Липсва изображение

241638-2019: България-София: Софтуерни пакети за администриране на системи, управление на записа на данни и управление на съдържание

24/05/2019 NEWSiNi 0

Гаранция за изпълнение: Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 5 % (пет на сто) от […]

Липсва изображение

241602-2019: България-Благоевград: Система за безжична телекомуникация

24/05/2019 NEWSiNi 0

Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Дирекция „Национален парк Рила“101157692кв. „Вароша“, ул. „Бистрица“ № 12 ВБлагоевград2700БългарияЛице за контакт: Мариана Вантова — старши експерт ОПТелефон: […]

Липсва изображение

239654-2019: България-София: Геодезични уреди

23/05/2019 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Министерство […]

Липсва изображение

239556-2019: България-Чепеларе: Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

23/05/2019 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация […]