94789-2020: България-Сатовча: Услуги по оценяване и анализ на процедурите по осигуряване на качеството на системите

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3)Комуникация

Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на: http://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/4/pr/553

Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт

I.4)Вид на възлагащия орган

Друг тип: териториално поделение на ДП

I.5)Основна дейност

Друга дейност: стопанисване на горите — управление, възпроизводство, ползване и опазване, ловностопанска дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Извършване на сертифициращ одит и последващи годишни одити на управление на горите по FSC за нуждите на ТП „ДЛС Дикчан“, с. Сатовча

II.1.2)Основен CPV код

72225000

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на услуги, свързани с осъществяване на независими одити на сертификация — основен одит (ресертификационен одит) върху изпълнението на въведените стандарти на FSC за управление на сертифицираните горски територии и годишни одити, включително и одити при изискани корективни действия. Услугите следва да бъдат извършени в съответствие с приложимите за стандарта политики и стандарти на FSC (вкл. националния FSC стандарт на БЪЛГАРИЯ — FSC-STD-BGR-01- 2016 V-1).

II.1.5)Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 40 800.00 BGN

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

72225000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG413

Основно място на изпълнение:

Териториалният обхват на ТП „ДЛС Дикчан“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на услуги, свързани с осъществяване на независими одити на сертификация — основен одит (ресертификационен одит) върху изпълнението на въведените стандарти на FSC за управление на сертифицираните горски територии и годишни одити, включително и одити при изискани корективни действия. Услугите следва да бъдат извършени в съответствие с приложимите за стандарта политики и стандарти на FSC (вкл. националния FSC стандарт на БЪЛГАРИЯ — FSC-STD-BGR-01- 2016 V-1).

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 40 800.00 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 60

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие

III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Списък и кратко описание на условията:

Участниците следва да притежават валиден към датата на подаване на заявлението за участие сертификат за акредитация съгласно изискванията на FSC за извършване на сертификация на управлението на гори, респективно участниците попълват информация в еЕЕДОП, а определеният за изпълнител представя документи за годност (правоспособност) преди сключването на договора.

Участниците трябва да разполагат за срока на договора с минимум 2-ма (двама) квалифицирани одитори по сертификация за управлението на гори, притежаващи валиден сертификат за „одитор по FSC“.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическите и финансови възможности на участниците в обществената поръчка.

III.1.3)Технически и професионални възможности

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да е изпълнил през последните три години дейности, чийто предмет е еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка, считано от датата на подаване на офертата. (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил минимум 1 (една) услуга с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки

III.2)Условия във връзка с поръчката

III.2.1)Информация относно определена професия

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят ще отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са възникнали преди или по време на процедурата обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП, както и когато такива обстоятелства са възникнали спрямо 1 или повече членове на обединението, което е участник в процедурата.

Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

Възложителят ще отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са възникнали преди или по време на процедурата обстоятелствата, посочени в чл. 55, ал. 1, т. 1 и чл. 107 от ЗОП.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 23/03/2020

Местно време: 17:00

IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:

Български

IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна до: 21/06/2020

IV.2.7)Условия за отваряне на офертите

Дата: 24/03/2020

Местно време: 10:00

Място:

Административната сграда на ТП „ДЛС Дикчан“, с. Сатовча

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично. На отварянето могат да присъстват кандидатите или упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не

VI.2)Информация относно електронното възлагане

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП настоящото решение подлежи на обжалване в 10-дневен срок пред КЗК, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

21/02/2020

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of