Липсва изображение

82312-2020: България-Плевен: Персонални компютри

19/02/2020 NEWSiNi 0

Обявление за поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.3)Комуникация Допълнителна информация […]

Липсва изображение

82267-2020: България-София: Компютърно оборудване и принадлежности

19/02/2020 NEWSiNi 0

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри […]

Липсва изображение

79780-2020: България-Пловдив: Компютърно оборудване и принадлежности

18/02/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

75328-2020: България-Пловдив: Услуги по ремонт и поддръжка

14/02/2020 NEWSiNi 0

І. Извънгаранционната абонаментна поддръжка, предмет на обществената поръчка, включва следните видове дейности: 1. Абонаментна поддръжка и обслужване на съществуващи в Медицински симулационен тренировъчен център симулатори […]

Липсва изображение

72826-2020: България-София: ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка

13/02/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]