Липсва изображение

326696-2019: България-София: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

12/07/2019 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Университет […]

Липсва изображение

324017-2019: България-Бяла: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

11/07/2019 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община […]

Липсва изображение

323749-2019: България-София: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

11/07/2019 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Българска […]