Липсва изображение

82588-2020: България-София: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

19/02/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

82446-2020: България-София: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

19/02/2020 NEWSiNi 0

Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Национална академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) „Кръстьо Сарафов“Национален регистрационен номер: 000670723Пощенски адрес: ул. „Г. […]

Липсва изображение

82227-2020: България-Стряма: Сух фураж

19/02/2020 NEWSiNi 0

В горепосочената непрозрачна опаковка се поставят следните документи: Заявление за участие в откритата процедура — представя се в оригинал по приложен към настоящата документация образец […]

Липсва изображение

79795-2020: България-Елена: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

18/02/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

77477-2020: България-Поморие: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

17/02/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

78192-2020: България-Плевен: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

17/02/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

77478-2020: България-Поморие: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

17/02/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

72816-2020: България-Елхово: Услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството

13/02/2020 NEWSiNi 0

Обявление за поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално наименование: ЮИДП ДП, ТП „Държавно горско стопанство Елхово“Национален регистрационен […]

Липсва изображение

72336-2020: България-София: Тютюневи изделия

13/02/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация […]

Липсва изображение

69767-2020: България-София: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

12/02/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

67590-2020: България-Разлог: Архитектурни и свързани с тях услуги

11/02/2020 NEWSiNi 0

Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Община РазлогНационален регистрационен номер: 000024948Пощенски адрес: ул. „Стефан Стамболов“ № 1Град: Разлогкод NUTS: BG413Пощенски код: 2760Държава: […]