Борисов: Подготовката за срещата ЕС-Турция във Варна върви с пълна сила

Подготовката за срещата между ЕС и Турция във Варна върви с пълна сила, каза премиерът Бойко Борисов преди началото на заседанието на Европейския съвет в Брюксел. „Всички очакват много от нас”, допълни той, цитиран от правителствената пресслужба. Премиерът подчерта, че това е една от последните възможности Съюзът и Турция да останат в диалог. източник: обобщено […]

Още>>

Полицаи съветват възрастните хора в отдалечените населени места

Мобилни  групи продължават да работят по противодействие на престъпността и опазване на обществения ред в малките и отдалечени населени места източник: обобщено през e-novinar.com

Още>>

125385-2018: България-Върбица: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Върбица000931415ул. „Септемврийско въстание“ № 40Върбица9870БългарияЛице за контакт: Бейсим Мехмед МустафаТелефон: +359 53912131Електронна поща: beysim@ro-ni.netФакс: +359 53912005код NUTS: BG333 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.varbitsa.org/ Адрес на профила на купувача: http://www.varbitsa.org/raw/uploads/uliciByalareka.rar I.2)Съвместно възлагане I.4)Вид […]

Още>>

125293-2018: България-Нови пазар: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на основни училища

1. Изискванията на възлож. към личното състояние на участниците е съгласно т. 3. от указанията „Изисквания към участниците“ 2. Възложителят отстранява от участие в процедура: 2.1. участник, за когото са налице обст. по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, […]

Още>>

126476-2018: България-Пазарджик: Услуги по инвентаризиране на горите

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.1)Наименование и адреси Лесотехнически университет000670634бул. „Климент Охридски“ № 10София1797БългарияЛице за контакт: проф. д. н. Иван Александров ИлиевТелефон: +359 29625791Електронна поща: ssoels@abv.bgФакс: +359 28622830код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: https://www.ltu.bg/bg/ Адрес на профила […]

Още>>

125272-2018: България-Вършец: Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Извършване на СМР за изпълнение на обект „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ […]

Още>>

125893-2018: България-София: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Съвместно възлагане I.4)Вид на възлагащия орган Публичноправна организация I.5)Основна дейност Друга дейност: подобряване на условията за изпълнение на наказанията Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Доставка на храни и напитки за […]

Още>>

125256-2018: България-Ловеч: Строителни и монтажни работи

Продължение от III.1.3) Длъжностите на експертите от т. 3.1.1. до т. 3.1.9 могат да бъдат съвместявани, т.е. едно физическо лице може да изпълнява функциите на повече от един експерт в екипа, при условие, че отговаря на съответните условия. 3.2. За изпълнение на строителството, лица различни от включените в проектантския екип: 3.2.1.Технически р-л — с профес. […]

Още>>

125834-2018: България-София: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Университет за национално и световно стопанство000670602Студентски град, ул. „8-ми декември“София1700БългарияЛице за контакт: Росица Златинска — старши експерт Обществени поръчки и търговеТелефон: +359 28195516Електронна поща: r.zlatinska@unwe.bgФакс: +359 28195516код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: […]

Още>>

126794-2018: България-Варна: Строителни и монтажни работи

Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД103002253ул. „Прилеп“ № 33Варна9010БългарияЛице за контакт: Павлина Петкова — специалист ОПТелефон: +359 52974270Електронна поща: opvik@vikvarna.comФакс: +359 52500991код NUTS: BG331 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://vikvarna.com Адрес на профила на купувача: http://94.190.184.42/ProcCenter/ZOP/PublicRegisterList?UnitID=1 […]

Още>>