87632-2020: България-Бургас: Услуги, свързани с околната среда

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва да притежават опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Деклариране:

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване на част IV, раздел В, т. 1б) от еЕЕДОП, като предостави информация за стойностите, датите и получателите на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката.

Документ, с който се доказва:

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи: списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

Документите се представят и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП в случай на необходимост.

2. Участниците следва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката

Деклариране:

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като посочи лицата, които ще изпълняват поръчката, в това число:

— специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка),

— професионална/допълнителна квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател),

— специфичен професионален опит (посочване на услугата, период на изпълнение).

Информацията за лицата се попълва в част IV, раздел В, т. 6) от ЕЕДОП.

Документ, с който се доказва:

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи: списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

Документите се представят и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП в случай на необходимост.

1. Участниците следва да притежават опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идент. или сходни с тези на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под „дейности с предмет и обем, идент. или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира изпълнение на услуга, свързана с извършване на социологическо и/или марк. изследване/проучване, и/или анализ на нагласи на населението, и/или проучване на социална поносимост с обхват на обследваната популация минимум 1 000 лица.

2. Участниците следва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с опр. проф. комп. за изпълнението на поръчката, които притежават проф. квалификация и опит, както следва:

2.1. Ръководител на екип:

Образование: образователно-квалификационна степен мин. „бакалавър“ или еквивалент.

Спец. проф. опит: участие като ръководител на екип или еквивалентно в изпълнение на мин. 1 услуга по провеждане на социологич. и/или маркетингово проучване и/или изпълнение на проект в областта на околната среда и/или услуга по разработване на анализи/оценки.

2.2. Експерт в областта на социологията – 2 броя:

Образование: образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или еквивалент, проф. направление „Социология, антропология и науки за културата“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.6.2002 г., или специалност „Маркетингови проучвания“ или еквивалент.

Спец. проф. опит: участие като експерт социолог или еквивалентно в изпълнение на мин. 1 услуга по провеждане на социологическо/маркетингово проучване.

2.3. Експерт „Статистика“:

Образование: образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ или „Природни науки, математика и информатика“, специалност „Статистика“ или „Математика“ или еквивалент съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.6.2002 г., или еквивалент.

Спец. проф. опит: участие като експерт статистика или еквивалентно в изпълнение на мин. 1 услуга/дейност, свързана с прилагане на статистически методи/модели/обработка на статистически данни.

2.4. Експерт „Юрист“:

Образование: образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалент, професионално направление „Право“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.6.2002 г., или еквивалент.

Спец. проф. опит: участие като експерт юрист в изпълнение на мин. 1 услуга по изработване на анализ на нормативна уредба и/или по изготвяне на правила и/или изисквания на програми и/или мерки за финансиране на проектни предложения.

2.5. Технически експерт:

Образование: образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ или еквивалент в област на висше образование „Технически науки“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.6.2002 г., или еквивалент.

Спец. проф. опит: опит в изпълнението на минимум 1 услуга, свързана с прилагане на мерки за икономия на енергия и/или използване на „чисти/зелени“ технологии в отоплението и/или за обследване на сгради за енергийна ефективност и/или за изготвяне на енергиен одит на сграда/и и/или еквивалентни (проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на отоплителни, вентилационни и охлаждащи системи).

2.6. Експерт „Качество на атмосферния въздух“:

Образование: образователно-квалификационна степен мин. „бакалавър“ или еквивалент, специалност „Екология“ или „Опазване на околната среда“ или еквивалент.

Спец. проф. опит: изп. на мин. 1 услуга/дейност по изработване на проучване и/или анализ на информация и данни, свързани със състоянието на атмосферния въздух и/или опазване на чистотата на атмосферния въздух и/или мониторинг на качеството на атмосферния въздух.

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of