87528-2020: България-София: Услуги по почистване на сгради, без жилищните

Обявление за предварителна информация

Настоящото обявление е само за предварителна информация

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: Албена Мечкарова
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 29322915
Факс: +359 29310663

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3)Комуникация

Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:

Официално наименование: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Град: София
код NUTS: BG412
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: Георги Борисов
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 29326035
Факс: +359 29310663

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.4)Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5)Основна дейност

Друга дейност: поддържане на жп инфраструктура

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Почистване на открити и закрити площи

II.1.2)Основен CPV код

90911200

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

Хигиенизиране на експлоатационните пунктове

II.1.5)Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 16 313 200.00 BGN

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG

Основно място на изпълнение:

Територията на всички поделения на ДП НКЖИ в цялата страна

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Хигиенизиране на експлоатационните пунктове

II.2.14)Допълнителна информация

II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:

15/03/2020

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

19/02/2020

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of