24058-2019: България-София: Професионални компютърни услуги

1. Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите, предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е установено, при условие че отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, посочени в обявлението, документация […]

Още>>

24056-2019: България-Стара Загора: Строителен надзор по време на строителството

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в съответствие с чл. 168 от ЗУТ, включително: 1. Законосъобразно започване на строежа съгласно чл. 157 на ЗУТ, включително откриване на строителната площадка, подготовка и регистриране заповедна книга и уведомяване всички специализирани контролни органи. 2. Упражняване строителния надзор върху строежа чрез екип от правоспособни физически лица […]

Още>>

22987-2019: България-Петрич: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на заводи за преработка на отпадъци

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Петрич000024916ул. Цар Борис III № 24Петрич2850БългарияЛице за контакт: инж. Минка СалагьороваТелефон: +359 74569123Електронна поща: [email protected]Факс: +359 74562090код NUTS: BG413 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.petrich.bg Адрес на профила на купувача: http://info-m.eu/petrichnew/?p=6012 […]

Още>>

24057-2019: България-София: Професионални компютърни услуги

1. Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите, предмет на поръчката съгласно законодателството на държавата, в която е установено, при условие че отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, посочени в обявлението, документация […]

Още>>

23730-2019: България-Котел: Система тип Scada (система за събиране и контрол на данни) или еквивалентна на нея

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Регионален или местен орган I.5)Основна дейност Общи обществени услуги Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Проектиране, доставка и […]

Още>>

22936-2019: България-София: Строителни и монтажни работи

Продължение от Раздел II.1.1.) … „Обособяване на две помещения във фоайето във Втори корпус и пускане в експлоатация на пътна станция за система за измерване и събиране на параметри на трафика за нуждите на ТУ — София, Филиал Пловдив“ по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран […]

Още>>

23944-2019: България-Бургас: Компютърно оборудване и принадлежности

Поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация Доставки (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 002-001659) Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури000649519ул. Княз Александър Батенберг № 1Бургас8000БългарияЛице за контакт: Мария ДимоваТелефон: +359 56876091Електронна поща: [email protected]Факс: +359 56876090код NUTS: BG341 Интернет адрес/и: Основен […]

Още>>

23191-2019: България-Нови пазар: Строителни и монтажни работи

Поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация Строителство (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 247-566883) Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Община Нови пазар000931575ул. Васил Левски № 3Нови пазар9900БългарияЛице за контакт: Катерина ГеоргиеваТелефон: +359 53724010Електронна поща: [email protected]Факс: +359 35795530код NUTS: BG333 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.novipazar.acstre.com/ Адрес […]

Още>>

22851-2019: България-Девня: Монтажни работи на осветители на пътища, летища и други

(продълж. от II.1.4.): място. 3/ Отстраняване на възникнали аварии по захранващата мрежа за срока на договора; 4/ Енергиен мениджмънт на Системата за осветление на общ. Девня; 5/ Нова интелигентна система за контрол, наблюдение и управление на уличното и парково осветление. При прилагането на тази енергоспестяваща мярка се предвижда новата система за управление която да има […]

Още>>

23860-2019: България-София: Принадлежности за офиса

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Регионален или местен орган I.5)Основна дейност Общи обществени услуги Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Доставка на канцеларски […]

Още>>

23187-2019: България-София: Строителни и монтажни работи

Подобект 1 „Изграждане на промишлена сграда на предприятие за преработка на краве мляко в ПИ с идентификатор 03366.2.78, остров Персин, с начин на трайно ползване „За животновъден комплекс“ — I етап“. Подобект 2 „Изграждане на промишлена сграда на предприятие за преработка на краве мляко в ПИ с идентификатор 03366.2.78, остров Персин, с начин на трайно […]

Още>>

23813-2019: България-София: Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Столична община000696327ул. Московска № 33София1000БългарияЛице за контакт: Елена АнастасоваТелефон: +359 29377246Електронна поща: [email protected]Факс: +359 29377558код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.sofia.bg Адрес на профила на купувача: www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile I.2)Информация за съвместно […]

Още>>

23185-2019: България-Нови пазар: Строителни работи на спортни терени и терени на съоръжения за отдих и развлечение

Поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация Строителство (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 244-557489) Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Община Нови пазар000931575ул. Васил Левски № 3Нови пазар9900БългарияЛице за контакт: Катерина ГеоргиеваТелефон: +359 53724010Електронна поща: [email protected]Факс: +359 35795530код NUTS: BG333 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.novipazar.acstre.com/ Адрес […]

Още>>

23680-2019: България-Плевен: Книжарски стоки

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Медицински университет — Плевен000405689ул. „Кл. Охридкси“ № 1Плевен5800БългарияЛице за контакт: Кр. Кръстев; Ваня ПанчеваТелефон: +359 64884210 / +359 64884264Електронна поща: [email protected]Факс: +359 64827008код NUTS: BG314 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.mu-pleven.bg Адрес […]

Още>>

23184-2019: България-София: Строителни и монтажни работи

Поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация Строителство (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2017/S 060-111487) Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Столична община — район „Искър“0006963270603бул. Кръстю Пастухов № 18София1592БългарияЛице за контакт: Ростислава ИгнатоваТелефон: +359 29784945Електронна поща: [email protected]Факс: +359 28722062код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://raioniskar.bg/ […]

Още>>