91465-2020: България-Стара Загора: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: Агенция „Пътна инфраструктура“ — Областно пътно управление — Стара Загора
Национален регистрационен номер: 0006950890305
Пощенски адрес: бул. „Патриарх Евтимий“ № 125
Град: Стара Загора
код NUTS: BG344
Пощенски код: 6000
Държава: България
Лице за контакт: Илия Златев Златев
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 42604459
Факс: +359 42600246

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.api.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1310

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5)Основна дейност

Друга дейност: организация и контрол на дейностите по изграждане и поддържане на пътищата от републиканската пътна мрежа

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект „Административна сграда на РПС — Чирпан към ОПУ — Стара Загора“

II.1.2)Основен CPV код

45000000

II.1.3)Вид на поръчка

Строителство

II.1.4)Кратко описание:

Извършване на ремонтни дейности на сградата на РПС — Чирпан към ОПУ — Стара Загора

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 11 942.97 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG344

Основно място на изпълнение:

гр. Чирпан

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обществената поръчка включва изпълнението на следните основни строително-ремонтни работи: разбиване на бетонна настилка с дебелина 10 см — ръчно; натоварване и превоз на строителни отпадъци; ръчен изкоп за основи; прехвърляне земни почви до 3 м хоризонтално и 2 м вертикално; направа на обратен насип с уплътняване; натоварване на излишни земни почни и транспорт на депо; кофраж фундаменти; кофраж стени; армировка фундаменти и стени А-I; бетон В10 — подложен; бетон В25 фундаменти и сутеренни стени; бетон В25 стени; бетон В25 настилка; събаряне на съществуваща тухлена сграда; разбиване на бетонна настилка с дебелина 15 см. ръчно; натоварване и превоз на строителни отпадъци; ръчен изкоп за канализация; подложка и засипване с пясък; Направа на обратен насип с уплътняване; водопровод РЕ тръба Ф25, включително фасонни части; ръчен изкоп на ел. кабел; доставка и полагане на кабел САВШ 3х2.5 м2 в гофрирана тръба; доставка и монтаж на контейнер 150/150 см.

II.2.5)Критерии за възлагане

Критерий за качество – Име: Срок за изпълнение / Тежест: 20

Критерий за качество – Име: Техническо предложение / Тежест: 40

Критерий, свързан с разходи – Име: Цена / Тежест: 40

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д-1

Наименование:

Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект „Административна сграда на РПС — Чирпан към ОПУ — Стара Загора“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

21/01/2020

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 4

Брой на офертите, постъпили от МСП: 2

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „МС Строй Билдинг“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 204491011
Пощенски адрес: ж.к. „Младост“, бл. 16, вх. Б, ет. 5, ап. 28
Град: Чирпан
код NUTS: BG344
Пощенски код: 6200
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 897865458
Факс: +359 897865458

Интернет адрес: http://www.api.bg

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 12 785.25 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 11 942.97 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

20/02/2020

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of