дянково) от км 0+00

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

17/02/2020

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 10

Брой на офертите, постъпили от МСП: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „Минерва — КЛ“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 204363549
Пощенски адрес: ул. „Козлодуй“ № 6-А, ет. 1, офис 2
Град: Велико Търново
код NUTS: BG321
Пощенски код: 5000
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 0878818447
Факс: +359 0878818447

Интернет адрес: www.minerva_kl

Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 17 480.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят сключва договор за възлагане на обществената поръчка с определения изпълнител, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:

1.1. Изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП.

1.2. Представи определената гаранция за изпълнение на договора.

1.3. Извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и постановено от възложителя в условията на обществената поръчка.

2. Възложителят не сключва договор с класирания на първо място участник, когато:

2.1. Откаже да сключи договор.

2.2. Не изпълни условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

2.3. Не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Сроковете за подаване на жалби по настоящата процедура са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

18/02/2020

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of