Липсва изображение

159147-2020: България-Разград: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

03/04/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

158948-2020: България-София: Различни видове хранителни продукти и сухи продукти

03/04/2020 NEWSiNi 0

Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“Национален регистрационен номер: 129010029Пощенски адрес: бул. „Ген. Николай Г. Столетов“ № 21Град: […]

Липсва изображение

158901-2020: България-Монтана: Различни хранителни продукти

03/04/2020 NEWSiNi 0

Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ — МонтанаНационален регистрационен номер: 129010805Пощенски адрес: ул. „Искър“ […]

Липсва изображение

157075-2020: България-Силистра: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

02/04/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

156860-2020: България-София: Ястия за болници

02/04/2020 NEWSiNi 0

Обявление за поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално наименование: „Специализирана болница за активно лечение по акушерство и […]

Липсва изображение

155090-2020: България-Шумен: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

01/04/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

150562-2020: България-Габрово: Строителни материали и свързани с тях изделия

30/03/2020 NEWSiNi 0

Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Община ГабровоНационален регистрационен номер: 000215630Пощенски адрес: пл. „Възраждане“ № 3Град: Габровокод NUTS: BG322Пощенски код: 5300Държава: БългарияЛице […]