409369-2018: България-София: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Столична община, район „Люлин“0006963270652бул. „Захари Стоянов“ № 15София1336БългарияЛице за контакт: Миглена СпасоваТелефон: +359 29237240Електронна поща: lyulin@sofia.bgФакс: +359 29250085код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.lyulin.bg. Адрес на профила на купувача: http://www.lyulin.bg/obschestveni-porchki-2.html […]

Още>>

409367-2018: България-Нови пазар: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на основни училища

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Регионален или местен орган I.5)Основна дейност Общи обществени услуги Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Подобряване на прилежащите […]

Още>>

409336-2018: България-София: Строителни и монтажни работи на пътища

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения I.5)Основна дейност Друга дейност: проектиране, поддържане, […]

Още>>

410977-2018: България-Козлодуй: Инженерни услуги по проектиране и конструиране

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.6)Основна дейност Електрическа енергия Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Изготвяне на инвестиционен проект на тема „Преустройство на съществуваща административна […]

Още>>

410790-2018: България-София: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и адреси „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, МЕР София град1752013040100бул. „Симеоновско шосе“ № 156 АСофия1434БългарияЛице за контакт: Елисавета Миланова — тел. +359 29691391Телефон: +359 29691391Електронна поща: e.milanova@sfg.eso.bgФакс: +359 29951337код NUTS: BG412 Интернет […]

Още>>

410789-2018: България-София: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и адреси „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, МЕР София град1752013040100бул. „Симеоновско шосе“ № 156 АСофия1434БългарияЛице за контакт: Елисавета Миланова — тел. +359 29691391Телефон: +359 29691391Електронна поща: e.milanova@sfg.eso.bgФакс: +359 29951337код NUTS: BG412 Интернет […]

Още>>

410669-2018: България-Петрич: Строителен надзор по време на строителството

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Петрич000024916ул. „Цар Борис III“ № 24Петрич2850БългарияЛице за контакт: инж. Катя СтояноваТелефон: +352 74569112Електронна поща: oa_petrich@mbox.contact.bgФакс: +352 74562090код NUTS: BG413 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.petrich.bg Адрес на профила на купувача: http://info-m.eu/petrichnew/?p=6006 […]

Още>>

410664-2018: България-София: Услуги, свързани с анализи

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Друг тип: Министерски съвет I.5)Основна дейност Друга дейност: Министерски съвет Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Извършване на […]

Още>>

410629-2018: България-Пловдив: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Пловдив000471504пл. „Стефан Стамболов“ № 1Пловдив4000БългарияЛице за контакт: Живка Джарова-Ал Хамуд — дирекция СМСТИТелефон: +359 32656447Електронна поща: smsti.op@gmail.comФакс: +359 32260398код NUTS: BG421 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.plovdiv.bg Адрес на профила на […]

Още>>

409419-2018: България-Септември: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Регионален или местен орган I.5)Основна дейност Общи обществени услуги Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Проектиране, строителство, доставка […]

Още>>

409407-2018: България-Пловдив: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Пловдив000471504пл. „Стефан Стамболов“ № 1Пловдив4000БългарияЛице за контакт: Живка Джарова-Ал Хамуд — дирекция СМСТИТелефон: +359 32656447Електронна поща: smsti.op@gmail.comФакс: +359 32260398код NUTS: BG421 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.plovdiv.bg Адрес на профила на […]

Още>>

409401-2018: България-София: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Столична община000696327ул. „Московска“ № 33София1000БългарияЛице за контакт: Таня КириловаТелефон: +359 29377313Електронна поща: tkirilova@sofia.bgФакс: +359 29377324код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.sofia.bg Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com I.2)Информация за съвместно […]

Още>>

409386-2018: България-Златоград: Строителни и монтажни работи на пътища

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Златоград000614938ул. „Стефан Стамболов“ № 1Златоград4980БългарияЛице за контакт: инж. Цветелина Бодурова — гл. експерт ОПТелефон: +359 30712551Електронна поща: ObA-zlatograd@zlatograd.bgФакс: +359 30714023код NUTS: BG424 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.zlatograd.bg Адрес на профила […]

Още>>

409379-2018: България-Силистра: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни съоръжения

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Силистра000565537ул. „Симеон Велики“ № 33Силистра7500БългарияЛице за контакт: Ирина Николова — гл. експерт „Обществени поръчки“Телефон: +359 86-816260Електронна поща: op_silistra@silistra.bgФакс: +359 86-823343код NUTS: BG325 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.silistra.bg/ Адрес на профила […]

Още>>

407450-2018: България-Благоевград: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Югозападен университет „Неофит Рилски“000017149ул. „Иван Михайлов“ № 66Благоевград2700БългарияЛице за контакт: Камелия ИлиеваТелефон: +359 73885501Електронна поща: op@swu.bgФакс: +359 73885516код NUTS: BG413 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.swu.bg Адрес на профила на купувача: https://op.swu.bg/proc/ […]

Още>>