135251-2019: България-София: Строителен надзор

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и адреси „Столичен автотранспорт“ ЕАД121683408ул. „Житница“ № 21София1612БългарияЛице за контакт: Стефка Доковска, инж.Стефан АрагонТелефон: +359 29554132Електронна поща: [email protected]Факс: +359 29554067код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.sofiabus.bg Адрес на профила на […]

Още>>

135251-2019: България-София: Строителен надзор

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и адреси „Столичен автотранспорт“ ЕАД121683408ул. „Житница“ № 21София1612БългарияЛице за контакт: Стефка Доковска, инж.Стефан АрагонТелефон: +359 29554132Електронна поща: [email protected]Факс: +359 29554067код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.sofiabus.bg Адрес на профила на […]

Още>>

134668-2019: България-Ловеч: Строителен надзор по време на строителството

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Ловеч000291591ул. „Търговска“ № 22Ловеч5500БългарияЛице за контакт: инж. Таня ИвановаТелефон: +359 68-688251Електронна поща: [email protected]Факс: +359 68-688280код NUTS: BG315 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.lovech.bg/ Адрес на профила на купувача: https://ezop.uslugi.io/public/obshtina_lovech I.2)Информация за […]

Още>>

133174-2019: България-Хасково: Строителни и монтажни работи

Поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация Строителство (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 092-208164) Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Изпълнение на инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на […]

Още>>

134703-2019: България-София: Услуги по оказване на помощ и консултации в областта на компютърните системи

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Национална здравноосигурителна каса121858220ул. „Кричим“ № 1София1407БългарияЛице за контакт: Кристиян ВелиновТелефон: +359 29659345Електронна поща: [email protected]Факс: +359 29659165код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: https://www.nhif.bg Адрес на профила на купувача: https://www.nhif.bg/page/1719 I.2)Информация за […]

Още>>

133142-2019: България-Златица: Строителни и монтажни работи

Дейност 1 „Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект (работни чертежи и детайли)“. Тази дейност включва и се изпълнява в 2 части: — част 1 „Изготвяне на работен проект за инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване“, — част 2 „Изготвяне на работен […]

Още>>

134703-2019: България-София: Услуги по оказване на помощ и консултации в областта на компютърните системи

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Национална здравноосигурителна каса121858220ул. „Кричим“ № 1София1407БългарияЛице за контакт: Кристиян ВелиновТелефон: +359 29659345Електронна поща: [email protected]Факс: +359 29659165код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: https://www.nhif.bg Адрес на профила на купувача: https://www.nhif.bg/page/1719 I.2)Информация за […]

Още>>

133119-2019: България-Пловдив: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Пловдив000471504пл. „Стефан Стамболов“ № 1Пловдив4000БългарияЛице за контакт: инж. Борислав Кръстев — ръководител на проект, Недялка Барганова — координатор „Обществени поръчки и изпълнение на договори“ — юрисконсултТелефон: +359 882393456Електронна поща: [email protected]Факс: […]

Още>>

134579-2019: България-София: Услуги, свързани с рекламни кампании

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда131045382ул. „Триадица“ № 4София1000БългарияЛице за контакт: Михаела ГабрашковаТелефон: +359 29406251Електронна поща: [email protected]Факс: +359 29804131код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.pudoos.bg Адрес […]

Още>>

133103-2019: България-Севлиево: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Регионален или местен орган I.5)Основна дейност Общи обществени услуги Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Избор на изпълнител […]

Още>>

134001-2019: България-София: Услуги по разработване на софтуер

Продължава от раздел III.1.3): Програмисти — 3 (три) броя: Изисквания за образование, квалификация, умения и опит: — образователна степен „бакалавър“ в областите „Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“ (или еквивалентни) или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области, еквивалентни на посочените, — минимум 3 (три) години професионален опит в реализация на информационни […]

Още>>

133103-2019: България-Севлиево: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Регионален или местен орган I.5)Основна дейност Общи обществени услуги Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Избор на изпълнител […]

Още>>

133786-2019: България-София: Касети с тонер

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения I.5)Основна дейност Друга дейност: Спорт Раздел […]

Още>>

132878-2019: България-София: Строителни и монтажни работи на релсови пътища

Списък и кратко описание на критериите за подбор: 1. Участникът трябва да има опит — за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строително-монтажни работи на обекти, сходни с предмета и обема на поръчката. 2. Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не […]

Още>>

133778-2019: България-София: Касети с тонер

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения I.5)Основна дейност Друга дейност: Спорт Раздел […]

Още>>