Липсва изображение

85457-2020: България-София: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

20/02/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

85456-2020: България-София: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

20/02/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

85455-2020: България-София: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

20/02/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

85454-2020: България-София: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

20/02/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

85400-2020: България-Несебър: Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация

20/02/2020 NEWSiNi 0

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри […]

Липсва изображение

85986-2020: България-Горна Оряховица: Строителни и монтажни работи

20/02/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Правно основание: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и […]

Липсва изображение

85839-2020: България-София: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

20/02/2020 NEWSiNi 0

VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление Номер на раздел: III.1.3) Част от текста, която трябва да се промени: Технически и професионални възможности/Изисквано минимално ниво Вместо: […]

Липсва изображение

85715-2020: България-Козлодуй: Строителен надзор по време на строителството

20/02/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

85658-2020: България-Разград: Строителен надзор по време на строителството

20/02/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

85642-2020: България-Хасково: Строителен надзор по време на строителството

20/02/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

85637-2020: България-Каварна: Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги

20/02/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация […]

Липсва изображение

85458-2020: България-София: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

20/02/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]