85975-2020: България-Хасково: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД — МЕР Хасково
Национален регистрационен номер: 1752013040027
Пощенски адрес: ул. „Добруджа“ № 6
Град: Хасково
код NUTS: BG422
Пощенски код: 6300
Държава: България
Лице за контакт: Димитрийка Христова
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 38608106
Факс: +359 38608102

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.eso.bg

Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=aitkVGN3Ty9pTUw0cGRVTlB3NFFZbHFWSDNtQTJsREY1Qmk3cytPdU14WT0=%20

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.6)Основна дейност

Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Възстановяване на антикорозионно покритие на стоманорешетъчни стълбове на ВЛ 220 kV „Константиново“

Референтен номер: МЕР-ХС/2019/039

II.1.2)Основен CPV код

45000000

II.1.3)Вид на поръчка

Строителство

II.1.4)Кратко описание:

Строителство, включващо възстановяване на антикорозионно покритие на всички стоманорешетъчни стълбове (СРС) на ВЛ 220 kV „Константиново“ в участъка от стълб № 1 до стълб № 124 — общо 125 броя СРС.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)

Стойност, без да се включва ДДС: 407 386.80 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

45000000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG422

Основно място на изпълнение:

Трасето на електропровод (ЕП) 220 kV „Константиново“ от стълб № 1 до стълб № 124, преминаващо през землищата на с. Узунджово, с. Александрово, гр. Симеоновград и гр. Гълъбово

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Строителство, включващо възстановяване на антикорозионно покритие на всички стоманорешетъчни стълбове (СРС) на ВЛ 220 kV „Константиново“ в участъка от стълб № 1 до стълб № 124 — общо 125 броя СРС.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Ограничена процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: МЕР-ХС-ДОГ-3

Наименование:

Възстановяване на антикорозионно покритие на стоманорешетъчни стълбове на ВЛ 220 kV „Константиново“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

03/02/2020

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 5

Брой на офертите, постъпили от МСП: 5

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „Стройконсулт“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 114646733
Пощенски адрес: ул. „Хан Крум“ № 5
Град: Плевен
код NUTS: BG314
Пощенски код: 5800
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 896714545
Факс: +359 64806030

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 396 000.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 407 386.80 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg/

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

17/02/2020

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of