Липсва изображение

160360-2020: България-София: Инженерни услуги в строителството

03/04/2020 NEWSiNi 0

Продължение от раздел III.1.6:или В) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, валидно издадена, във форма и съдържание, предварително съгласувани с възложителя, […]

Липсва изображение

159833-2020: България-София: Услуги по събиране на битови отпадъци

03/04/2020 NEWSiNi 0

Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Столична общинаНационален регистрационен номер: 000696327Пощенски адрес: ул. „Московска“ № 33Град: Софиякод NUTS: BG411Пощенски код: 1000Държава: БългарияЛице […]

Липсва изображение

160231-2020: България-Бургас: Работи по инсталиране на пожаро-, сигнално-охранителни известителни системи и на антени за жилищни сгради

03/04/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Правно основание: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и […]

Липсва изображение

160230-2020: България-Бургас: Работи по инсталиране на пожаро-, сигнално-охранителни известителни системи и на антени за жилищни сгради

03/04/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Правно основание: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и […]

Липсва изображение

160229-2020: България-Бургас: Работи по инсталиране на пожаро-, сигнално-охранителни известителни системи и на антени за жилищни сгради

03/04/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Правно основание: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и […]