Липсва изображение

23633-2020: България-Варна: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

17/01/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

23198-2020: България-София: Ястия за болници

17/01/2020 NEWSiNi 0

Обявление за предварителна информация Настоящото обявление цели съкращаване на сроковете за получаване на оферти Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и […]

Липсва изображение

23192-2020: България-София: Хляб

17/01/2020 NEWSiNi 0

Обявление за предварителна информация Настоящото обявление цели съкращаване на сроковете за получаване на оферти Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и […]

Липсва изображение

21571-2020: България-Бургас: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

16/01/2020 NEWSiNi 0

VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление Номер на раздел: III.1.3) Част от текста, която трябва да се промени: Технически и професионални възможности Вместо: Целият текст […]

Липсва изображение

18925-2020: България-Брацигово: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

15/01/2020 NEWSiNi 0

Обществената поръчка за обособена позиция № 4 „Доставка на трайни хранителни продукти и подправки, шоколадови и захарни изделия“, включва доставка до складовете на Домашен социален […]

Липсва изображение

14876-2020: България-Варна: Ястия за болници

13/01/2020 NEWSiNi 0

Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Официално наименование: „УМБАЛ […]

Липсва изображение

11249-2020: България-Русе: Различни хранителни продукти

10/01/2020 NEWSiNi 0

Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Община […]

Липсва изображение

11209-2020: България-Габрово: Строителни материали и свързани с тях изделия

10/01/2020 NEWSiNi 0

Поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация Доставки (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 236-577959) Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ […]

Липсва изображение

11203-2020: България-Айтос: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

10/01/2020 NEWSiNi 0

България-Айтос: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти 2020/S 007-011203 Поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация Доставки (Притурка към Официален вестник […]

Липсва изображение

11147-2020: България-Бойница: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

10/01/2020 NEWSiNi 0

България-Бойница: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти 2020/S 007-011147 Поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация Доставки (Притурка към Официален вестник […]

Липсва изображение

11251-2020: България-Казанлък: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

10/01/2020 NEWSiNi 0

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката): В приложение 6.2 „Ценово предложение“ по номерация на образците, част от документацията […]