Как продължава да се краде от ДФЗ

Преди две години Биволъ публикува експертен доклад, описващ механизмите на злоупотреби с европейски пари. Докладът се вписа в серия разследвания за кражби от пътища, къщи за гости и други схеми, с които се източват парите на европейските данъкоплатци по т. нар. „Селска програма“ (ПРСР). Тези публикации отекнаха и в Брюксел, откъдето поискаха промени в Закона […]

Още>>

215217-2018: България-Девня: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Списък и кратко описание на критериите за подбор: 1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, съответен на всяка от обособените позиции, за последните три години от датата на подаване на офертата. 2. За изпълнение на поръчката участникът трябва да разполага с обекти за производство […]

Още>>

216946-2018: България-София: Купони за храна

Поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация Услуги (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 085-191561) Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“129010029бул. „Ген. Николай Г. Столетов“ № 21София1309БългарияЛице за контакт: Васил Василев, Тодор МархолевТелефон: +359 2813-9257/ +359 2813-9113Електронна поща: lop@gdin.bgФакс: +359 2813-9107код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен […]

Още>>

216526-2018: България-София: Услуги, свързани с опазването на застрашените видове

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения I.5)Основна дейност Околна среда Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват […]

Още>>

214700-2018: България-с. Борован: Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища

Списък и кратко описание на критериите за подбор: 1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил най-малко 1 (едно) строителство, с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката. Забележка: За „предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката“, следва да […]

Още>>

215135-2018: България-София: Медицински консумативи

Доставка на пост оперативни и фиксиращи превръзки: — Адхезивна, стерилна, водо и бактерионепропусклива със силно абсорбираща подложка с незалепващ тънък перфориран полиестерен филм, 6,5 см x 5 см, — Адхезивна, стерилна, водо и бактерионепропусклива със силно абсорбираща подложка с незалепващ тънък перфориран полиестерен филм,15.5 см x 8,5см, — Адхезивна, стерилна, водо и бактерионепропусклива със силно […]

Още>>

215838-2018: България-София: Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията000695388ул. „Дякон Игнатий“ № 9София1000БългарияЛице за контакт: Цветелина Хантова — началник на отдел „Обществени поръчки“Телефон: +359 29409392Електронна поща: mail@mtitc.government.bgФакс: +359 29885094код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: […]

Още>>

216521-2018: България-Балчик: Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Балчик000852544пл. „21-ви септември“ № 6Балчик9600БългарияЛице за контакт: Емил Томов — гл. юрисконсултТелефон: +359 57971036Електронна поща: mayor@balchik.bgФакс: +359 57974117код NUTS: BG332 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.balchik.bg Адрес на профила на купувача: http://46.252.49.4:8081 I.2)Информация […]

Още>>

214685-2018: България-Мадан: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на заводи за преработка на отпадъци

Списък и кратко описание на критериите за подбор: 1. Участникът трябва да е изпълнил за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата му, минимум една услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката: а) „сходна с предмета на поръчката“ е услуга за изработване на инвестиционен проект фаза „технически“ и/или […]

Още>>

215811-2018: България-София: Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията000695388ул. „Дякон Игнатий“ № 9София1000БългарияЛице за контакт: Цветелина Хантова — началник на отдел „Обществени поръчки“Телефон: +359 29409392Електронна поща: mail@mtitc.government.bgФакс: +359 29885094код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: […]

Още>>