24057-2019: България-София: Професионални компютърни услуги

1. Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите, предмет на поръчката съгласно законодателството на държавата, в която е установено, при условие че отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, посочени в обявлението, документация […]

Още>>

23944-2019: България-Бургас: Компютърно оборудване и принадлежности

Поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация Доставки (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 002-001659) Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури000649519ул. Княз Александър Батенберг № 1Бургас8000БългарияЛице за контакт: Мария ДимоваТелефон: +359 56876091Електронна поща: [email protected]Факс: +359 56876090код NUTS: BG341 Интернет адрес/и: Основен […]

Още>>

23860-2019: България-София: Принадлежности за офиса

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Регионален или местен орган I.5)Основна дейност Общи обществени услуги Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Доставка на канцеларски […]

Още>>

23813-2019: България-София: Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Столична община000696327ул. Московска № 33София1000БългарияЛице за контакт: Елена АнастасоваТелефон: +359 29377246Електронна поща: [email protected]Факс: +359 29377558код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.sofia.bg Адрес на профила на купувача: www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile I.2)Информация за съвместно […]

Още>>

23680-2019: България-Плевен: Книжарски стоки

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Медицински университет — Плевен000405689ул. „Кл. Охридкси“ № 1Плевен5800БългарияЛице за контакт: Кр. Кръстев; Ваня ПанчеваТелефон: +359 64884210 / +359 64884264Електронна поща: [email protected]Факс: +359 64827008код NUTS: BG314 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.mu-pleven.bg Адрес […]

Още>>

23482-2019: България-София: Компютърни конфигурации

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ — МВР129010164ул. Пиротска № 171АСофия1309БългарияЛице за контакт: ул. Н. Габровски № 30, Сашка Стоянова; Радка СавоваТелефон: +359 296010291/+359 296010341Електронна поща: [email protected]Факс: +359 28688115код […]

Още>>

23475-2019: България-Плевен: Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID)

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Национален осигурителен институт чрез ТП на НОИ — Плевен1210825210177пл. Иван Миндиликов № 8Плевен5800БългарияЛице за контакт: Радослав Костадинов, Елеонора РадуловаТелефон: +359 64884480 / +359 64884484Електронна поща: [email protected]Факс: +359 64884440код NUTS: BG314 Интернет […]

Още>>

23459-2019: България-София: Компютърно оборудване

Списък и кратко описание на критериите за подбор: 1. Участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва: Минимум две лица с една от следните професионални компетентности: — Лице с професионална компетентност, съответно умения усвоени в процеса на упражняване на длъжност или позиция в изпълнение […]

Още>>

23249-2019: България-Стара Загора: Мебелировка

Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.3)Комуникация Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт I.4)Вид на възлагащия орган Регионален или местен орган I.5)Основна дейност Общи обществени услуги Раздел ІІ: Предмет […]

Още>>

25211-2019: България-София: Далекосъобщителни услуги

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и адреси „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД175201304бул. Цар Борис III № 201София1618БългарияЛице за контакт: Радослава Васева — по процедурни въпроси; Мирослав Марков — по технически въпросиТелефон: +359 29696854 / +359 29696775Електронна поща: […]

Още>>

25202-2019: България-София: Услуги, свързани със софтуерни продукти

Обявление за поръчка – комунални услуги Услуги Legal Basis: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и адреси „Български пощи“ ЕАД121396123ул. Академик Стефан Младенов № 1, бл. 31София1700БългарияЛице за контакт: Грета СтоеваТелефон: +359 29493149Електронна поща: [email protected]Факс: +359 2-962-5329код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.bgpost.bg Адрес на профила на купувача: http://www.bgpost.bg/bg/zop I.2)Информация за съвместно възлагане на […]

Още>>

24876-2019: България-София: Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии

Поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация Услуги (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 001-000635) Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Национална агенция за приходите131063188бул. Княз Александър Дондуков № 52София1000БългарияЛице за контакт: В. ВасилеваТелефон: +359 298593653Електронна поща: [email protected]Факс: +359 298593099код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://nap.bg/ […]

Още>>

24726-2019: България-София: ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Инспекторат към Висшия съдебен съвет175451413ул. Г. Вашингтон № 17София1000БългарияЛице за контакт: Тихомир МавровТелефон: +359 29057506Електронна поща: [email protected]Факс: +359 29057503код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.inspectoratvss.bg Адрес на профила на купувача: […]

Още>>

24644-2019: България-София: Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Министерство на регионалното развитие и благоустройството831661388ул. Св. Св. Кирил и Методий № 17—19София1202БългарияЛице за контакт: Теодора МарковаТелефон: +359 9405334Електронна поща: op[email protected]Факс: +359 9405413код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.mrrb.government.bg Адрес […]

Още>>

24321-2019: България-София: ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Българско национално радио000672343бул. Драган Цанков № 4София1040БългарияЛице за контакт: Цветелина Цачева — ръководител отдел „Обществени поръчки“Телефон: +359 29336746Електронна поща: [email protected]Факс: +359 2936307код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://bnr.bg/ Адрес на […]

Още>>