410971-2018: България-София: Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.6)Основна дейност Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: „Абонаментно техническо обслужване, профилактика, хардуерна […]

Още>>

410881-2018: България-Раднево: Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели

България-Раднево: Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 2018/S 181-410881 Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.6)Основна дейност Проучване и добив на въглища […]

Още>>

410280-2018: България-София: Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии

Обявление за поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Национална агенция за приходите131063188бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52София1000БългарияЛице за контакт: М. НиколоваТелефон: +359 298593066Електронна поща: m.n.nikolova@nra.bgФакс: +359 298593099код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.nap.bg Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/page?id=302 I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.3)Комуникация […]

Още>>

409879-2018: България-София: Модули и части за компютри

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Българско национално радио000672343бул. „Драган Цанков“ № 4София1040БългарияЛице за контакт: Цветелина Цачева — ръководител отдел „Обществени поръчки“Телефон: +359 29336746Електронна поща: tzacheva@bnr.bgФакс: +359 29336307код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://bnr.bg/ Адрес на […]

Още>>

409857-2018: България-София: Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения I.5)Основна дейност Околна среда Раздел ІІ: […]

Още>>

409855-2018: България-София: Пощенски пликове

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения I.5)Основна дейност Околна среда Раздел ІІ: […]

Още>>

409851-2018: България-Сливен: Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Управителя на НОИ, чрез директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт — Сливен121081521бул. „Стефан Караджа“ № 10Сливен8800БългарияЛице за контакт: Зорница СтефановаТелефон: +359 44615184Електронна поща: sliven@nssi.bgФакс: +359 44615140код NUTS: BG342 Интернет […]

Още>>

409573-2018: България-София: Касети с тонер

Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Централен орган за покупки000695406ул. „Георги С. Раковски“ № 102София1040БългарияЛице за контакт: Росица Велкова-Желева — заместник-министър на финанситеТелефон: +359 298592772Електронна поща: cfcu@minfin.bgФакс: +359 298592773код NUTS: BG Интернет адрес/и: Основен адрес: www.minfin.bg Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка Поръчката се възлага от централен […]

Още>>

407592-2018: България-Бургас: Принадлежности за офиса

Обявление за поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Бургас000056814ул. „Александровска“ № 26Бургас8000БългарияЛице за контакт: Даниела Георгиева — главен юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“Телефон: +359 56907242Електронна поща: d.georgieva@burgas.bgФакс: +359 56841996код NUTS: BG341 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.burgas.bg Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/35928 I.2)Информация за съвместно възлагане на […]

Още>>

407925-2018: България-София: Части и принадлежности за фотокопирни машини

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет831601932бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 11 БСофия1233БългарияЛице за контакт: Цецка Адиркова, главен експерт в дирекция УСОПТелефон: +359 28080946Електронна поща: sar@saref.government.bgФакс: +359 29559476код NUTS: BG411 Интернет […]

Още>>

407923-2018: България-София: Касети с тонер

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет831601932бул. „Княгиня Мария Луиза0У № 114 БСофия1233БългарияЛице за контакт: Цецка Адиркова — главен експерт в дирекция УСОПТелефон: +359 28080946Електронна поща: sar@saref.government.bgФакс: +359 9559476код NUTS: BG411 […]

Още>>

406771-2018: България-София: Мрежови сървъри

Обявление за поръчка – комунални услуги Доставки Legal Basis: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и адреси „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД175201304бул. „Цар Борис III“ № 201София1618БългарияЛице за контакт: Нели Костова по процедурни въпроси — тел. 02 9696841; Костадин Младенов по технически въпроси — тел. 02 9213823Телефон: +359 29696886Електронна поща: op@eso.bgФакс: +359 29626189код NUTS: BG411 Интернет […]

Още>>

405741-2018: България-Варна: Услуги, свързани с организирането на събития

Списък и кратко описание на критериите за подбор: 1. Документи за доказване на изискването съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП — списък на услугите, които са идентични или сходни с тези на поръчката с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Документите за доказване съответствието с поставеното […]

Още>>

405691-2018: България-София: Софтуерни пакети и информационни системи

Списък и кратко описание на критериите за подбор: 1. Уч-ците следва да разполагат с техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка (ОП). В случай че участникът предвижда участието на подизпълнители, изискването следва да бъде изпълнено от подизпълнителите съобразно вида и дела на тяхното участие. При участие на обединение на физически и/или юридически лица, което е […]

Още>>

405549-2018: България-Габрово: Училищна мебелировка

Поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация Доставки (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 155-355203) Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по 2 обособени позиции II.1.2)Основен CPV код 39160000 II.1.3)Вид на поръчка […]

Още>>