87609-2020: България-Пловдив: Услуги по почистване на улици от сняг

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП. Освен на основанията по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата:

1. участници, които са свързани лица;

2. участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен когато се прилагат изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;

3. участник, който участва в обединение или е дал съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, и представя самостоятелна оферта;

4. участник, който участва в 2 или повече обединения, които са участници по настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка;

5. участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество;

6. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията (чл. 107, т. 1 от ЗОП);

7. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката (чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП);

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП (чл. 107, т. 2, б. „б“ от ЗОП);

8. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или същата не е приета, съгласно чл. 72, ал. 3 от ЗОП или офертата му не е приета съгласно чл. 72, ал. 4—5 от ЗОП (чл. 107, т. 3 от ЗОП);

9. участници, които са свързани лица (чл. 107, т. 4 от ЗОП);

10. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност (чл. 107, т. 5 от ЗОП);

11. участник, който след покана от възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си.

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of