125708-2018: България-София: Ксерографска хартия

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията000695388ул. „Дякон Игнатий“ № 9София1000БългарияЛице за контакт: Цветелина Хантова — началник на отдел „Обществени поръчки“Телефон: +359 29409392Електронна поща: mail@mtitc.government.bgФакс: +359 29885094код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: […]

Още>>

125470-2018: България-с. Гърмен: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

Поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация Строителство (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 047-102462) Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Община Гърмен000024752ул. „Първа“ № 35с. Гърмен2960БългарияЛице за контакт: Селвие Пендева — юрисконсулт в ОбА ГърменТелефон: +359 75232040Електронна поща: obs_garmen@bitex.bgФакс: +359 75233179код NUTS: BG413 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.garmen.bg Адрес на […]

Още>>

125624-2018: България-Пазарджик: Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Съвместно възлагане I.3)Комуникация Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://pazardzhik.bg/bg/profil-na-kupuvacha Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт I.4)Вид на възлагащия орган Регионален или […]

Още>>

125392-2018: България-Хитрино: Строителни и монтажни работи на пътища

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Хитрино000931422ул. „Възраждане“ № 45Хитрино9780БългарияЛице за контакт: Ахмед Ахмед — заместник-кмет на община ХитриноТелефон: +359 5341-2250Електронна поща: kmet@hitrino.orgФакс: +359 5341-2120код NUTS: BG333 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.hitrino.org/ Адрес на профила на купувача: https://sop.bg/hitrino-809/ […]

Още>>

125385-2018: България-Върбица: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Върбица000931415ул. „Септемврийско въстание“ № 40Върбица9870БългарияЛице за контакт: Бейсим Мехмед МустафаТелефон: +359 53912131Електронна поща: beysim@ro-ni.netФакс: +359 53912005код NUTS: BG333 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.varbitsa.org/ Адрес на профила на купувача: http://www.varbitsa.org/raw/uploads/uliciByalareka.rar I.2)Съвместно възлагане I.4)Вид […]

Още>>

125293-2018: България-Нови пазар: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на основни училища

1. Изискванията на възлож. към личното състояние на участниците е съгласно т. 3. от указанията „Изисквания към участниците“ 2. Възложителят отстранява от участие в процедура: 2.1. участник, за когото са налице обст. по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, […]

Още>>

126476-2018: България-Пазарджик: Услуги по инвентаризиране на горите

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.1)Наименование и адреси Лесотехнически университет000670634бул. „Климент Охридски“ № 10София1797БългарияЛице за контакт: проф. д. н. Иван Александров ИлиевТелефон: +359 29625791Електронна поща: ssoels@abv.bgФакс: +359 28622830код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: https://www.ltu.bg/bg/ Адрес на профила […]

Още>>

125272-2018: България-Вършец: Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Извършване на СМР за изпълнение на обект „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ […]

Още>>

125893-2018: България-София: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Съвместно възлагане I.4)Вид на възлагащия орган Публичноправна организация I.5)Основна дейност Друга дейност: подобряване на условията за изпълнение на наказанията Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Доставка на храни и напитки за […]

Още>>

125256-2018: България-Ловеч: Строителни и монтажни работи

Продължение от III.1.3) Длъжностите на експертите от т. 3.1.1. до т. 3.1.9 могат да бъдат съвместявани, т.е. едно физическо лице може да изпълнява функциите на повече от един експерт в екипа, при условие, че отговаря на съответните условия. 3.2. За изпълнение на строителството, лица различни от включените в проектантския екип: 3.2.1.Технически р-л — с профес. […]

Още>>