271758-2018: България-София: Сеизмични методи за проучване на земните недра

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и адреси Представляващият „Булгартрансгаз“ ЕАД — изпълнителен директор175203478бул. „Панчо Владигеров“ № 66София1336БългарияЛице за контакт: Весела ТафраджийскаТелефон: +359 29396358Електронна поща: vtafradziyska@bulgartransgaz.bgФакс: +359 29250063код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.bulgartransgaz.bg/bg Адрес на профила на […]

Още>>

271616-2018: България-София: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни и разпределителни електропроводи

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и адреси „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД175201304бул. „Цар Борис III“ № 201София1618БългарияЛице за контакт: Виолета Попдончева по процедурни въпроси; Петър Манев по технически въпросиТелефон: +359 29691354/+359 29696834Електронна поща: fc.rc@eso.bgФакс: +359 29626189код NUTS: BG411 Интернет […]

Още>>

271609-2018: България-София: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни газопроводи

В обществена поръчка с наименование „Инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа“, етап „Преносен газопровод от българо-турската граница до ГИС „Странджа“ и възел за включване към транзитните газопроводи ТГ1 и ТГ2“ се включва изпълнение на следните основни дейности: — проучвателни […]

Още>>

271593-2018: България-София: Строителни и монтажни работи

Списък и кратко описание на критериите за подбор: 1. Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, както и лицата, които ще изпълняват строителството. 2. Участникът трябва да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда […]

Още>>

271505-2018: България-София: Услуги по почистване на сгради, без жилищните

Поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация Услуги (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 117-266386) Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Агенция по геодезия, картография и кадастър130362903ул. „Мусала“ №1, www.cadastre.bgСофия1618БългарияЛице за контакт: инж. Веселин ГеоргиевТелефон: +359 28188395Електронна поща: acad@cadastre.bgФакс: +359 29555333код NUTS: BG Интернет адрес/и: Основен адрес: www.cadastre.bg Адрес на профила […]

Още>>

271489-2018: България-Хасково: Услуги, свързани с медицински отпадъци

VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление Номер на раздел: III.1.3 Част от текста, която трябва да се промени: 4. Транспортно средство, необходимо за изпълнение предмета на поръчката Вместо: Минималното изискване, поставено от възложителя, е участникът да разполага най-малко с 1 (едно) транспортно средство, което да има право да извършва превоз на опасни товари съгласно чл. […]

Още>>

271458-2018: България-Ивайловград: Работи по ремонт на пътища

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Югоизточно държавно предприятие, ТП „Държавно горско стопанство Ивайловград“2016176540046ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 14Ивайловград6570БългарияЛице за контакт: инж. Стефан ЧаневТелефон: +359 36616020Електронна поща: dgsivailovgrad@uidp-sliven.comФакс: +359 36616022код NUTS: BG422 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.uidp-sliven.com/ […]

Още>>

271396-2018: България-Септември: Строителен надзор по време на строителството

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Регионален или местен орган I.5)Основна дейност Общи обществени услуги Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: „Упражняване на строителен надзор при […]

Още>>

271245-2018: България-Бургас: Строителен надзор по време на строителството

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Бургас000056814ул. „Александровска“ № 26Бургас8000БългарияЛице за контакт: Гергана СтояноваТелефон: +359 56907288Електронна поща: ge.stoyanova@burgas.bgФакс: +359 56860912код NUTS: BG341 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.burgas.bg Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/admin/notice/viewpost/62/24698 I.2)Информация за съвместно възлагане на […]

Още>>

271118-2018: България-Самоков: Строителен надзор по време на строителството

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Самоков000776491ул. „Македония“ № 34Самоков2000БългарияЛице за контакт: инж. Евелина Перфанова — директор на дирекция ТСУЕПТелефон: +359 0885840410Електронна поща: obsamokow@abv.bgФакс: +359 72266650код NUTS: BG412 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://samokov.bg Адрес на профила на купувача: […]

Още>>

269110-2018: България-София: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

България-София: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги 2018/S 118-269110 Поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация Услуги (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 045-098640) Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“130823243бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110София1233БългарияЛице за контакт: Албена МечкароваТелефон: +359 9322915Електронна поща: a.mechkarova@rail-infra.bgФакс: +359 9310663код NUTS: […]

Още>>

269106-2018: България-София: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

България-София: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги 2018/S 118-269106 Поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация Услуги (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 045-098533) Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“130823243бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110София1233БългарияЛице за контакт: Десислава СлавчеваТелефон: +359 9323079Електронна поща: d.slavcheva@rail-infra.bgФакс: +359 9310663код NUTS: […]

Още>>

269025-2018: България-Русе: Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Русе000530632пл. „Свобода“ № 6Русе7000БългарияЛице за контакт: Лилия Стойкова — ст. експерт отдел „Обществени поръчки“Телефон: +359 082881725Електронна поща: mayor@ruse-bg.euФакс: +359 082834413код NUTS: BG323 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.ruse-bg.eu Адрес на профила на купувача: […]

Още>>

268557-2018: България-Сливен: Строителен надзор по време на строителството

Списък и кратко описание на критериите за подбор: Участникът следва да отговаря на следните изисквания: 1. Участникът следва да разполага минимум със следните технически лица (собствени или наети), притежаващи съответната професионална квалификация: Ключов експерт № 1: Ръководител екип — квалификация и умения: образование – строителен инженер (степен магистър), специалност „Промишлено и гражданско строителство”, „Строителство на […]

Още>>

268283-2018: България-Враца: Строителен надзор

Упражняване на строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ при изпълнение на СМР на обект „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги“ на първи етаж и „Център за обществена подкрепа (ЦОП)/ до 4 места […]

Още>>