85839-2020: България-София: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление

Номер на раздел: III.1.3)

Част от текста, която трябва да се промени: Технически и професионални възможности/Изисквано минимално ниво

Вместо:

2.1. Ръководител на екипа:

— образование и професионална квалификация (ОПК): образователно-квалификационна степен (ОКС) най-малко „бакалавър“, професионална квалификация (ПК) „инженер“ и/или „икономист“ или еквивалент,

— професионален опит (ПО): да е изп. функциите на ръководител или зам.-ръководител на екип/проект в минимум 1 завършена услуга (ЗУ) за стр. надзор за ново стр-во и/или модернизация, и/или реконструкция на жп инфраструктура по смисъла на Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ) или еквивалент.

2.2. Ключов експерт „Железен път“:

— ОПК: ОКС най-малко „бакалавър“, ПК „строителен инженер“, специалност „Транспортно стр-во“ или еквивалент, ПО: да е изп. функциите на експерт „Железен път“ в мин. 1 ЗУ за стр. надзор за ново стр-во и/или модернизация, и/или реконструкция на жп инфрастр. по см. на ЗЖТ или еквивалент.

Да се чете:

2.1. Ръководител на екипа:

— образование и професионална квалификация (ОПК): образователно-квалификационна степен (ОКС) най-малко „бакалавър“, професионална квалификация (ПК) „инженер“ и/или „икономист“,

— професионален опит (ПО): да е изп. функциите на ръководител или зам.-ръководител на екип/проект в минимум 1 завършена услуга (ЗУ) за стр. надзор за ново стр-во и/или модернизация, и/или реконструкция на жп инфраструктура по смисъла на Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ) или еквивалент.

2.2. Ключов експерт „Железен път“:

— ОПК: ОКС най-малко „бакалавър“, ПК „строителен инженер“, специалност „Транспортно стр-во“ или еквивалент,

— ПО: да е изп. функциите на ключов експерт или експерт „Железен път“ в мин. 1 ЗУ за стр. надзор за ново стр-во и/или модернизация, и/или реконструкция на жп инфрастр. по см. на ЗЖТ или еквивалент.

Номер на раздел: III.1.3)

Част от текста, която трябва да се промени: Технически и професионални възможности/Изисквано минимално ниво

Вместо:

2.3. Ключов експерт „Съоръжения“:

— ОПК: ОКС най-малко „бакалавър“, ПК „стр. инженер“, специалност „Транспортно стр-во“ или „Стр-во на сгради и съоръжения“, или „Промишлено и гражданско стр-во“ или еквивалент,

— ПО: да е изп. функциите на експерт съоръжения в мин. 1 ЗУ за стр. надзор за ново стр-во и/или модернизация, и/или реконструкция на жп инфрастр. по см. на ЗЖТ или еквивалент.

2.4. Ключов експерт „Електрификация“:

— ОПК: ОКС най-малко „бакалавър“, ПК „електроинженер“, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ или „Електрически транспорт“ или еквивалент,

— ПО: да е изп. функциите на ключов експерт или експерт по електрификация в мин. 1 ЗУ за стр. надзор за ново стр-во и/или модернизация, и/или реконструкция на жп инфрастр. по см. на ЗЖТ или еквивалент..

Да се чете:

2.3. Ключов експерт „Съоръжения“:

— ОПК: ОКС най-малко „бакалавър“, ПК „стр. инженер“, специалност „Транспортно стр-во“ или „Стр-во на сгради и съоръжения“, или „Промишлено и гражданско стр-во“ или еквивалент,

— ПО: да е изп. функциите на ключов експерт или експерт съоръжения в мин. 1 ЗУ за стр. надзор за ново стр-во и/или модернизация, и/или реконструкция на жп инфрастр. по см. на ЗЖТ или еквивалент.

2.4. Ключов експерт „Електрификация“:

— ОПК: ОКС най-малко „бакалавър“, ПК „електроинженер“, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ или „Електрически транспорт“ или еквивалент,

— ПО: да е изп. функциите на ключов експерт или експерт по електрификация или контактна мрежа в мин. 1 ЗУ за стр. надзор за ново стр-во и/или модернизация, и/или реконструкция на жп инфрастр. по см. на ЗЖТ или еквивалент.

Номер на раздел: III.1.3)

Част от текста, която трябва да се промени: Технически и професионални възможности/Изисквано минимално ниво

Вместо:

2.5. Ключов експерт „Сигнализация“:

— ОПК: ОКС най-малко „бакалавър“, ПК „инж. осигурителна техника“ или еквивалент,

— ПО: да е изп. функциите на експерт по сигнализация в мин. 1 ЗУ за стр. надзор за ново стр-во и/или модернизация, и/или реконструкция на жп инфрастр. по см. на ЗЖТ или еквивалент.

