Липсва изображение

243072-2019: България-Чепеларе: Услуги по събиране на битови отпадъци

24/05/2019 NEWSiNi 0

Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Община Чепеларе000615164ул. „Беломорска“ […]

Липсва изображение

242630-2019: България-София: Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги

24/05/2019 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация […]

Липсва изображение

242461-2019: България-Благоевград: Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци

24/05/2019 NEWSiNi 0

Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: […]

Липсва изображение

241620-2019: България-Бургас: Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

24/05/2019 NEWSiNi 0

Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Университет „Проф. д-р Асен Златаров“000044541бул. „Проф. Якимов“ № 1Бургас8010БългарияЛице за контакт: Красимир ГеоргиевТелефон: +359 56716730Електронна поща: [email protected]Факс: +359 […]

Липсва изображение

241486-2019: България-Велико Търново: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

24/05/2019 NEWSiNi 0

Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Община Велико Търново000133634пл. […]

Липсва изображение

241387-2019: България-София: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради

24/05/2019 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси ДП […]