91464-2020: България-Силистра: Работи по събаряне и разчистване на сгради; земни работи

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: АПИ — Областно пътно управление — Силистра
Национален регистрационен номер: 0006950890030
Пощенски адрес: ул. „Тутракан“ № 12
Град: Силистра
код NUTS: BG325
Пощенски код: 7500
Държава: България
Лице за контакт: Петя Куртева
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 86820993
Факс: +359 86820993

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.api.bg/index.php/bg/

Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5)Основна дейност

Друга дейност: ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Премахване на негодни и опасни за обитаване сгради, представляващи кантони и спомагателни постройки към тях, с 2 обособени позиции, както следва… Продължава в поле ІІ.1.4)

II.1.2)Основен CPV код

45110000

II.1.3)Вид на поръчка

Строителство

II.1.4)Кратко описание:

Както следва:

— позиция № 1 „Кантон с. Старо село със ЗП 56,25 кв. м и склад със ЗП 22,50 кв. м, находящи се в община Тутракан, област Силистра“,

— позиция № 2 „Кантон с. Коларово със ЗП 95 кв. м, към него навес със ЗП 23 кв. м и тоалетна със ЗП 5 кв. м, находящи се в община Главиница, област Силистра“.

Предметът на поръчката вкл.: разрушаването на сградите — и механизирано, ръчно или комбинирано; превоз на строителни отпадъци до депо за отпадъци и рекултивация на терена, в това число полагане на хумусен слой.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 27 079.41 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Кантон с. Старо село със ЗП 56,25 кв. м и склад със ЗП 22,50 кв. м, находящи се в община Тутракан, област Силистра

Обособена позиция №: 1

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

45110000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG325

Основно място на изпълнение:

Област Силистра. община Тутракан, с. Старо село

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът включва събаряне, разрушаване на сградите, като събарянето, разрушаването ще се извърши механизирано, ръчно или комбинирано. При механизираното разрушаване на сгради ще се използва строителна техника като:

— багери или минибагери, снабдени с кофа, хидрочук,

— миничелни товарачи или фадроми за товарене на разрушената строителна маса,

— малки или големи камиони за извозване на строителен отпадък,

— автовишки (използват се само при необходимост).

Ръчното разрушаване на сградите ще се използва при необходимост по преценка на изпълнителя. Ръчното разрушаване на сгради ще се извършва с помощта на електрически професионални къртачни машини, режещи електрически машини и друга ръчна техника и инструменти.

Превоз на строителните отпадъци до депо за отпадъци.

Рекултивация на терена, в това число полагане на хумусен слой.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Кантон с. Коларово, със ЗП 95 кв. м, към него навес със ЗП 23 кв. м и тоалетна със ЗП 5 кв. м, находящи се в община Главиница, област Силистра

Обособена позиция №: 2

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

45110000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG325

Основно място на изпълнение:

Област Силистра, община Главиница, с. Коларово

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът включва събаряне, разрушаване на сградите, като събарянето, разрушаването ще се извърши механизирано, ръчно или комбинирано. При механизираното разрушаване на сгради ще се използва строителна техника като:

— багери или минибагери, снабдени с кофа, хидрочук,

— миничелни товарачи или фадроми за товарене на разрушената строителна маса,

— малки или големи камиони за извозване на строителен отпадък,

— автовишки (използват се само при необходимост).

Ръчното разрушаване на сградите ще се използва при необходимост по преценка на изпълнителя. Ръчното разрушаване на сгради ще се извършва с помощта на електрически професионални къртачни машини, режещи електрически машини и друга ръчна техника и инструменти.

Превоз на строителните отпадъци до депо за отпадъци.

Рекултивация на терена, в това число полагане на хумусен слой.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д-1

Обособена позиция №: 1

Наименование:

Кантон с. Старо село със ЗП 56,25 кв. м и склад със ЗП 22,50 кв. м, находящи се в община Тутракан, област Силистра

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

30/01/2020

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 1

Брой на офертите, постъпили от МСП: 1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „Хидрострой България“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 204736650
Пощенски адрес: ул. „Добруджа“ № 3, ет. 2
Град: Силистра
код NUTS: BG325
Пощенски код: 7500
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 893624691
Факс: +359 893624691

Интернет адрес: www.hidrostroi-bulgaria.bg

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 12 744.14 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 10 386.85 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 2

Обособена позиция №: 2

Наименование:

Кантон с. Коларово със ЗП 95 кв. м, към него навес със ЗП 23 кв. м и тоалетна със ЗП 5 кв. м, находящи се в община Главиница, област Силистра

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

30/01/2020

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 1

Брой на офертите, постъпили от МСП: 1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „Хидрострой България“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 204736650
Пощенски адрес: ул. „Добруджа“ № 3, ет. 2
Град: Силистра
код NUTS: BG325
Пощенски код: 7500
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 893624691
Факс: +359 893624691

Интернет адрес: www.hidrostroi_bulgaria.bg

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 20 483.32 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 16 692.56 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

20/02/2020

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of