2.6. Ключов експерт „Телекомуникации“:

— ОПК: ОКС най-малко „бакалавър“, ПК „инж. телекомуникационна техника“ или еквивалент,

— ПО: да е изп. функциите на експерт по сигнализация в мин. 1 ЗУ за стр. надзор за ново стр-во и/или модернизация, и/или реконструкция на жп инфрастр. по см. на ЗЖТ или еквивалент..

Да се чете:

2.5. Ключов експерт „Сигнализация“:

— ОПК: ОКС най-малко „бакалавър“, ПК „инженер“, специалност „Комуникационна и осигурителна техника“ или еквивалент,

— ПО: да е изп. функциите на ключов експерт или експерт по сигнализация в мин. 1 ЗУ за стр. надзор за ново стр-во и/или модернизация, и/или реконструкция на жп инфрастр. по см. на ЗЖТ или еквивалент.

2.6. Ключов експерт „Телекомуникации“:

— ОПК: ОКС най-малко „бакалавър“, ПК „инженер“, специалност „Телекомуникационни системи“ или еквивалент,

— ПО: да е изп. функциите на ключов експерт или експерт по телекомуникации в мин. 1 ЗУ за стр. надзор за ново стр-во и/или модернизация, и/или реконструкция на жп инфрастр. по см. на ЗЖТ или еквивалент.

Номер на раздел: III.1.3)

Част от текста, която трябва да се промени: Технически и професионални възможности/Изисквано минимално ниво

Вместо:

2.7. Ключов експерт ERTMS/ETCS:

— ОПК: ОКС най-малко „бакалавър“, ПК „инженер“, специалност „Електротехника, електроника и автоматика“ в професионално направл. „Електротехника, електроника и автоматика“ или еквивалент или „Комуникационна и осигур. техника“ в професионално направл. „Комуникационна и Компютърна техника“ или еквивалент,

— ПО: да е изп. функциите на експерт съоръжения в мин. 1 ЗУ за стр. надзор за ново стр-во и/или модернизация, и/или реконструкция на жп инфрастр. по см. на ЗЖТ или еквивалент.

2.8. Ключов експерт ERTMS/GSM-R:

— ОПК: ОКС най-малко „бакалавър“, ПК „инженер“, специалност „Комуникационна и осигур. техника“ или „Комуникац. техника и технологии“, или „Мобилни комуникации“, или „Телекомуникации“, или „Телекомуникац. системи“ в професионално направл. „Комуникац. и компютърна техника“ или еквивалент,

— ПО: да е изп. функциите на ключов експерт ERTMS/GSM-R в мин. 1 ЗУ за стр. надзор за ново стр-во и/или модернизация, и/или реконструкция на жп инфрастр. по см. на ЗЖТ или еквивалент.

Да се чете:

2.7. Ключов експерт ERTMS/ETCS:

— ОПК: ОКС най-малко „бакалавър“, ПК „електроинженер“, специалност „Електротехника, електроника и автоматика“ или еквивалент или „инженер“, специалност „Комуникационна и осигур. техника“ или еквивалент,

— ПО: да е изп. функциите на ключов експерт или експерт ERTMS/ETCS или ERTMS или ETCS в мин. 1 ЗУ за стр. надзор за ново стр-во и/или модернизация, и/или реконструкция на жп инфрастр. по см. на ЗЖТ или еквивалент.

2.8. Ключов експерт ERTMS/GSM-R:

— ОПК: ОКС най-малко „бакалавър“, ПК „инженер“, специалност „Комуникационна и осигур. техника“ или „Комуникац. техника и технологии“, или „Мобилни комуникации“, или „Телекомуникации“, или „Телекомуникац. системи“ или еквивалент,

— ПО: да е изп. функциите на ключов експерт или експерт ERTMS/GSM-R или ERTMS или GSM-R в мин. 1 ЗУ за стр. надзор за ново стр-во и/или модернизация, и/или реконструкция на жп инфрастр. по см. на ЗЖТ или еквивалент.

