Липсва изображение

24875-2020: България-София: Поддържане на системи

17/01/2020 NEWSiNi 0

Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Национална […]

Липсва изображение

23459-2020: България-София: Компютърно оборудване и принадлежности

17/01/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

23441-2020: България-София: Софтуерни пакети за бази данни и операционни софтуерни пакети

17/01/2020 NEWSiNi 0

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри […]

Липсва изображение

21366-2020: България-Русе: Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

16/01/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

21315-2020: България-Русе: Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

16/01/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

21313-2020: България-София: Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса

16/01/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация […]

Липсва изображение

21309-2020: България-Русе: Софтуерни пакети и информационни системи

16/01/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация […]

Липсва изображение

21308-2020: България-София: Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса

16/01/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация […]

Липсва изображение

22485-2020: България-София: ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка

16/01/2020 NEWSiNi 0

Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Българско […]

Липсва изображение

22484-2020: България-София: ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка

16/01/2020 NEWSiNi 0

Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Българско […]