Липсва изображение

330063-2019: България-София: Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие

15/07/2019 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Министерство […]

Липсва изображение

330043-2019: България-Варна: Технически консултации по отоплителни инсталации на сгради

15/07/2019 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община […]

Липсва изображение

329747-2019: България-Добрич: Строителен надзор по време на строителството

15/07/2019 NEWSiNi 0

Обявление за поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.3)Комуникация Допълнителна информация […]

Липсва изображение

330077-2019: България-София: ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка

15/07/2019 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация […]