508921-2018: България-Пловдив: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

България-Пловдив: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти 2018/S 222-508921 Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Legal Basis: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Доставка на пакетирани хранителни продукти за детските градини и детски ясли на територията […]

Още>>

508920-2018: България-Пловдив: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

България-Пловдив: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти 2018/S 222-508920 Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Legal Basis: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Доставка на плодове и зеленчуци за детските градини и детски ясли на територията […]

Още>>

507772-2018: България-Русе: Различни хранителни продукти

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Русе000530632пл. „Свобода“ № 6Русе7000БългарияЛице за контакт: Лилия Стойкова — ст. експерт, отдел „Обществени поръчки“Телефон: +359 082881725Електронна поща: mayor@ruse-bg.euФакс: +359 082834413код NUTS: BG323 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.ruse-bg.eu Адрес на профила […]

Още>>

507601-2018: България-Ямбол: Сух фураж

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Публичноправна организация I.5)Основна дейност Друга дейност: Дейности по З Г Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Доставка чрез […]

Още>>

507583-2018: България-Несебър: Зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови плодове

В процедурата за възлагане на ОП могат да участват всички български или чуждестранни ФЛ и ЮЛ или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки в съответствие със законодателството на държавата, в която то е установено. 1. Клон на чуждестранно лице може да бъде самостоятелен участник в процедурата за възлагане […]

Още>>

506797-2018: България-Пловдив: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

България-Пловдив: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти 2018/S 221-506797 Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Legal Basis: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: „Доставка на хляб и закуски за детските градини и детски ясли на територията […]

Още>>

505680-2018: България-Дряново: Различни хранителни продукти

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Комплекс за социални услуги за възрастни хора (КСУВХ) — Дряново0002157290186гр. Дряново, oбласт Габрово, ул. Иван Вазов № 2Дряново5370БългарияЛице за контакт: Емил Киселков — директор КСУВХТелефон: +359 877242290Електронна поща: ksuvh_drianovo@abv.bgФакс: +359 877242290код […]

Още>>

505673-2018: България-Пловдив: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Периодични доставки в съответствие с техн. специф. за ОП 2 (за 1 г.): 1. Банани / 4 820 кг. 2. Портокали / 1 685 кг. 3. Мандарини / 1322 кг. 4. Лимони / 55 кг. 5. Киви / 404 кг. 6. Праскови / 3 640 кг. 7. Кайсии / 1188 кг. 8. Череши / 764 […]

Още>>

505457-2018: България-Попово: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Регионален или местен орган I.5)Основна дейност Общи обществени услуги Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: „Доставка чрез покупка […]

Още>>

505284-2018: България-София: Различни хранителни продукти

Обявление за поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Столична община — район „Нови Искър“0006963270671ул. „Искърско дефиле“ № 123София1281БългарияЛице за контакт: Веселка ПетковаТелефон: +359 29917230Електронна поща: info@novi-iskar.bgФакс: +359 29917623код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.novi-iskar.bg Адрес на профила на купувача: http://www.novi-iskar.bg/obschestveni-porchki.html I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка […]

Още>>

503182-2018: България-Роман: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Роман000193460бул. „Христо Ботев“ № 136Роман3130БългарияЛице за контакт: инж. Николинка Кътовска, Мариета ИвайловаТелефон: +359 9123-2064Електронна поща: romanoa@abv.bgФакс: +359 9123-2049код NUTS: BG313 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.roman-bg.com Адрес на профила на купувача: http://e-obp.eu/bp/Roman I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.3)Комуникация Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен […]

Още>>

503182-2018: България-Роман: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Роман000193460бул. „Христо Ботев“ № 136Роман3130БългарияЛице за контакт: инж. Николинка Кътовска, Мариета ИвайловаТелефон: +359 9123-2064Електронна поща: romanoa@abv.bgФакс: +359 9123-2049код NUTS: BG313 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.roman-bg.com Адрес на профила на купувача: http://e-obp.eu/bp/Roman I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.3)Комуникация Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен […]

Още>>

503052-2018: България-Варна: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ — Варна000083633ул. „Марин Дринов“ № 55Варна9002БългарияЛице за контакт: Елена ПаневаТелефон: +359 52677054Електронна поща: epaneva@mu-varna.bgФакс: +359 52643116код NUTS: BG331 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.mu-varna.bg/ Адрес на профила на купувача: http://mu-varna.bg/BG/CustomerProfile/Pages/procedurure-after_15_04.aspx I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.3)Комуникация Допълнителна информация може да бъде […]

Още>>

503052-2018: България-Варна: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ — Варна000083633ул. „Марин Дринов“ № 55Варна9002БългарияЛице за контакт: Елена ПаневаТелефон: +359 52677054Електронна поща: epaneva@mu-varna.bgФакс: +359 52643116код NUTS: BG331 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.mu-varna.bg/ Адрес на профила на купувача: http://mu-varna.bg/BG/CustomerProfile/Pages/procedurure-after_15_04.aspx I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.3)Комуникация Допълнителна информация може да бъде […]

Още>>

504623-2018: България-София: Услуги по сеч на дървета

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.6)Основна дейност Електрическа енергия Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Направа на просека по въздушни електропроводни линии средно напрежение на […]

Още>>