Липсва изображение

160231-2020: България-Бургас: Работи по инсталиране на пожаро-, сигнално-охранителни известителни системи и на антени за жилищни сгради

03/04/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Правно основание: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и […]

Липсва изображение

159147-2020: България-Разград: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

03/04/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

158877-2020: България-Славейно: Принадлежности за офиса

03/04/2020 NEWSiNi 0

Обявление за поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Южноцентрално държавно предприятие, ТП „Държавно горско стопанство Славейно“Национален […]

Липсва изображение

160230-2020: България-Бургас: Работи по инсталиране на пожаро-, сигнално-охранителни известителни системи и на антени за жилищни сгради

03/04/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Правно основание: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и […]

Липсва изображение

158948-2020: България-София: Различни видове хранителни продукти и сухи продукти

03/04/2020 NEWSiNi 0

Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“Национален регистрационен номер: 129010029Пощенски адрес: бул. „Ген. Николай Г. Столетов“ № 21Град: […]

Липсва изображение

158862-2020: България-Бургас: Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване

03/04/2020 NEWSiNi 0

Списък и кратко описание на критериите за подбор: 1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката за […]

Липсва изображение

160229-2020: България-Бургас: Работи по инсталиране на пожаро-, сигнално-охранителни известителни системи и на антени за жилищни сгради

03/04/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Правно основание: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и […]

Липсва изображение

158901-2020: България-Монтана: Различни хранителни продукти

03/04/2020 NEWSiNi 0

Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ — МонтанаНационален регистрационен номер: 129010805Пощенски адрес: ул. „Искър“ […]