135251-2019: България-София: Строителен надзор

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и адреси „Столичен автотранспорт“ ЕАД121683408ул. „Житница“ № 21София1612БългарияЛице за контакт: Стефка Доковска, инж.Стефан АрагонТелефон: +359 29554132Електронна поща: [email protected]Факс: +359 29554067код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.sofiabus.bg Адрес на профила на […]

Още>>

135251-2019: България-София: Строителен надзор

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и адреси „Столичен автотранспорт“ ЕАД121683408ул. „Житница“ № 21София1612БългарияЛице за контакт: Стефка Доковска, инж.Стефан АрагонТелефон: +359 29554132Електронна поща: [email protected]Факс: +359 29554067код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.sofiabus.bg Адрес на профила на […]

Още>>

134668-2019: България-Ловеч: Строителен надзор по време на строителството

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Ловеч000291591ул. „Търговска“ № 22Ловеч5500БългарияЛице за контакт: инж. Таня ИвановаТелефон: +359 68-688251Електронна поща: [email protected]Факс: +359 68-688280код NUTS: BG315 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.lovech.bg/ Адрес на профила на купувача: https://ezop.uslugi.io/public/obshtina_lovech I.2)Информация за […]

Още>>

133174-2019: България-Хасково: Строителни и монтажни работи

Поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация Строителство (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 092-208164) Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Изпълнение на инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на […]

Още>>

133142-2019: България-Златица: Строителни и монтажни работи

Дейност 1 „Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект (работни чертежи и детайли)“. Тази дейност включва и се изпълнява в 2 части: — част 1 „Изготвяне на работен проект за инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване“, — част 2 „Изготвяне на работен […]

Още>>

133119-2019: България-Пловдив: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Пловдив000471504пл. „Стефан Стамболов“ № 1Пловдив4000БългарияЛице за контакт: инж. Борислав Кръстев — ръководител на проект, Недялка Барганова — координатор „Обществени поръчки и изпълнение на договори“ — юрисконсултТелефон: +359 882393456Електронна поща: [email protected]Факс: […]

Още>>

133103-2019: България-Севлиево: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Регионален или местен орган I.5)Основна дейност Общи обществени услуги Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Избор на изпълнител […]

Още>>

133103-2019: България-Севлиево: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Регионален или местен орган I.5)Основна дейност Общи обществени услуги Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Избор на изпълнител […]

Още>>

132878-2019: България-София: Строителни и монтажни работи на релсови пътища

Списък и кратко описание на критериите за подбор: 1. Участникът трябва да има опит — за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строително-монтажни работи на обекти, сходни с предмета и обема на поръчката. 2. Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не […]

Още>>

128474-2019: България-Благоевград: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси „Югозападно държавно предприятие“ ДП201627506ул. „Зора“ № 18Благоевград2700БългарияЛице за контакт: Спас ПопадиинТелефон: +359 898491862Електронна поща: [email protected]Факс: +359 898491862код NUTS: BG41 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.uzdp.bg Адрес на профила на купувача: http://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/4/pr/160 I.2)Информация […]

Още>>

128449-2019: България-Бургас: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Бургас000056814ул. „Александровска“ № 26Бургас8000БългарияЛице за контакт: Даниела ГеоргиеваТелефон: +359 56907242Електронна поща: [email protected]Факс: +359 56907242код NUTS: BG341 Интернет адрес/и: Основен адрес: https://www.burgas.bg Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/34667 I.2)Информация за съвместно […]

Още>>

129955-2019: България-Ботевград: Услуги по управление, свързани със строителството

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Ботевград000776089пл. „Освобождение“ № 13Ботевград2140БългарияЛице за контакт: Румен Христов, ел. поща: [email protected]Телефон: +359 72369152 / 72366611Електронна поща: [email protected]Факс: +359 72366635код NUTS: BG412 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.botevgrad.bg Адрес на профила на […]

Още>>

129900-2019: България-Смолян: Строителни консултантски услуги

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Южноцентрално ДП — Смолян201619580ул. „Полк. Дичо Петров“ № 1 АСмолян4700БългарияЛице за контакт: Атанаска ТошеваТелефон: +359 30181036Електронна поща: [email protected]Факс: +359 35532428код NUTS: BG424 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.ucdp-smolian.coУправление%20и%20стопанисване%20на%20горските%20територии Адрес на профила на […]

Още>>

129884-2019: България-Перник: Строителен надзор

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Перник000386751пл. „Св. Иван Рилски“ № 1 АПерник2300БългарияЛице за контакт: Елка Савова, Тинка ПетроваТелефон: +359 76684220Електронна поща: [email protected]Факс: +359 76603890код NUTS: BG414 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://pernik.bg/ Адрес на профила на […]

Още>>

129879-2019: България-София: Услуги по стратегическо планиране за управление или опазване на природните ресурси

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Министeрство на околната среда и водите000697371бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22София1000БългарияЛице за контакт: Ирина Ангелова — директор на дирекция „Обществени поръчки“Телефон: +359 29406525Електронна поща: [email protected]Факс: +359 29807041код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: […]

Още>>