125708-2018: България-София: Ксерографска хартия

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията000695388ул. „Дякон Игнатий“ № 9София1000БългарияЛице за контакт: Цветелина Хантова — началник на отдел „Обществени поръчки“Телефон: +359 29409392Електронна поща: mail@mtitc.government.bgФакс: +359 29885094код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: […]

Още>>

125624-2018: България-Пазарджик: Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Съвместно възлагане I.3)Комуникация Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://pazardzhik.bg/bg/profil-na-kupuvacha Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт I.4)Вид на възлагащия орган Регионален или […]

Още>>

126167-2018: България-София: Услуги по поддържане на компютърни системи

Обявление за поръчка Услуги Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Национална агенция за приходите131063188бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52София1000БългарияЛице за контакт: П. КаранлъковаТелефон: +359 298593308Електронна поща: p.karanlakova@nra.bgФакс: +359 298593099код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.nap.bg Адрес на профила на купувача: http://nap.bg/news?id=3566 I.2)Съвместно възлагане I.3)Комуникация Документацията за обществената поръчка е достъпна за […]

Още>>

125848-2018: България-Варна: Принадлежности за офиса

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Варна000093442бул. „Генерал Колев“ № 92, ет. 5Варна9000БългарияЛице за контакт: Веселина МинчеваТелефон: +359 52820838Електронна поща: op@varna.bgФакс: +359 52820846код NUTS: BG331 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.varna.bg Адрес на профила на купувача: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=641 I.2)Съвместно възлагане […]

Още>>

125766-2018: България-София: Софтуерни пакети за мрежови сървъри

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Държавна агенция „Електронно управление”177098809Ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6София1000БългарияЛице за контакт: Димитър ДулевТелефон: +359 229492324Електронна поща: ddulev@e-gov.bgФакс: +359 229492158код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.e-gov.bg Адрес на профила на купувача: https://www.e-gov.bg/bg/zop/zop2016 […]

Още>>

125761-2018: България-София: Ксерографска хартия

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията000695388ул. „Дякон Игнатий“ № 9София1000БългарияЛице за контакт: Цветелина Хантова — началник на отдел Обществени поръчкиТелефон: +359 29409392Електронна поща: mail@mtitc.government.bgФакс: +359 29885094код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: […]

Още>>

124697-2018: България-Козлодуй: Софтуерни пакети за управление на лицензи

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и адреси I.2)Съвместно възлагане I.6)Основна дейност Електрическа енергия Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Доставка на софтуерни лицензи за информационната система на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД Референтен номер: 33663 II.1.2)Основен CPV код […]

Още>>

124677-2018: България-София: Компютърно оборудване

Обявление за поръчка – комунални услуги Доставки Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и адреси „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД175201304бул. „Цар Борис III“ № 201София1618БългарияЛице за контакт: Сребрина Русева — по процедурни въпроси, Андрей Андреев — по технически въпросиТелефон: +359 29696852 / +359 29213844Електронна поща: op@eso.bgФакс: +359 29626189код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.еso.bg Адрес […]

Още>>

124319-2018: България-София: Услуги по разработване на софтуер за администриране на системи, управление на записа на данни и управление на съдържание

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Агенция Митници000627597ул. „Г. С. Раковски“ № 47София1202БългарияЛице за контакт: Мариана МитеваТелефон: +359 298594108Електронна поща: mariana.miteva@customs.bgФакс: +359 298594060код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.customs.bg Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/357 I.2)Съвместно възлагане I.4)Вид […]

Още>>

123496-2018: България-Чепеларе: Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

Обявление за поръчка Доставки Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Чепеларе000615164ул. „Беломорска“ № 44БЧепеларе4850БългарияЛице за контакт: Евгени ПауновТелефон: +359 30518280Електронна поща: mail@chepelare.bgФакс: +359 30518279код NUTS: BG424 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.chepelare.org Адрес на профила на купувача: http://chepelare.org/op/default.php? I.2)Съвместно възлагане I.3)Комуникация Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк […]

Още>>