508591-2018: България-София: Услуги по програмиране на софтуерни пакети

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Национална здравноосигурителна каса121858220ул. Кричим № 1София1407БългарияЛице за контакт: Кристиян ВелиновТелефон: +359 29659345Електронна поща: kvelinov@nhif.bgФакс: +359 29659165код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: https://www.nhif.bg/ Адрес на профила на купувача: https://www.nhif.bg/page/1430 I.2)Информация за […]

Още>>

506332-2018: България-София: Софтуерни пакети и информационни системи

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Патентно ведомство на Република БЪЛГАРИЯ000695121бул. „Г. М. Димитров“ № 52 БСофия1040БългарияЛице за контакт: Ирина НиколоваТелефон: +359 29701468Електронна поща: inikolova@bpo.bgФакс: +359 28735258код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.bpo.bg Адрес на профила […]

Още>>

506002-2018: България-София: Услуги по програмиране на приложен софтуер

Списък и кратко описание на критериите за подбор: 1. Участникът да е изпълнил дейности, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата. Под дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката, следва да се разбира проектиране, изграждане, внедряване на уеб базирана единна […]

Още>>

505694-2018: България-София: Компютърно оборудване

Поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация Доставки (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 193-435767) Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Министерство на регионалното развитие и благоустройството831661388ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 17—19София1202БългарияЛице за контакт: Светлана ДимитроваТелефон: +359 9405413Електронна поща: op@mrrb.government.bgФакс: +359 9405413код NUTS: BG411 Интернет […]

Още>>

505693-2018: България-София: Ксерографска хартия

Поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация Доставки (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 216-493771) Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: „Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ II.1.2)Основен CPV код 30197644 II.1.3)Вид на […]

Още>>

505685-2018: България-Габрово: Компютърно оборудване и принадлежности

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Публичноправна организация I.5)Основна дейност Образование Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Доставка на компютърна техника и периферия за […]

Още>>

505649-2018: България-София: Рекламни печатни материали

Изпълнителят доставя в съответствие с одобрения дизайн от възложителя посочените рекламно-информациоонни материали при условията и изискванията, посочени в техническата спецификация, както следва: За задача 1 (акроним LIFE): — флаш памет (USB) — 500 бр., — химикалка — 500 бр., — бизнес чанта с колела — 50 бр., — значка — 300 бр., — молив — […]

Още>>

503656-2018: България-Силистра: Печатни материали и свързани с тях продукти

Обявление за поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Силистра000565537ул. „Симеон Велики“ № 33Силистра7500БългарияЛице за контакт: Гергана ТодороваТелефон: +359 86-816206Електронна поща: op_silistra@silistra.bgФакс: +359 86823343код NUTS: BG325 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.silistra.bg Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=465 I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.3)Комуникация Документацията за обществената […]

Още>>

503404-2018: България-София: Компютърни конфигурации

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ — МВР129010698ул. „Шести септември“ № 29София1000БългарияЛице за контакт: Елиета НачеваТелефон: +359 29824492Електронна поща: enacheva.cis@mvr.bgФакс: +359 29885050код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.mvr.bg Адрес на профила […]

Още>>

501355-2018: България-София: Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“831545394бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3София1000БългарияЛице за контакт: Николай ТюркеджиевТелефон: +359 28101757Електронна поща: Nikolay.Tyurkedzhiev@gli.government.bgФакс: +359 28101757код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.gli.government.bg/ Адрес на профила […]

Още>>

502004-2018: България-София: Софтуерни пакети и информационни системи

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Университет за национално и световно стопанство000670602Студентски град, ул. „8-и декември“София1700БългарияЛице за контакт: Явор Йовчев — главен експерт „Обществени поръчки и търгове“Телефон: +359 28195377Електронна поща: yavor@unwe.bgФакс: +359 28195516код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: […]

Още>>

501916-2018: България-София: Услуги по програмиране на приложен софтуер

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Министерство на правосъдието000695349ул. „Славянска“ № 1София1040БългарияЛице за контакт: Гинка МитоваТелефон: +359 29237533Електронна поща: G_Mitova@justice.government.bgФакс: +359 29813445код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: https://mjs.bg/ Адрес на профила на купувача: http://profile.mjs.bg/d0c7c020124fae22a203ca239817bca4 I.2)Информация за […]

Още>>

501363-2018: България-София: Касети с тонер

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Министерство на отбраната000695324ул. Дякон Игнатий № 3София1092БългарияЛице за контакт: Кирил ГрънчаровТелефон: +359 9220638Електронна поща: k.grancharov@mod.bgФакс: +359 9222969код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.mod.bg Адрес на профила на купувача: https://pp.mod.bg/MO-DOA-2018-042 I.2)Информация […]

Още>>

500483-2018: България-Пловдив: Услуги по компютърен одит и компютърно тестване

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.6)Основна дейност Електрическа енергия Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Извършване на тестове за сигурност на електромери и концентратори на […]

Още>>

500064-2018: България-София: Софтуерни пакети за управление на лицензи

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Друг тип: Българска народна банка I.5)Основна дейност Икономически и финансови дейности Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Доставка […]

Още>>