508255-2018: България-Ямбол: Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Тунджа000970457пл. Освобождение № 1Ямбол8600БългарияЛице за контакт: Галина Иванова — директор на Дирекция Обществени поръчкиТелефон: +359 46684305Електронна поща: contracts@tundzha.netФакс: +359 46661574код NUTS: BG343 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.tundzha.net Адрес на профила […]

Още>>

507199-2018: България-Велико Търново: Строителни и монтажни работи

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, участник, за който са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 и определените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. […]

Още>>

507583-2018: България-Несебър: Зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови плодове

В процедурата за възлагане на ОП могат да участват всички български или чуждестранни ФЛ и ЮЛ или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки в съответствие със законодателството на държавата, в която то е установено. 1. Клон на чуждестранно лице може да бъде самостоятелен участник в процедурата за възлагане […]

Още>>

508083-2018: България-Бургас: Услуги по почистване на сгради, без жилищните

1. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП и чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон. 2. Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник, за когото е налице, някое от изброените в чл. 54 и чл. […]

Още>>

507193-2018: България-Гълъбово: Строителни и монтажни работи

Списък и кратко описание на критериите за подбор: 1. Участникът трябва да има опит в изпълнение на строителство, с обем минимум два обекта, с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата: реконструкция/рехабилитация/основен ремонт на пътища и/или улици.За „изпълнен“ се счита, когато обекта […]

Още>>

507384-2018: България-Гълъбово: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

Поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация Строителство (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 211-481519) Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Община Гълъбово000817696бул. „Република“ № 48Гълъбово6280БългарияЛице за контакт: инж. Севдалин Сидеров — директор ТСУ и ИРУТелефон: +359 41868901Електронна поща: stoianov.sekretar@gmail.comФакс: +359 29807315код NUTS: BG344 Интернет адрес/и: Основен […]

Още>>

509014-2018: България-София: Услуги по проектиране и конструиране на язовири

Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Legal Basis: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: І етап „Изпълнение на проучвателни и проектни работи за актуализация на работен проект и изготвяне; пълното наименование на поръчката е посочено в раздел VI) „Допълнителна […]

Още>>

507351-2018: България-Сливен: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Сливен000590654бул. Цар Освободител № 1Сливен8800БългарияЛице за контакт: инж. Милко ХаралампиевТелефон: +359 44611127Електронна поща: g_tujarova@abv.bgФакс: +359 44662350код NUTS: BG342 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.sliven.bg Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=PublicOrders I.2)Информация […]

Още>>

508840-2018: България-София: Строителни и монтажни работи

Поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация Строителство (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 219-502322) Legal Basis: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: „Извършване на строително-ремонтни работи на почивна станция „Бойковец“ II.1.2)Основен CPV код 45000000 II.1.3)Вид на поръчка Строителство II.1.4)Кратко описание: […]

Още>>

507349-2018: България-Варна: Обществено осветление

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Варна000093442бул. Генерал Колев № 92, ет. 5Варна9000БългарияЛице за контакт: Анна КалофероваТелефон: +359 52820836Електронна поща: op@varna.bgФакс: +359 52820846код NUTS: BG331 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.varna.bg Адрес на профила на купувача: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=643 […]

Още>>

508807-2018: България-Пловдив: Изкопни и земни работи

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание в датата и часа, посочени в раздел IV.2.7), на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Комисия, назначена със заповед на възложителя, ще разгледа и оцени офертите по реда на чл. 104, ал. 2 […]

Още>>

507346-2018: България-Ямбол: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Тунджа000970457пл. Освобождение № 1Ямбол8600БългарияЛице за контакт: Галина Иванова — директор на Дирекция Обществени поръчкиТелефон: +359 46684305Електронна поща: contracts@tundzha.netФакс: +359 46661574код NUTS: BG343 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.tundzha.net Адрес на профила […]

Още>>

508806-2018: България-Пловдив: Изкопни и земни работи

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание в датата и часа, посочени в раздел IV.2.7), на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Комисия, назначена със заповед на възложителя, ще разгледа и оцени офертите по реда на чл. 104, ал. 2 […]

Още>>

507342-2018: България-Ивайловград: Строителни и монтажни работи на пътища

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Регионален или местен орган I.5)Основна дейност Общи обществени услуги Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Изпълнение на строително-монтажни […]

Още>>

508805-2018: България-Пловдив: Изкопни и земни работи

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание в датата и часа, посочени в раздел IV.2.7), на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Комисия, назначена със заповед на възложителя, ще разгледа и оцени офертите по реда на чл. 104, ал. 2 […]

Още>>