134703-2019: България-София: Услуги по оказване на помощ и консултации в областта на компютърните системи

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Национална здравноосигурителна каса121858220ул. „Кричим“ № 1София1407БългарияЛице за контакт: Кристиян ВелиновТелефон: +359 29659345Електронна поща: [email protected]Факс: +359 29659165код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: https://www.nhif.bg Адрес на профила на купувача: https://www.nhif.bg/page/1719 I.2)Информация за […]

Още>>

134703-2019: България-София: Услуги по оказване на помощ и консултации в областта на компютърните системи

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Национална здравноосигурителна каса121858220ул. „Кричим“ № 1София1407БългарияЛице за контакт: Кристиян ВелиновТелефон: +359 29659345Електронна поща: [email protected]Факс: +359 29659165код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: https://www.nhif.bg Адрес на профила на купувача: https://www.nhif.bg/page/1719 I.2)Информация за […]

Още>>

134579-2019: България-София: Услуги, свързани с рекламни кампании

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда131045382ул. „Триадица“ № 4София1000БългарияЛице за контакт: Михаела ГабрашковаТелефон: +359 29406251Електронна поща: [email protected]Факс: +359 29804131код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.pudoos.bg Адрес […]

Още>>

134001-2019: България-София: Услуги по разработване на софтуер

Продължава от раздел III.1.3): Програмисти — 3 (три) броя: Изисквания за образование, квалификация, умения и опит: — образователна степен „бакалавър“ в областите „Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“ (или еквивалентни) или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области, еквивалентни на посочените, — минимум 3 (три) години професионален опит в реализация на информационни […]

Още>>

133786-2019: България-София: Касети с тонер

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения I.5)Основна дейност Друга дейност: Спорт Раздел […]

Още>>

133778-2019: България-София: Касети с тонер

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения I.5)Основна дейност Друга дейност: Спорт Раздел […]

Още>>

133778-2019: България-София: Касети с тонер

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения I.5)Основна дейност Друга дейност: Спорт Раздел […]

Още>>

133774-2019: България-София: Касети с тонер

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Mинистерство на външните работи000695228ул. „Александър Жендов“ № 2София1113БългарияЛице за контакт: Ивета ПетроваТелефон: +359 29482808Електронна поща: [email protected]Факс: +359 29483078код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: https://www.mfa.bg/ Адрес на профила на купувача: https://www.mfa.bg/bg/zop/2016/7178 […]

Още>>

133759-2019: България-София: Софтуерни пакети за индустрията

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Технически университет — София831917834бул. „Климент Охридски“ № 8, учебен блок 1, етаж 3, кабинет № 1317 — деловодствоСофия1000БългарияЛице за контакт: Донка Симеонова — юрисконсулт, отдел „Обществени поръчки“Телефон: +359 29653906Електронна поща: [email protected]Факс: […]

Още>>

130027-2019: България-София: Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения I.5)Основна дейност Друга дейност: съдебна власт […]

Още>>

130020-2019: България-София: Информационни системи

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Национален статистически институт000695146ул. „Панайот Волов“ № 2София1038БългарияЛице за контакт: Добрина Григорова МиневаТелефон: +359 29857613Електронна поща: [email protected]Факс: +359 29857225код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.nsi.bg/bg/node/11531/ Адрес на профила на купувача: http://www.nsi.bg/bg/node/16934/1 […]

Още>>

129120-2019: България-София: Касети с тонер

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения I.5)Основна дейност Околна среда Раздел ІІ: […]

Още>>

129038-2019: България-София: Касети с тонер

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения I.5)Основна дейност Друга дейност: надзор за […]

Още>>

128978-2019: България-София: Машини за обработване на данни (хардуер)

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Друг тип: държавна институция, създадена със закон I.5)Основна дейност Друга дейност: земеделие Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: […]

Още>>

130376-2019: България-София: Полупроводници

Раздел І: Възложител I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.6)Основна дейност Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Доставка на резервни части за електрооборудването на трамвайни мотриси и тролейбуси II.1.2)Основен CPV код 31712330 II.1.3)Вид на поръчка Доставки II.1.4)Кратко описание: Доставка на резервни части […]

Още>>