23996-2019: България-Пловдив: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

България-Пловдив: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти 2019/S 012-023996 Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Доставка на пакетирани хранителни продукти за детските градини и детски ясли на територията […]

Още>>

23950-2019: България-Габрово: Строителни материали и свързани с тях изделия

Поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация Доставки (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 003-002877) Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Периодични доставки на строителни материали за нуждите на община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет по обособени позиции […]

Още>>

23737-2019: България-Кърджали: Медицински консумативи

Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси „МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД108501669бул. Беломорски № 53Кърджали6600БългарияЛице за контакт: Снежана КарагьозоваТелефон: +359 36168241Електронна поща: [email protected]Факс: +359 36168295код NUTS: BG425 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.hospital-kj.com/index Адрес на профила на купувача: www.zop.hospital-kj.com/auction/70/ I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Публичноправна организация I.5)Основна дейност Здравеопазване Раздел […]

Още>>

23408-2019: България-Бургас: Царевица

Обявление за поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Териториално поделение към ЮИДП — Държавно ловно стопанство „Ропотамо“2016176540222ж.к. Изгрев, адм. сграда № 170, х.к. 9Бургас8008БългарияЛице за контакт: Мария Томова — юрисконсултТелефон: +359 56521006Електронна поща: [email protected]Факс: +359 56521006код NUTS: BG341 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.uidp-sliven Адрес на профила на купувача: […]

Още>>

21362-2019: България-Велико Търново: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Велико Търново000133634пл. Майка България № 2Велико Търново5000БългарияЛице за контакт: Пенка Игнатова, Надя ПетроваТелефон: +359 62619228Електронна поща: [email protected]Факс: +395 62619231код NUTS: BG321 Интернет адрес/и: Основен адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg Адрес на профила на […]

Още>>

18265-2019: България-Русе: Различни хранителни продукти

Изглежда сте дезактивирали функцията JavaScript на вашия браузър. За да продължите да използвате този уебсайт в ограничен режим,щракнете тук. източник: TED Препратка към обявлението

Още>>

18159-2019: България-Пловдив: Зеленчуци, плодове и черупкови плодове

Изглежда сте дезактивирали функцията JavaScript на вашия браузър. За да продължите да използвате този уебсайт в ограничен режим,щракнете тук. източник: TED Препратка към обявлението

Още>>

18136-2019: България-Сливен: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Продължение от раздел III.1.3) „Технически и професионални възможности“: В случай че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите съобразно вида и дела от съответната обособена позиция на поръчката, които те ще изпълняват. В случай че участниците ползват подизпълнители, в офертата следва да се представи доказателство за […]

Още>>

17106-2019: България-Бургас: Услуги по инвентаризиране на горите

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Регионална дирекция по горите, гр. Бургас000057880ул. „Иван Шишман“ № 8, ет. 4Бургас8000БългарияЛице за контакт: инж. Станимир БожановТелефон: +359 56-894370Електронна поща: [email protected]Факс: +359 56-842779код NUTS: BG341 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.burgas.iag.bg Адрес […]

Още>>

16366-2019: България-Батак: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Публичноправна организация I.5)Основна дейност Друга дейност: стопанисване на горите и ловна дейност Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: […]

Още>>

15785-2019: България-София: Фармацевтични продукти

Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси „Специализирана болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД000662790бул. Акад. Иван Гешов № 11София1606БългарияЛице за контакт: организатор обществени поръчкиТелефон: +359 28054230 / +359 25154279Електронна поща: [email protected]Факс: +359 29521650код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.detskabolnica.com Адрес на профила на купувача: http://www.detskabolnica.com/index.php?option=com_phocadownload&view=sections&Itemid=35 I.2)Информация за съвместно възлагане […]

Още>>

13661-2019: България-София: Хляб

Обявление за предварителна информация Настоящото обявление цели съкращаване на сроковете за получаване на оферти Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси „Специализирана болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД000662790бул. Акад. Иван Гешов № 11София1606БългарияЛице за контакт: организатор обществени поръчкиТелефон: +359 28054230 / +359 25154279Електронна поща: [email protected]Факс: […]

Още>>

14441-2019: България-Балчик: Услуги на заведения за приготвяне и доставяне на храна

Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Специализирана болница за рехабилитация — Тузлата ЕООД124517480Местност ТузлатаБалчик9600БългарияЛице за контакт: Мария СтайковаТелефон: +359 882528595Електронна поща: [email protected]Факс: +359 57998108код NUTS: BG33 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://sbrtuzlata.com Адрес на профила на купувача: http://sbrtuzlata.com/profil-na-kupuvacha/ I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.3)Комуникация Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и […]

Още>>

14108-2019: България-Дупница: Различни хранителни продукти

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Дупница000261630пл. Свобода № 1Дупница2600БългарияЛице за контакт: Мария ПилеваТелефон: +359 70159270Електронна поща: [email protected]Факс: +359 70159257код NUTS: BG415 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.dupnitsa.bg/ Адрес на профила на купувача: http://e-obp.eu/bp/Dupnitsa I.2)Информация за съвместно […]

Още>>

14077-2019: България-Кирково: Различни хранителни продукти

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Кирково000235888ул. Дружба № 1с. Кирково6884БългарияЛице за контакт: Павлина Миленова — мл. експерт „Обществени поръчки“Телефон: +359 36798909Електронна поща: [email protected]Факс: +359 889337790код NUTS: BG425 Интернет адрес/и: Основен адрес: https://www.kirkovo.bg Адрес на профила […]

Още>>