Номер на раздел: III.1.3)

Част от текста, която трябва да се промени: Технически и професионални възможности/Изисквано минимално ниво

Вместо:

2.9. Ключов експерт „Взаимодействия при проектиране и стр-во“:

— ОПК: ОКС най-малко „бакалавър“, ПК „стр. инженер“, специалност „Електротехника, електроника и автоматика“ в професионално направл. „Електротехника, електроника и автоматика“, специалност „Комуникац. и осигур. техника“ или „Комуникац. техника и технологии“, или „Мобилни комуникации“, или „Телекомуникации“, или „Телекомуникац. системи“ в професионално направл. „Комуникац. и компютърна техника“ или еквивалент.

Да се чете:

2.9. Ключов експерт „Взаимодействия при проектиране и стр-во“:

— ОПК: ОКС най-малко „бакалавър“, ПК „стр. инженер“ или „електроинженер“, специалност „Електротехника, електроника и автоматика“ или еквивалент или „инженер“, специалност „Комуникац. и осигур. техника“ или „Комуникац. техника и технологии“, или „Мобилни комуникации“, или „Телекомуникации“, или „Телекомуникац. системи“ или еквивалент,

— ПО: да е изп. функциите на ключов експерт или експерт „Взаимодействия“ в минимум 1 ЗУ за стр. надзор за ново стр-во и/или модернизация, и/или реконструкция на жп инфрастр. по см. на ЗЖТ или еквивалент.

Номер на раздел: III.1.2)

Част от текста, която трябва да се промени: Икономическо и финансово състояние/Изисквано минимално ниво

Вместо:

2.10. Ключов експерт „Планиране и плащане“:

— ОПК: ОКС най-малко „бакалавър“, ПК „икономист“ или „инженер“ или еквивалент,

— ПО: да е изп. функциите на експерт, който е извършвал финансов контрол и количествен контрол и/или дейности по планиране и отчетност при извършването на работите в минимум 1 ЗУ за стр. надзор за ново стр-во и/или модернизация, и/или реконструкция на жп инфрастр. по см. на ЗЖТ или еквивалент.

2.11. Ключов експерт „Проектиране“:

— ОПК: ОКС най-малко „бакалавър“, ПК „строителен инженер“, специалност „Транспортно стр-во“ или еквивалент,

— ПО: да е изп. функциите на експерт проектиране в минимум 1 ЗУ за стр. надзор за ново стр-во и/или модернизация, и/или реконструкция на жп инфрастр. по см. на ЗЖТ или еквивалент..

Да се чете:

2.10. Ключов експерт „Планиране и плащане“:

— ОПК: ОКС най-малко „бакалавър“, ПК „икономист“ или „инженер“,

— ПО: да е изп. функциите на ключов експерт или експерт, който е извършвал финансов контрол и количествен контрол и/или дейности по планиране и отчетност при извършването на работите в минимум 1 ЗУ за стр. надзор за ново стр-во и/или модернизация, и/или реконструкция на жп инфрастр. по см. на ЗЖТ или еквивалент.

2.11. Ключов експерт „Проектиране“:

— ОПК: ОКС най-малко „бакалавър“, ПК „строителен инженер“, специалност „Транспортно стр-во“ или еквивалент,

— ПО: да е изп. функциите на ключов експерт или експерт проектиране в минимум 1 ЗУ за стр. надзор за ново стр-во и/или модернизация, и/или реконструкция на жп инфрастр. по см. на ЗЖТ или еквивалент.

Номер на раздел: III.1.2)

Част от текста, която трябва да се промени: Икономическо и финансово състояние/Изисквано минимално ниво

Вместо:

2.12. Ключов експерт „Програми и координация“:

— ОПК: ОКС най-малко „бакалавър“, ПК „инженер“ или еквивалент,

— ПО: да е изп. функциите на ключов експерт или експерт в минимум 1 ЗУ за стр. надзор за ново стр-во и/или модернизация, и/или реконструкция на жп инфрастр. по см. на ЗЖТ или еквивалент.

Да се чете:

2.12. Ключов експерт „Програми и координация“:

— ОПК: ОКС най-малко „бакалавър“, ПК „инженер“,

— ПО: да е изп. функциите на ключов експерт или експерт „Програми и координация“ или програми в минимум 1 ЗУ за стр. надзор за ново стр-во и/или модернизация, и/или реконструкция на жп инфрастр. по см. на ЗЖТ или еквивалент.

Номер на раздел: IV.2.2)

Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Вместо:

Дата: 09/04/2020

Местно време: 17:15

Да се чете:

Дата: 24/04/2020

Местно време: 17:15

Номер на раздел: IV.2.7)

Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите

Вместо:

Дата: 10/04/2020

Местно време: 10:00

Да се чете:

Дата: 27/04/2020

Местно време: 14:00

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of