Липсва изображение

25131-2020: България-София: Консултантски инженерни и строителни услуги

17/01/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и […]

Липсва изображение

24875-2020: България-София: Поддържане на системи

17/01/2020 NEWSiNi 0

Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Национална […]

Липсва изображение

25126-2020: България-Горна Оряховица: Строителни консултантски услуги

17/01/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и […]

Липсва изображение

23459-2020: България-София: Компютърно оборудване и принадлежности

17/01/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

23441-2020: България-София: Софтуерни пакети за бази данни и операционни софтуерни пакети

17/01/2020 NEWSiNi 0

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри […]

Липсва изображение

23633-2020: България-Варна: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

17/01/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]