Пернишката бомба била поставена в блок с бивши затворници

Самоделното взривно устройство, което се взриви късно снощи в Перник, е било сложено в блок, в който имало бивши затворници и криминално проявени, обясни заместник-главният секретар на МВР Георги Арабаджиев. източник: обобщено през e-novinar.com

Още>>

Пернишката бомба била поставена в блок с бивши затворници

Самоделното взривно устройство, което се взриви късно снощи в Перник, е било сложено в блок, в който имало бивши затворници и криминално проявени, обясни заместник-главният секретар на МВР Георги Арабаджиев. източник: обобщено през e-novinar.com

Още>>

134703-2019: България-София: Услуги по оказване на помощ и консултации в областта на компютърните системи

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Национална здравноосигурителна каса121858220ул. „Кричим“ № 1София1407БългарияЛице за контакт: Кристиян ВелиновТелефон: +359 29659345Електронна поща: [email protected]Факс: +359 29659165код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: https://www.nhif.bg Адрес на профила на купувача: https://www.nhif.bg/page/1719 I.2)Информация за […]

Още>>

133119-2019: България-Пловдив: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Пловдив000471504пл. „Стефан Стамболов“ № 1Пловдив4000БългарияЛице за контакт: инж. Борислав Кръстев — ръководител на проект, Недялка Барганова — координатор „Обществени поръчки и изпълнение на договори“ — юрисконсултТелефон: +359 882393456Електронна поща: [email protected]Факс: […]

Още>>

134579-2019: България-София: Услуги, свързани с рекламни кампании

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда131045382ул. „Триадица“ № 4София1000БългарияЛице за контакт: Михаела ГабрашковаТелефон: +359 29406251Електронна поща: [email protected]Факс: +359 29804131код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.pudoos.bg Адрес […]

Още>>

133103-2019: България-Севлиево: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Регионален или местен орган I.5)Основна дейност Общи обществени услуги Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Избор на изпълнител […]

Още>>

134001-2019: България-София: Услуги по разработване на софтуер

Продължава от раздел III.1.3): Програмисти — 3 (три) броя: Изисквания за образование, квалификация, умения и опит: — образователна степен „бакалавър“ в областите „Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“ (или еквивалентни) или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области, еквивалентни на посочените, — минимум 3 (три) години професионален опит в реализация на информационни […]

Още>>

133103-2019: България-Севлиево: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Регионален или местен орган I.5)Основна дейност Общи обществени услуги Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Избор на изпълнител […]

Още>>

133786-2019: България-София: Касети с тонер

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения I.5)Основна дейност Друга дейност: Спорт Раздел […]

Още>>

132878-2019: България-София: Строителни и монтажни работи на релсови пътища

Списък и кратко описание на критериите за подбор: 1. Участникът трябва да има опит — за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строително-монтажни работи на обекти, сходни с предмета и обема на поръчката. 2. Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не […]

Още>>

133778-2019: България-София: Касети с тонер

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения I.5)Основна дейност Друга дейност: Спорт Раздел […]

Още>>

133778-2019: България-София: Касети с тонер

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения I.5)Основна дейност Друга дейност: Спорт Раздел […]

Още>>

133774-2019: България-София: Касети с тонер

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Mинистерство на външните работи000695228ул. „Александър Жендов“ № 2София1113БългарияЛице за контакт: Ивета ПетроваТелефон: +359 29482808Електронна поща: [email protected]Факс: +359 29483078код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: https://www.mfa.bg/ Адрес на профила на купувача: https://www.mfa.bg/bg/zop/2016/7178 […]

Още>>

133830-2019: България-София: Продукти, продавани в магазини за тютюневи изделия

Поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация Доставки (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 030-066555) Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Доставка на аксесоари за тютюневи изделия за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода II.1.2)Основен CPV […]

Още>>

133759-2019: България-София: Софтуерни пакети за индустрията

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Технически университет — София831917834бул. „Климент Охридски“ № 8, учебен блок 1, етаж 3, кабинет № 1317 — деловодствоСофия1000БългарияЛице за контакт: Донка Симеонова — юрисконсулт, отдел „Обществени поръчки“Телефон: +359 29653906Електронна поща: [email protected]Факс: […]

Още>>