Липсва изображение

440436-2020: България-Ковачево: Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства

18/09/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и […]

Липсва изображение

436655-2020: България-Пловдив: Строителни и монтажни работи

18/09/2020 NEWSiNi 0

Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Община […]

Липсва изображение

436629-2020: България-София: Различни специализирани строителни и монтажни работи

18/09/2020 NEWSiNi 0

Поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация Строителство (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 158-384889) Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ […]

Липсва изображение

436654-2020: България-Варна: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на станции за пречистване на отпадъчни води

18/09/2020 NEWSiNi 0

Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Община […]

Липсва изображение

436316-2020: България-София: Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации

18/09/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

436654-2020: България-Варна: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на станции за пречистване на отпадъчни води

18/09/2020 NEWSiNi 0

Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Община […]