23408-2019: България-Бургас: Царевица

Обявление за поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Териториално поделение към ЮИДП — Държавно ловно стопанство „Ропотамо“2016176540222ж.к. Изгрев, адм. сграда № 170, х.к. 9Бургас8008БългарияЛице за контакт: Мария Томова — юрисконсултТелефон: +359 56521006Електронна поща: [email protected]Факс: +359 56521006код NUTS: BG341 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.uidp-sliven Адрес на профила на купувача: […]

Още>>

24876-2019: България-София: Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии

Поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация Услуги (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 001-000635) Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Национална агенция за приходите131063188бул. Княз Александър Дондуков № 52София1000БългарияЛице за контакт: В. ВасилеваТелефон: +359 298593653Електронна поща: [email protected]Факс: +359 298593099код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://nap.bg/ […]

Още>>

25064-2019: България-Бургас: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.6)Основна дейност Електрическа енергия Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Ремонт на помещения ЛАЗ в п/ст „Тенево“ Референтен номер: МЕР-БС/2018/033 […]

Още>>

23071-2019: България-Пловдив: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД115576405бул. Пещерско шосе № 66Пловдив4000БългарияЛице за контакт: проф. д-р Карен Джамбазов, г-н Тенчо Василев, г-н Митко УзуновТелефон: +359 32602930Електронна поща: [email protected]Факс: +359 32644058код NUTS: BG421 Интернет адрес/и: Основен […]

Още>>

24726-2019: България-София: ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Инспекторат към Висшия съдебен съвет175451413ул. Г. Вашингтон № 17София1000БългарияЛице за контакт: Тихомир МавровТелефон: +359 29057506Електронна поща: [email protected]Факс: +359 29057503код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.inspectoratvss.bg Адрес на профила на купувача: […]

Още>>

24528-2019: България-Благоевград: Инженерни услуги в строителството

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Благоевград000024695пл. Георги Измирлиев № 1Благоевград2700БългарияЛице за контакт: Силвия Секулова — младши юрисконсулт ОПТелефон: +359 876422603Електронна поща: [email protected]Факс: +359 884417код NUTS: BG413 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.blgmun.com Адрес на профила на […]

Още>>

23033-2019: България-София: Строителни и монтажни работи на релсови пътища

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“130823243бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110София1233БългарияЛице за контакт: Йордан ЙордановТелефон: +359 2932-2403Електронна поща: [email protected]Факс: +359 2931-0663код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.rail-infra.bg Адрес на профила на […]

Още>>

24644-2019: България-София: Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Министерство на регионалното развитие и благоустройството831661388ул. Св. Св. Кирил и Методий № 17—19София1202БългарияЛице за контакт: Теодора МарковаТелефон: +359 9405334Електронна поща: [email protected]Факс: +359 9405413код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.mrrb.government.bg Адрес […]

Още>>

24351-2019: България-Стара Загора: Услуги, свързани с анализи

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Регионален или местен орган I.5)Основна дейност Общи обществени услуги Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: „Актуализация и оптимизация […]

Още>>

22991-2019: България-Бургас: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Бургас000056814ул. „Александровска“ № 26Бургас8000БългарияЛице за контакт: Даниела ГеоргиеваТелефон: +359 56907242Електронна поща: [email protected]Факс: +359 56841996код NUTS: BG341 Интернет адрес/и: Основен адрес: https://www.burgas.bg Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/34667 I.2)Информация за съвместно […]

Още>>

24321-2019: България-София: ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Българско национално радио000672343бул. Драган Цанков № 4София1040БългарияЛице за контакт: Цветелина Цачева — ръководител отдел „Обществени поръчки“Телефон: +359 29336746Електронна поща: [email protected]Факс: +359 2936307код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://bnr.bg/ Адрес на […]

Още>>

24350-2019: България-Стара Загора: Строителен надзор по време на строителството

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Регионален или местен орган I.5)Основна дейност Общи обществени услуги Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: „Изготвяне на комплексен […]

Още>>

22990-2019: България-Стара Загора: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Стара Загора000818022бул. Цар Симеон Велики № 107Стара Загора6000БългарияЛице за контакт: Мария БояноваТелефон: +359 42614806Електронна поща: [email protected]Факс: +359 42259132код NUTS: BG344 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.starazagora.bg Адрес на профила на купувача: […]

Още>>

24058-2019: България-София: Професионални компютърни услуги

1. Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите, предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е установено, при условие че отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, посочени в обявлението, документация […]

Още>>

24056-2019: България-Стара Загора: Строителен надзор по време на строителството

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в съответствие с чл. 168 от ЗУТ, включително: 1. Законосъобразно започване на строежа съгласно чл. 157 на ЗУТ, включително откриване на строителната площадка, подготовка и регистриране заповедна книга и уведомяване всички специализирани контролни органи. 2. Упражняване строителния надзор върху строежа чрез екип от правоспособни физически лица […]

Още>>