Липсва изображение

160215-2020: България-Плевен: Работи по инсталиране на пожаро-, сигнално-охранителни известителни системи и на антени за жилищни сгради

03/04/2020 NEWSiNi 0

Обявление за поръчка – комунални услуги Строителство Правно основание: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Мрежови експлоатационен район — ПлевенНационален регистрационен […]

Липсва изображение

159904-2020: България-Доспат: Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

03/04/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

159899-2020: България-Доспат: Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

03/04/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

160360-2020: България-София: Инженерни услуги в строителството

03/04/2020 NEWSiNi 0

Продължение от раздел III.1.6:или В) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, валидно издадена, във форма и съдържание, предварително съгласувани с възложителя, […]

Липсва изображение

158944-2020: България-Смолян: Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

03/04/2020 NEWSiNi 0

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на условията на чл. 10, ал. 1 […]