No Image

137017-2021: България-Тервел: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

19/03/2021 NEWSiNi 0

Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Община ТервелНационален регистрационен номер: 000852925Пощенски адрес: ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 8Град: Тервелкод NUTS: […]

No Image

136362-2021: България-Ямбол: Живи растения, луковици, туберкули, грудки, издънки и калеми

19/03/2021 NEWSiNi 0

1. Качество на посадъчния материал — първо, отговарящо на поставените изисквания и стандарти. Възложителят го потвърждава в протокол при приемане на доставката. 2. Растенията да […]

No Image

136315-2021: България-Кюстендил: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

19/03/2021 NEWSiNi 0

Изпълнението на обществената поръчка ще се извършва чрез периодични доставки, въз основа на писмени заявки, направени от звената на бюджетна издръжка — крайни получатели. Доставките […]

No Image

476415-2020: България-гр. Шумен: Услуги по залесяване

09/10/2020 NEWSiNi 0

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри […]

No Image

474503-2020: България-Горно Сахране: Слама и фуражни растения

09/10/2020 NEWSiNi 0

Обявление за поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Мазалат“Национален регистрационен номер: […]

No Image

474494-2020: България-Батак: Фуражни растения

09/10/2020 NEWSiNi 0

Обявление за поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Широка поляна“Национален регистрационен […]

No Image

474494-2020: България-Батак: Фуражни растения

09/10/2020 NEWSiNi 0

Обявление за поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Широка поляна“Национален регистрационен […]

No Image

474494-2020: България-Батак: Фуражни растения

09/10/2020 NEWSiNi 0

Обявление за поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Широка поляна“Национален регистрационен […]

No Image

474494-2020: България-Батак: Фуражни растения

09/10/2020 NEWSiNi 0

Обявление за поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Широка поляна“Национален регистрационен […]

No Image

472884-2020: България-Раднево: Минерална вода

07/10/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и […]

No Image

471605-2020: България-Пловдив: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

07/10/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]