No Image

139408-2021: България-Пазарджик: Консултантски инженерни и строителни услуги

19/03/2021 NEWSiNi 0

Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Раздел ІІ: Предмет […]

No Image

139407-2021: България-Пазарджик: Консултантски инженерни и строителни услуги

19/03/2021 NEWSiNi 0

Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Раздел ІІ: Предмет […]

No Image

137017-2021: България-Тервел: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

19/03/2021 NEWSiNi 0

Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Община ТервелНационален регистрационен номер: 000852925Пощенски адрес: ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 8Град: Тервелкод NUTS: […]

No Image

139921-2021: България-Пловдив: Строителен надзор по време на строителството

19/03/2021 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и […]

No Image

136362-2021: България-Ямбол: Живи растения, луковици, туберкули, грудки, издънки и калеми

19/03/2021 NEWSiNi 0

1. Качество на посадъчния материал — първо, отговарящо на поставените изисквания и стандарти. Възложителят го потвърждава в протокол при приемане на доставката. 2. Растенията да […]

No Image

136315-2021: България-Кюстендил: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

19/03/2021 NEWSiNi 0

Изпълнението на обществената поръчка ще се извършва чрез периодични доставки, въз основа на писмени заявки, направени от звената на бюджетна издръжка — крайни получатели. Доставките […]

No Image

139037-2021: България-Самоков: Строителен надзор по време на строителството

19/03/2021 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

No Image

138889-2021: България-Казанлък: Отстраняване и третиране на битови отпадъци

19/03/2021 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]