Липсва изображение

292645-2020: България-Звездец: Услуги, свързани с горското стопанство и дърводобива

24/06/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

292049-2020: България-Исперих: Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

24/06/2020 NEWSiNi 0

Поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация Доставки (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 115-278731) Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ […]

Липсва изображение

290258-2020: България-София: Услуги, свързани с рибовъдството

22/06/2020 NEWSiNi 0

Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Министерство […]

Липсва изображение

289019-2020: България-Правец: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

22/06/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

290258-2020: България-София: Услуги, свързани с рибовъдството

22/06/2020 NEWSiNi 0

Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Министерство […]

Липсва изображение

290057-2020: България-Благоевград: Услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството

22/06/2020 NEWSiNi 0

България-Благоевград: Услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството 2020/S 119-290057 Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена […]

Липсва изображение

290057-2020: България-Благоевград: Услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството

22/06/2020 NEWSiNi 0

България-Благоевград: Услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството 2020/S 119-290057 Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена […]

Липсва изображение

290057-2020: България-Благоевград: Услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството

22/06/2020 NEWSiNi 0

България-Благоевград: Услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството 2020/S 119-290057 Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена […]

Липсва изображение

289344-2020: България-Карнобат: Месо и месни продукти

22/06/2020 NEWSiNi 0

Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Община […]

Липсва изображение

289344-2020: България-Карнобат: Месо и месни продукти

22/06/2020 NEWSiNi 0

Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Община […]

Липсва изображение

289344-2020: България-Карнобат: Месо и месни продукти

22/06/2020 NEWSiNi 0

Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Община […]

Липсва изображение

289343-2020: България-Карнобат: Месо и месни продукти

22/06/2020 NEWSiNi 0

Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Община […]

Липсва изображение

289343-2020: България-Карнобат: Месо и месни продукти

22/06/2020 NEWSiNi 0

Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Община […]