176809-2018: България-Велико Търново: Услуги по събиране на битови отпадъци

Когато е приложимо еЕЕДОП се представя и за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. Информацията относно липсата или наличието на основанията за отстраняване се декларират в Част III от ЕЕДОП. Когато за участник е налице […]

Още>>

175731-2018: България-Гулянци: Строителни и монтажни работи

Гаранцията за изпълнение е сума в размер на 3 % /три на сто/ от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: — парична сума внесена чрез банков превод по банкова сметка на Община Гулянци: Общинска банка. IBAN: BG45SOMB91303336322501. ВІС: SOMBBGSF. — банкова […]

Още>>

176775-2018: България-София: Услуги по почистване и хигиенизиране

Списък и кратко описание на критериите за подбор: 1. Участникът следва да притежава опит в изпълнението на услуги с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. *Забележка: Сходни с предмета на настоящата обществена поръчка са услуги по почистване на административни сгради. 2. Участникът следва да е внедрил система за управление на качеството […]

Още>>

177467-2018: България-София: Услуги по почистване на сгради, без жилищните

Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сградите на Министерство на младежта и спорта“ II.1.2)Основен CPV код 90911200 II.1.3)Вид на поръчка Услуги II.2)Описание II.2.1)Наименование: „Услуги по почистване, […]

Още>>

176746-2018: България-Петрич: Строителен надзор

1. От р. II.1.1: — BLG 1166 (III-198, Петрич — Първомай) — Коларово — Ключ — Габрене — III-198, община Петрич, в участък с. Габрене от км 0+000 до км. 3+037.634; — BLG 1166 (III-198, Петрич – Първомай) — Коларово — Ключ — Габрене — III-198, община Петрич, в участък с. Скрът — с. Габрене […]

Още>>

177458-2018: България-София: Услуги по почистване на сгради, без жилищните

Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сградите на Министерство на младежта и спорта“ II.1.2)Основен CPV код 90911200 II.1.3)Вид на поръчка Услуги II.2)Описание II.2.1)Наименование: „Услуги по почистване, […]

Още>>

176713-2018: България-София: Услуги по даване под наем на нежилищни имоти

Списък и кратко описание на критериите за подбор: За обособена позиция № 1. 1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката за последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под сходни с предмета на поръчката се разбира дейности по предоставяне под наем […]

Още>>

177328-2018: България-Велико Търново: Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие

Оценяването се извършва в скала от четири степени, като всяка една от тях отразява начина, по който участниците са се е справили с изброените по-долу критерии. Всяка степен носи различен брой точки, както следва: 10 точки — Проектно предложение, което е изпълнило и надгражда изискванията в заданието по най-ефективен и оригинален начин. 7 точки — […]

Още>>

175951-2018: България-Хитрино: Строителни и монтажни работи

Поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация Строителство (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2017/S 183-374326) Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Община Хитрино000931422ул. „Възраждане“ № 45с. Хитрино9780БългарияЛице за контакт: Ахмед Мехмед АхмедТелефон: +359 53412250Електронна поща: kmet@hitrino.orgФакс: +359 534122120код NUTS: BG333 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.hitrino.org/ Адрес на профила на купувача: https://sop.bg/hitrino-809/ […]

Още>>

177222-2018: България-Бургас: Строителен надзор по време на строителството

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Бургас000056814ул. „Александровска“ № 26Бургас8000БългарияЛице за контакт: Иванка БаеваТелефон: +359 56907276Електронна поща: i.baeva@burgas.bgФакс: +359 56860912код NUTS: BG341 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.burgas.bg/ Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/admin/notice/viewpost/62/24698 I.2)Информация за съвместно възлагане на […]

Още>>