Липсва изображение

360245-2020: България-Горна Оряховица: Строителни и монтажни работи

30/07/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Правно основание: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и […]

Липсва изображение

360016-2020: България-Бургас: Строителен надзор по време на строителството

30/07/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

358547-2020: България-София: Строителни и монтажни работи

30/07/2020 NEWSiNi 0

Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Министерство […]

Липсва изображение

360245-2020: България-Горна Оряховица: Строителни и монтажни работи

30/07/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Правно основание: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и […]

Липсва изображение

360016-2020: България-Бургас: Строителен надзор по време на строителството

30/07/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

358547-2020: България-София: Строителни и монтажни работи

30/07/2020 NEWSiNi 0

Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Министерство […]

Липсва изображение

360226-2020: България-Плевен: Работи по инсталиране на пожаро-, сигнално-охранителни известителни системи и на антени за жилищни сгради

30/07/2020 NEWSiNi 0

Обявление за поръчка – комунални услуги Строителство Правно основание: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Мрежови експлоатационен район — ПлевенНационален регистрационен […]

Липсва изображение

359996-2020: България-София: Строителен надзор по време на строителството

30/07/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

358543-2020: България-Сърница: Строителни и монтажни работи

30/07/2020 NEWSiNi 0

Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Община […]

Липсва изображение

360226-2020: България-Плевен: Работи по инсталиране на пожаро-, сигнално-охранителни известителни системи и на антени за жилищни сгради

30/07/2020 NEWSiNi 0

Обявление за поръчка – комунални услуги Строителство Правно основание: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Мрежови експлоатационен район — ПлевенНационален регистрационен […]

Липсва изображение

359996-2020: България-София: Строителен надзор по време на строителството

30/07/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

358543-2020: България-Сърница: Строителни и монтажни работи

30/07/2020 NEWSiNi 0

Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Община […]