Липсва изображение

242227-2019: България-Граматиково: Услуги, свързани с горското стопанство и дърводобива

24/05/2019 NEWSiNi 0

Списък и кратко описание на критериите за подбор: Участникът следва да разполага с подходяща механизирана техника за извършването на услугата, както следва: — верижен трактор […]

Липсва изображение

242053-2019: България-Велико Търново: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

24/05/2019 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община […]

Липсва изображение

241919-2019: България-Банско: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

24/05/2019 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община […]

Липсва изображение

239560-2019: България-Белица: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

23/05/2019 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация […]

Липсва изображение

239491-2019: България-Бургас: Царевица

23/05/2019 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Териториално […]

Липсва изображение

240098-2019: България-Елхово: Услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството

23/05/2019 NEWSiNi 0

Обявление за поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси ЮИДП ДП, ТП „Държавно горско стопанство Елхово“2016176540070ул. „Сан Стефано“ № […]

Липсва изображение

239637-2019: България-Полски Тръмбеш: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

23/05/2019 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация […]

Липсва изображение

239633-2019: България-София: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

23/05/2019 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Академия […]