126476-2018: България-Пазарджик: Услуги по инвентаризиране на горите

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.1)Наименование и адреси Лесотехнически университет000670634бул. „Климент Охридски“ № 10София1797БългарияЛице за контакт: проф. д. н. Иван Александров ИлиевТелефон: +359 29625791Електронна поща: ssoels@abv.bgФакс: +359 28622830код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: https://www.ltu.bg/bg/ Адрес на профила […]

Още>>

125893-2018: България-София: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Съвместно възлагане I.4)Вид на възлагащия орган Публичноправна организация I.5)Основна дейност Друга дейност: подобряване на условията за изпълнение на наказанията Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Доставка на храни и напитки за […]

Още>>

125834-2018: България-София: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Университет за национално и световно стопанство000670602Студентски град, ул. „8-ми декември“София1700БългарияЛице за контакт: Росица Златинска — старши експерт Обществени поръчки и търговеТелефон: +359 28195516Електронна поща: r.zlatinska@unwe.bgФакс: +359 28195516код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: […]

Още>>

124187-2018: България-Средец: Услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството

Списък и кратко описание на критериите за подбор: 2.3.Технически възможности и квалификации. 2.3.1. Опит. Списък на дейностите/услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, извършени през последните 3 (три) години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, включително сумите, датите и получателите. Необходимо е участникът да е извършил/предоставил поне […]

Още>>

123831-2018: България-София: Готови храни за животни

Поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация Доставки (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 026-056337) Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: „Доставка на храни за екзотични животни в ОП „Зоологическа градина — София“ по обособени позиции: II.1.2)Основен CPV код 15700000 II.1.3)Вид на поръчка […]

Още>>

123751-2018: България-Главиница: Различни хранителни продукти

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Съвместно възлагане I.4)Вид на възлагащия орган Регионален или местен орган I.5)Основна дейност Общи обществени услуги Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Доставка на храни по шест обособени позиции II.1.2)Основен CPV код […]

Още>>

123609-2018: България-Раднево: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Съвместно възлагане I.4)Вид на възлагащия орган Регионален или местен орган I.5)Основна дейност Общи обществени услуги Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на […]

Още>>

123468-2018: България-Пловдив: Различни хранителни продукти

Дейностите, предмет на поръчката, включват периодични доставки по предварителни заявки на възложителя на различни видове храни, предназначени за деца и кърмачета на възраст от 0 до 3 години, в съответствие с техническите спецификации и образците техническо и ценово предложение за нуждите на КЗСУ „Света Петка“, община Пловдив. Приблизителните количества са, както следва (продукт/м. ед./прогнозно количество […]

Още>>

122292-2018: България-Стара Загора: Услуги по инвентаризиране на горите

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Регионална дирекция по горите000818620ул. „Граф Игнатиев“ № 26Стара Загора6000БългарияЛице за контакт: Мима ПеневаТелефон: +359 42639737Електронна поща: rdgstzagora@iag.bgФакс: +359 42630752код NUTS: BG344 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.stzagora.iag.bg Адрес на профила на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/1714 I.1)Наименование […]

Още>>

121538-2018: България-София: Различни видове хранителни продукти и сухи продукти

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“129010029бул. „Ген. Николай Г. Столетов“ № 21София1309БългарияЛице за контакт: Васил Василев, Симона БояноваТелефон: +359 281389257/+359 28139122Електронна поща: lop@gdin.bgФакс: +359 28139107код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.gdin.bg/ Адрес на […]

Още>>