217388-2018: България-Пловдив: Услуги по сеч на дървета

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.6)Основна дейност Електрическа енергия Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Почистване на просека на електропровод 110 кV Настан Референтен номер: МЕР-ПД/2018/010 II.1.2)Основен […]

Още>>

217387-2018: България-Пловдив: Услуги по сеч на дървета

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.6)Основна дейност Електрическа енергия Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Почистване на просека на електропровод 110 кV Печинско Референтен номер: МЕР-ПД/2018/010 II.1.2)Основен […]

Още>>

215675-2018: България-София: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Министерство на вътрешните работи000695235ул. „6-ти септември“ № 29София1000БългарияЛице за контакт: Веселка ВасилеваТелефон: +359 29401552Електронна поща: dop@mvr.bgФакс: +359 29401608код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.mvr.bg Адрес на профила на купувача: https://www.mvr.bg/dop/профил-на-купувача I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Министерство или всякакъв друг национален или […]

Още>>

215217-2018: България-Девня: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Списък и кратко описание на критериите за подбор: 1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, съответен на всяка от обособените позиции, за последните три години от датата на подаване на офертата. 2. За изпълнение на поръчката участникът трябва да разполага с обекти за производство […]

Още>>

215135-2018: България-София: Медицински консумативи

Доставка на пост оперативни и фиксиращи превръзки: — Адхезивна, стерилна, водо и бактерионепропусклива със силно абсорбираща подложка с незалепващ тънък перфориран полиестерен филм, 6,5 см x 5 см, — Адхезивна, стерилна, водо и бактерионепропусклива със силно абсорбираща подложка с незалепващ тънък перфориран полиестерен филм,15.5 см x 8,5см, — Адхезивна, стерилна, водо и бактерионепропусклива със силно […]

Още>>

214333-2018: България-Хасково: Услуги по сеч на дървета

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.6)Основна дейност Електрическа енергия Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Почистване просеки на електропроводи 400kV, поддържани от ЕСО ЕАД, МЕР Хасково Референтен […]

Още>>

213097-2018: България-Пловдив: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Райсн Западен0004715040050ул. „Вечерница“ № 1аПловдив4001БългарияЛице за контакт: г-жа Живка НиколоваТелефон: +359 32604812Електронна поща: zapaden@plovdiv.bgФакс: +359 32642019код NUTS: BG421 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://zapaden.plovdiv.bg Адрес на профила на купувача: http://zapaden.plovdiv.bg/?p=7367 I.2)Информация за съвместно възлагане […]

Още>>

210932-2018: България-Враца: Различни хранителни продукти

Поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация Доставки (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 084-189451) Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Община Враца000196115ул. „Стефанаки Савов“ № 6Враца3000БългарияЛице за контакт: Марио Милов, началник на отдел „Обществени поръчки“Телефон: +359 92622400Електронна поща: mmilov@vratza.bgФакс: +359 92623061код NUTS: BG313 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.vratza.bg/ Адрес на […]

Още>>

210788-2018: България-Кърджали: Слама и фуражни растения

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Южноцентрално държавно предприятие, ТП Държавно ловно стопанство „Женда” — Кърджали2016195800015ул. „Васил Левски” № 2Кърджали6600БългарияЛице за контакт: Тодор Минчев — юрисконсултТелефон: +359 0886438461Електронна поща: dlsjenda@ucdp-smolian.comФакс: +359 36165396код NUTS: BG425 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.ucdp-smolian.com […]

Още>>

210784-2018: България-София: Готови храни за животни

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Регионален или местен орган I.5)Основна дейност Общи обществени услуги Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Доставка на гранулирана храна за […]

Още>>