409837-2018: България-Добрич: Различни хранителни продукти

Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Регионален или местен орган I.5)Основна дейност Общи обществени услуги Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на община […]

Още>>

409832-2018: България-София: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси „Специализирани болници за рехабилитация — Национален комплекс“ ЕАД130344823бул. „Васил Левски“ № 54София1142БългарияЛице за контакт: Роман РайчевТелефон: +359 29885905Електронна поща: sbrnk@rehabilitation.bgФакс: +359 29876121код NUTS: BG Интернет адрес/и: Основен адрес: http://nkrehabilitation.bg Адрес на […]

Още>>

410977-2018: България-Козлодуй: Инженерни услуги по проектиране и конструиране

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.6)Основна дейност Електрическа енергия Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Изготвяне на инвестиционен проект на тема „Преустройство на съществуваща административна […]

Още>>

410790-2018: България-София: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и адреси „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, МЕР София град1752013040100бул. „Симеоновско шосе“ № 156 АСофия1434БългарияЛице за контакт: Елисавета Миланова — тел. +359 29691391Телефон: +359 29691391Електронна поща: e.milanova@sfg.eso.bgФакс: +359 29951337код NUTS: BG412 Интернет […]

Още>>

410789-2018: България-София: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и адреси „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, МЕР София град1752013040100бул. „Симеоновско шосе“ № 156 АСофия1434БългарияЛице за контакт: Елисавета Миланова — тел. +359 29691391Телефон: +359 29691391Електронна поща: e.milanova@sfg.eso.bgФакс: +359 29951337код NUTS: BG412 Интернет […]

Още>>

410669-2018: България-Петрич: Строителен надзор по време на строителството

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Петрич000024916ул. „Цар Борис III“ № 24Петрич2850БългарияЛице за контакт: инж. Катя СтояноваТелефон: +352 74569112Електронна поща: oa_petrich@mbox.contact.bgФакс: +352 74562090код NUTS: BG413 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.petrich.bg Адрес на профила на купувача: http://info-m.eu/petrichnew/?p=6006 […]

Още>>

410971-2018: България-София: Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.6)Основна дейност Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: „Абонаментно техническо обслужване, профилактика, хардуерна […]

Още>>

410664-2018: България-София: Услуги, свързани с анализи

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Друг тип: Министерски съвет I.5)Основна дейност Друга дейност: Министерски съвет Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Извършване на […]

Още>>

410881-2018: България-Раднево: Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели

България-Раднево: Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 2018/S 181-410881 Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.6)Основна дейност Проучване и добив на въглища […]

Още>>

410629-2018: България-Пловдив: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Пловдив000471504пл. „Стефан Стамболов“ № 1Пловдив4000БългарияЛице за контакт: Живка Джарова-Ал Хамуд — дирекция СМСТИТелефон: +359 32656447Електронна поща: smsti.op@gmail.comФакс: +359 32260398код NUTS: BG421 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.plovdiv.bg Адрес на профила на […]

Още>>

410280-2018: България-София: Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии

Обявление за поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Национална агенция за приходите131063188бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52София1000БългарияЛице за контакт: М. НиколоваТелефон: +359 298593066Електронна поща: m.n.nikolova@nra.bgФакс: +359 298593099код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.nap.bg Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/page?id=302 I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.3)Комуникация […]

Още>>

409419-2018: България-Септември: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Регионален или местен орган I.5)Основна дейност Общи обществени услуги Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Проектиране, строителство, доставка […]

Още>>

409879-2018: България-София: Модули и части за компютри

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Българско национално радио000672343бул. „Драган Цанков“ № 4София1040БългарияЛице за контакт: Цветелина Цачева — ръководител отдел „Обществени поръчки“Телефон: +359 29336746Електронна поща: tzacheva@bnr.bgФакс: +359 29336307код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://bnr.bg/ Адрес на […]

Още>>

409407-2018: България-Пловдив: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Пловдив000471504пл. „Стефан Стамболов“ № 1Пловдив4000БългарияЛице за контакт: Живка Джарова-Ал Хамуд — дирекция СМСТИТелефон: +359 32656447Електронна поща: smsti.op@gmail.comФакс: +359 32260398код NUTS: BG421 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.plovdiv.bg Адрес на профила на […]

Още>>

409857-2018: България-София: Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения I.5)Основна дейност Околна среда Раздел ІІ: […]

Още>>