85715-2020: България-Козлодуй: Строителен надзор по време на строителството

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: Община Козлодуй
Национален регистрационен номер: 000193250
Пощенски адрес: ул. „Христо Ботев“ № 13
Град: Козлодуй
код NUTS: BG313
Пощенски код: 3320
Държава: България
Лице за контакт: Ирена Кирилова-Попова, директор на дирекция „Национални програми, международни проекти и обществени поръчки“
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 97385865
Факс: +359 97380183

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.kozloduy.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.profilnakupuvacha.com/Obshtina_Kozloduy

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5)Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Ломска“ — част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца“

II.1.2)Основен CPV код

71521000

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката обхваща упражняване на строителен надзор при реализацията на проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Ломска“ — част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца“, изпълняване на функциите на КБЗ, изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад.

Изпълнителят упражнява стр. надзор върху строежите чрез екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за упражняване на стр. надзор. Екипът да отговаря на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ.

Целите на поръчката са:

— осъществен строителен надзор съгл. изискванията на действащото законодателство,

— качествено изпълнение на СМР,

— засилен контрол върху прилагането на ЗБУТ.

Услугата „строителен надзор“ включва контрол над строителния процес и изготвяне на необходимата документация — от откриването на строителната площадка до издаването на разрешение за ползване на строежа.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 17 990.00 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

71521000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG313

Основно място на изпълнение:

Гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца.

Някои видове работи могат да се извършват в офиса на изпълнителя или на друго място при целесъобразност или необходимост.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целите на поръчката:

— осъществен СН съгл. изискванията на действащото законодателство,

— качествено изпълнение на СМР,

— засилен контрол върху прилагането на ЗБУТ.

Услугата „строителен надзор“ включва контрол над строит. процес и изготвяне на необх. документация — от откриването на строит. площадка до издаването на разрешение за ползване на строежа.

При упражняване на СН изпълнителят носи отговорност за дейностите и задълженията му като участник в инвест. процес, регламентирани в чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ, както и за тези, произтичащи от чл. 178 от ЗУТ. СН се изпълнява в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството с отчитане на изискванията на НСИСОССП и вс. законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството в БЪЛГАРИЯ.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Идентификация на проекта:

Финансирането е съгласно договор № BG06RDNP001-7.001-0110-C01 от 14.5.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. от мярка 7 от ПРСР 2014—2020 г., съфинанс. от ЕЗФРСР.

II.2.14)Допълнителна информация

В изпълнение на своите задължения изпълнителят упражнява СН върху строежите чрез екип от правосп. физ. лица с доказан профес. опит и техн. компетентности, необходими за упражняване на СН. Екипът трябва да отговаря на изискванията на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ. Подробно описание на изискванията, свързани с изп. на обществената поръчка, е представено в приложената към документацията техническа спецификация.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 46

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

14/02/2020

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 6

Брой на офертите, постъпили от МСП: 6

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „Стройнорм“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 200285252
Пощенски адрес: р-н „Триадица“, ул. „Доспат“ № 54, ап. 3
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1463
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 898572922
Факс: +359 28510046

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 19 250.46 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 17 990.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 29894070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

18/02/2020

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of