409963-2018: България-Пловдив: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Пловдив — район „Северен“471504006бул. „Цар Борис III Обединител“ № 22 АПловдив4003БългарияЛице за контакт: Тодор ГанчевТелефон: +359 32901167Електронна поща: plovdiv_severen@abv.bgФакс: +359 32901161код NUTS: BG421 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.severen.bg Адрес на […]

Още>>

409925-2018: България-Враца: Различни хранителни продукти

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Враца000193115ул. „Стефанаки Савов“ № 6Враца3000БългарияЛице за контакт: Ваня Могиланска, главен експерт „Обществени поръчки“Телефон: +359 876966808Електронна поща: mmilov@vratza.bgФакс: +359 92623061код NUTS: BG313 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.vratza.bg/ Адрес на профила на […]

Още>>

409837-2018: България-Добрич: Различни хранителни продукти

Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Регионален или местен орган I.5)Основна дейност Общи обществени услуги Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на община […]

Още>>

409832-2018: България-София: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси „Специализирани болници за рехабилитация — Национален комплекс“ ЕАД130344823бул. „Васил Левски“ № 54София1142БългарияЛице за контакт: Роман РайчевТелефон: +359 29885905Електронна поща: sbrnk@rehabilitation.bgФакс: +359 29876121код NUTS: BG Интернет адрес/и: Основен адрес: http://nkrehabilitation.bg Адрес на […]

Още>>

409968-2018: България-София: Разни медикаменти

Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси „Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести „Света София“ ЕАД000664357бул. „Акад. Иван Гешов“ № 19София1431БългарияЛице за контакт: инж. Анна МалечковаТелефон: +359 28054230Електронна поща: belodrobna_sbal@abv.bgФакс: +359 28054344код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.mbalbb-sofia.com Адрес на профила на купувача: http://mbalbb-sofia.com/профил-на-купувача I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид […]

Още>>

408974-2018: България-София: Услуги по сеч на дървета

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и адреси „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД), МЕР София област1752013040012бул. „Европа“ № 2София1360БългарияЛице за контакт: по процедурни въпроси — Теменужка Стойнова, тел. +359 28121856; по технически въпроси — Живко Дунев, […]

Още>>

408947-2018: България-София: Услуги по сеч на дървета

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и адреси „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД), МЕР София област1752013040012бул. „Европа“ № 2София1360БългарияЛице за контакт: по процедурни въпроси — Теменужка Стойнова, тел. +359 28121856; по технически въпроси — Живко Дунев […]

Още>>

407930-2018: България-Смолян: Различни хранителни продукти

Прогн. колич. за: І. Дет. кухня и дет. градини на тер. на общ. Смолян: — домати — 10 143 кг, — пипер, пресен — 1 431 кг, — зеле, прясно — 14 118 кг, — краставици, пресни — 22 716 кг, — тиквички — 2 706 кг, — дини — 8 109 кг, и — […]

Още>>

407921-2018: България-Благоевград: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Югозападен университет „Неофит Рилски“000017149ул. „Иван Михайлов“ № 66Благоевград2700БългарияЛице за контакт: Вера ЛазароваТелефон: +359 73588561Електронна поща: op@swu.bgФакс: +359 73885516код NUTS: BG413 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.swu.bg Адрес на профила на купувача: https://op.swu.bg/proc/ I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Публичноправна организация I.5)Основна дейност Образование Раздел […]

Още>>

407641-2018: България-София: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Участникът следва да разполага с обект, регистриран по чл. 12 от Закона за храните за производство или търговия на едро с храни от животински и от неживотински произход, с обхват на регистрацията, включващ всички групи храни от предмета на поръчката спрямо обособените позиции, за които подава оферта/и, издадено от съответната ОДБХ. — за обособена позиция […]

Още>>

405112-2018: България-Белица: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Списък и кратко описание на критериите за подбор: 1. Да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата. 2. Да разполага със специализирани транспортни средства за превоз на хранителните продукти. 3. Да разполага със собствено или наето складово помещение. […]

Още>>

404842-2018: България-Кърджали: Различни хранителни продукти

Рафинирано слънчогледово масло л. 1 л, 40 000. Хляб бял бр. 0,650 кг 111 200. Закуски бр. 0,140 кг 18 800. Хляб тип 1150 — типов бр. 0,500 кг 158 700. Пълнозърнест хляб бр. 0,500 кг 110 200. Брашно тип 1850 бр. 25 кг 1 800. Брашно тип 500, кг 25, кг 56 800. Галета […]

Още>>

402755-2018: България-Стара Загора: Тестени изделия

Обявление за поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.3)Комуникация Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт I.4)Вид на възлагащия орган Регионален или местен орган […]

Още>>

399454-2018: България-София: Ястия за болници

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново“ ЕАД130485795ул. „Шейново“ № 19София1504БългарияЛице за контакт: Нaдка Бозаджиева, Ванеса ДрагомироваТелефон: +359 29659469Електронна поща: pravisti@sheynovo-ag.euФакс: +359 29441768код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.sheynovo-ag.eu […]

Още>>

399297-2018: България-София: Услуги по озеленяване

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“000697179бул. „Брюксел“ № 1София1540БългарияЛице за контакт: Анна ДимитроваТелефон: +359 29371650Електронна поща: anna.dimitrova@bulatsa.comФакс: +359 29803864код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.bulatsa.com Адрес на профила на купувача: […]

Още>>