Липсва изображение

158877-2020: България-Славейно: Принадлежности за офиса

03/04/2020 NEWSiNi 0

Обявление за поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Южноцентрално държавно предприятие, ТП „Държавно горско стопанство Славейно“Национален […]

Липсва изображение

158862-2020: България-Бургас: Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване

03/04/2020 NEWSiNi 0

Списък и кратко описание на критериите за подбор: 1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката за […]

Липсва изображение

159386-2020: България-Търговище: Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване

03/04/2020 NEWSiNi 0

България-Търговище: Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване 2020/S 067-159386 Поправка Обявление за изменения или за […]