85986-2020: България-Горна Оряховица: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, МЕР Горна Оряховица
Национален регистрационен номер: 1752013040065
Пощенски адрес: ул. „Съединение“ № 151
Град: Горна Оряховица
код NUTS: BG32
Пощенски код: 5120
Държава: България
Лице за контакт: по технически въпроси: Иво Дончев, ел. поща: [email protected], и Валентин Великов: по процедурни въпроси, ел. поща: [email protected]
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 61861311 / +359 61861343
Факс: +359 61864232

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.eso.bg

Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=WTgxbnRHK1hWMUNUcC9UOWpnSkc2U0QrOXQ1Tm15M0UrVzhNblhRVEhvMD0=

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.6)Основна дейност

Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Изграждане на помещения за опорен пункт

Референтен номер: МЕР-ГО/2019/052

II.1.2)Основен CPV код

45000000

II.1.3)Вид на поръчка

Строителство

II.1.4)Кратко описание:

Предмет на поръчката е изграждане на опорен пункт за телемеханизирано управление на подстанции без дежурен персонал. За целта е необходимо съществуващото помещение да се раздели на 4 самостоятелни такива чрез изграждане на преградни стени.

Основните предвидени дейности са:

— демонтаж на ламперията по стените и окачения таван,

— монтаж на преградни стени за обособяване на новите помещения,

— направа на растерни окачени тавани с топлоизолация от минерална вата на помещенията,

— отстраняване на подовата топлоизолация и монтаж на двоен под в едно от новите помещения,

— полагане на подова настилка от гранитогрес в останалите помещения,

— направа на нова електрическа инсталация,

— направа на водопроводно и канализационно отклонение от съществуващата сградна ВиК инсталация до новообособената битова стая,

— боядисване на стените.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)

Стойност, без да се включва ДДС: 42 842.25 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

45000000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG32

Основно място на изпълнение:

Подстанция „Горна Оряховица“ 220/110/20 kV, разположена северозападно от гр. Горна Оряховица

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изграждане на опорен пункт за телемеханизирано управление на подстанции без дежурен персонал. За целта е необходимо съществуващото помещение да се раздели на 4 самостоятелни такива чрез изграждане на преградни стени.

Основните предвидени дейности са:

— демонтаж на ламперията по стените и окачения таван,

— монтаж на преградни стени за обособяване на новите помещения,

— направа на растерни окачени тавани с топлоизолация от минерална вата на помещенията,

— отстраняване на подовата топлоизолация и монтаж на двоен под в едно от новите помещения,

— полагане на подова настилка от гранитогрес в останалите помещения,

— направа на нова електрическа инсталация,

— направа на водопроводно и канализационно отклонение от съществуващата сградна ВиК инсталация до новообособената битова стая,

— боядисване на стените.

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Ограничена процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: МЕР-ГО-ДОГ-14/18.02.2020

Наименование:

Изграждане на помещения за опорен пункт

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

18/02/2020

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 5

Брой на офертите, постъпили от МСП: 5

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: ЕТ „Проектстрой — Петър Петров“
Национален регистрационен номер: 817013106
Пощенски адрес: местност Колева ливада № 1
Град: Габрово
код NUTS: BG322
Пощенски код: 5300
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 66811818
Факс: +359 66811800

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 43 000.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 42 842.25 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаване на решението за определяне на изпълнител.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

18/02/2020

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of