Липсва изображение

291970-2020: България-София: Касети с тонер

24/06/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

291842-2020: България-София: Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

24/06/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

292645-2020: България-Звездец: Услуги, свързани с горското стопанство и дърводобива

24/06/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

291818-2020: България-София: Софтуерни пакети и информационни системи

24/06/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

292049-2020: България-Исперих: Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

24/06/2020 NEWSiNi 0

Поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация Доставки (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 115-278731) Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ […]

Липсва изображение

291815-2020: България-София: Хартия за печатане

24/06/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

293105-2020: България-Пловдив: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на подстанции

24/06/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Правно основание: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и […]

Липсва изображение

291767-2020: България-София: Компютърно оборудване и принадлежности

24/06/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]