215838-2018: България-София: Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията000695388ул. „Дякон Игнатий“ № 9София1000БългарияЛице за контакт: Цветелина Хантова — началник на отдел „Обществени поръчки“Телефон: +359 29409392Електронна поща: mail@mtitc.government.bgФакс: +359 29885094код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: […]

Още>>

215811-2018: България-София: Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията000695388ул. „Дякон Игнатий“ № 9София1000БългарияЛице за контакт: Цветелина Хантова — началник на отдел „Обществени поръчки“Телефон: +359 29409392Електронна поща: mail@mtitc.government.bgФакс: +359 29885094код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: […]

Още>>

215321-2018: България-София: Софтуерни пакети и информационни системи

При сключване на договора определеният изпълнител/и представят гаранцията за изпълнение на договора в размер 1 % от стойността на договора без ДДС. Банкова сметка на болницата: банка „УниКредит Булбанк“ АД, банков клон Калоян, IBAN: BG44 UNCR 7630 1001 6612 18, BIC: UNCRBGSF. Гаранцията може да се представи под формата на банкова гаранция, парична сума или […]

Още>>

215229-2018: България-Чепеларе: Конструктивни продукти

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри Списък и кратко описание на условията: Не се поставят. III.1.2)Икономическо и финансово състояние Списък и кратко описание на критериите за подбор: Участникът да е реализирал за последните 3 (три) приключили […]

Още>>

216946-2018: България-София: Купони за храна

Поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация Услуги (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 085-191561) Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“129010029бул. „Ген. Николай Г. Столетов“ № 21София1309БългарияЛице за контакт: Васил Василев, Тодор МархолевТелефон: +359 2813-9257/ +359 2813-9113Електронна поща: lop@gdin.bgФакс: +359 2813-9107код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен […]

Още>>

214474-2018: България-София: Компютърно оборудване и принадлежности

Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт Министерство на външните работи000695228ул. „Александър Жендов“ № 2Място/места за контакт: Министерство на външните работиНа вниманието на: Деница Александрова1113 СофияБългарияТелефон: +359 29482910Адрес за електронна поща: daleksandrova@mfa.bgФакс: +359 29482045 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mfa.bg/ Адрес на профила на купувача: http://www.mfa.bg/bg/events/65/56/7018/index.html Електронен достъп до информация: […]

Още>>

214077-2018: България-София: Софтуерни пакети за бази данни и операционни софтуерни пакети

VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление Номер на раздел: III.1.3 Част от текста, която трябва да се промени: т. 3 от посочения раздел, вкл. и в подраздел „Изисквано минимално ниво“ Вместо: 3. Участниците трябва да притежават валидни сертификати: БДС EN ISO 27001 или еквивалентен, БДС EN ISO 20000 или еквивалентен и БДС EN ISO 9001 […]

Още>>

213608-2018: България-Варна: Информационни системи

Списък и кратко описание на критериите за подбор: Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката, както следва: 1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, общо за последните 3 години от датата на подаване на офертата. 2. Участникът следва да притежава валиден сертификат, […]

Още>>

213562-2018: България-София: Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии

Списък и кратко описание на критериите за подбор: І. Участниците трябва да са изпълнили минимум 2 (две) дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. За дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, се считат: […]

Още>>

213170-2018: България-София: Ксерографска хартия

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Национална служба за съвети в земеделието130339616ул. „Банско шосе“ № 7София1331БългарияЛице за контакт: Иванка ТодороваТелефон: +359 28100990/+359 889102616Електронна поща: itodorova@naas.government.bgФакс: +359 28100992код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.naas.government.bg Адрес на профила на купувача: […]

Още>>