508840-2018: България-София: Строителни и монтажни работи

Поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация Строителство (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 219-502322) Legal Basis: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: „Извършване на строително-ремонтни работи на почивна станция „Бойковец“ II.1.2)Основен CPV код 45000000 II.1.3)Вид на поръчка Строителство II.1.4)Кратко описание: […]

Още>>

507349-2018: България-Варна: Обществено осветление

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Варна000093442бул. Генерал Колев № 92, ет. 5Варна9000БългарияЛице за контакт: Анна КалофероваТелефон: +359 52820836Електронна поща: op@varna.bgФакс: +359 52820846код NUTS: BG331 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.varna.bg Адрес на профила на купувача: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=643 […]

Още>>

508807-2018: България-Пловдив: Изкопни и земни работи

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание в датата и часа, посочени в раздел IV.2.7), на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Комисия, назначена със заповед на възложителя, ще разгледа и оцени офертите по реда на чл. 104, ал. 2 […]

Още>>

507346-2018: България-Ямбол: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Тунджа000970457пл. Освобождение № 1Ямбол8600БългарияЛице за контакт: Галина Иванова — директор на Дирекция Обществени поръчкиТелефон: +359 46684305Електронна поща: contracts@tundzha.netФакс: +359 46661574код NUTS: BG343 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.tundzha.net Адрес на профила […]

Още>>

508806-2018: България-Пловдив: Изкопни и земни работи

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание в датата и часа, посочени в раздел IV.2.7), на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Комисия, назначена със заповед на възложителя, ще разгледа и оцени офертите по реда на чл. 104, ал. 2 […]

Още>>

507342-2018: България-Ивайловград: Строителни и монтажни работи на пътища

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Регионален или местен орган I.5)Основна дейност Общи обществени услуги Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Изпълнение на строително-монтажни […]

Още>>

508805-2018: България-Пловдив: Изкопни и земни работи

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание в датата и часа, посочени в раздел IV.2.7), на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Комисия, назначена със заповед на възложителя, ще разгледа и оцени офертите по реда на чл. 104, ал. 2 […]

Още>>

507316-2018: България-Добрич: Строителни и монтажни работи

Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Регионален или местен орган I.5)Основна дейност Общи обществени услуги Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Изпълнение на инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на […]

Още>>

508804-2018: България-Пловдив: Изкопни и земни работи

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание в датата и часа, посочени в раздел IV.2.7), на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Комисия, назначена със заповед на възложителя, ще разгледа и оцени офертите по реда на чл. 104, ал. 2 […]

Още>>

507312-2018: България-Плевен: Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения I.5)Основна дейност Друга дейност: проектиране, поддържане, […]

Още>>

508803-2018: България-Пловдив: Изкопни и земни работи

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание в датата и часа, посочени в раздел IV.2.7), на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Комисия, назначена със заповед на възложителя, ще разгледа и оцени офертите по реда на чл. 104, ал. 2 […]

Още>>

507311-2018: България-Върбица: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Върбица000931415ул. „Септемврийско въстание“ № 40Върбица9870БългарияЛице за контакт: Бейсим Мехмед МустафаТелефон: +359 53912131Електронна поща: beysim@ro-ni.netФакс: +359 53912005код NUTS: BG333 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.varbitsa.org/ Адрес на профила на купувача: www.varbitsa.org/raw/uploads/Varbitsapat2018.rar I.2)Информация […]

Още>>

508749-2018: България-Плевен: Услуги, свързани със строителството

Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Община Плевен000413974пл. „Възраждане“ № 2Плевен5800БългарияЛице за контакт: Ивайло Младенов — гл. юрисконсулт отдел ОПТелефон: +359 64881327Електронна поща: ir@pleven.bgФакс: +359 64881296код NUTS: BG314 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.pleven.bg Адрес на профила на купувача: https://pleven.imeon.bg/frmAOP.aspx?hidemenu=y […]

Още>>

507303-2018: България-Твърдица: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Твърдица0005907048890Твърдица8890БългарияЛице за контакт: Атанас АтанасовТелефон: +359 45442311Електронна поща: oba_tv@abv.bgФакс: +359 45444049код NUTS: BG342 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.tvarditsa.org Адрес на профила на купувача: https://www.profilnakupuvacha.com/1483,12657 I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена […]

Още>>

508748-2018: България-Плевен: Услуги, свързани със строителството

Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Община Плевен000413974пл. „Възраждане“ № 2Плевен5800БългарияЛице за контакт: Ивайло Младенов — гл. юрисконсулт отдел ОПТелефон: +359 64881327Електронна поща: ir@pleven.bgФакс: +359 64881296код NUTS: BG314 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.pleven.bg Адрес на профила на купувача: https://pleven.imeon.bg/frmAOP.aspx?hidemenu=y […]

Още>>