Липсва изображение

243072-2019: България-Чепеларе: Услуги по събиране на битови отпадъци

24/05/2019 NEWSiNi 0

Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Община Чепеларе000615164ул. „Беломорска“ […]

Липсва изображение

241638-2019: България-София: Софтуерни пакети за администриране на системи, управление на записа на данни и управление на съдържание

24/05/2019 NEWSiNi 0

Гаранция за изпълнение: Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 5 % (пет на сто) от […]

Липсва изображение

241602-2019: България-Благоевград: Система за безжична телекомуникация

24/05/2019 NEWSiNi 0

Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Дирекция „Национален парк Рила“101157692кв. „Вароша“, ул. „Бистрица“ № 12 ВБлагоевград2700БългарияЛице за контакт: Мариана Вантова — старши експерт ОПТелефон: […]

Липсва изображение

242630-2019: България-София: Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги

24/05/2019 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация […]

Липсва изображение

242227-2019: България-Граматиково: Услуги, свързани с горското стопанство и дърводобива

24/05/2019 NEWSiNi 0

Списък и кратко описание на критериите за подбор: Участникът следва да разполага с подходяща механизирана техника за извършването на услугата, както следва: — верижен трактор […]

Липсва изображение

242461-2019: България-Благоевград: Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци

24/05/2019 NEWSiNi 0

Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: […]

Липсва изображение

241620-2019: България-Бургас: Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

24/05/2019 NEWSiNi 0

Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Университет „Проф. д-р Асен Златаров“000044541бул. „Проф. Якимов“ № 1Бургас8010БългарияЛице за контакт: Красимир ГеоргиевТелефон: +359 56716730Електронна поща: [email protected]Факс: +359 […]